Helion


Szczegóły ebooka

 
Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego

Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego


W publikacji w sposób kompleksowy został przedstawiony status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego. Punkt wyjścia do prowadzonych rozważań stanowi etap nawiązywania stosunku prawnego, następnie prezentowany jest status prawny osób świadczących pracę w fazie realizacji zatrudnienia, uprawnień zbiorowych oraz ustawania stosunku prawnego. Całościowe omówienie statusu prawnego osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego ujawnia szereg różnic względem zatrudnienia typowego, pozwalając na dokonanie ich prawnej oceny.

Wykaz skrótów 11

Wstęp 13

 

ROZDZIAŁ I. Zatrudnienie typowe i umowne zatrudnienie nietypowe 17

  1. Zatrudnienie typowe i umowne zatrudnienie nietypowe – uwagi terminologiczne 17
  2. Rodzaje umownego zatrudnienia nietypowego 24
   1. Uwagi wprowadzające 24
   1. Pracownicze umowne zatrudnienie nietypowe 25
    1. Umowa o pracę na czas określony 26
    2. Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy, umowa o pracę w celu zastępstwa, umowa o pracę na okres próbny 32
    3. Nietypowość miejsca świadczenia pracy. Zatrudnienie w formie organizacyjnej telepracy 34
    4. Praca tymczasowa 38
   1. Cywilnoprawne umowne zatrudnienie nietypowe 41
    1. Umowa o pracę nakładczą 42
    2. Zlecenie 43
    3. Umowa agencyjna 46
    4. Umowa o dzieło 47
    5. Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu tymczasowym 47
   2. Podsumowanie 48
  1. Prawne ograniczenia stosowania umownego zatrudnienia nietypowego 51
   1. Uwagi wprowadzające 51
   2. Prawne ograniczenia stosowania pracowniczego umownego zatrudnienia nietypowego 53
   3. Prawne ograniczenia stosowania cywilnoprawnego umownego zatrudnienia nietypowego 61
   4. Podsumowanie 69

 

ROZDZIAŁ II. Status prawny kandydatów do pracy w fazie nawiązywania stosunków umownego zatrudnienia nietypowego 71

  1. Wprowadzenie 71
  2. Swoboda wyboru i kształtowania podstawy prawnej umownego zatrudnienia nietypowego 72
   1. Uwagi wprowadzające 72
   2. Zasada swobody umów jako wyznacznik wyboru i kształtowania umownego zatrudnienia nietypowego 73
   3. Granice zasady swobody umów jako ograniczenia wyboru i kształtowania umownego zatrudnienia nietypowego 81
   4. Treść i forma umowy mającej za przedmiot zatrudnienie nietypowe 87
  3. Status prawny kandydatów przyjmowanych do pracy w ramach umownego zatrudnienia nietypowego 93
   1. Uwagi wprowadzające 93
   2. Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy 93
   3. Warunki dopuszczenia do pracy świadczonej w ramach umownego zatrudnienia nietypowego 103
   4. Ochrona kandydatów do pracy przed dyskryminacją 112
  4. Podsumowanie 123

 

ROZDZIAŁ III. Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego w okresie realizacji stosunku prawnego 125

  1. Wprowadzenie 125
  2. Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego wynikający z ich obowiązków 126
  3. Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego wynikający z ich uprawnień 146
  4. Odpowiedzialność stron umownego zatrudnienia nietypowego 184
   1. Uwagi wprowadzające 184
   2. Odpowiedzialność osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego 185
   3. Odpowiedzialność podmiotów zatrudniających za wykroczenia i przestępstwa związane ze stosunkiem umownego zatrudnienia nietypowego 191
  5. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego 195
   1. Uwagi wprowadzające 195
   2. Podlegania ubezpieczeniom społecznym 197
   3. Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu 203
  6. Podsumowanie 204

 

ROZDZIAŁ IV. Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego w zakresie zbiorowych stosunków zatrudnienia 209

  1. Wprowadzenie 209
  2. Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych 210
  3. Prawo do zawierania układów zbiorowych pracy i podleganie ich postanowieniom 218
  4. Prawo do uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem 226
  5. Podsumowanie 230

 

ROZDZIAŁ V. Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego w fazie ustania stosunku prawnego 233

  1. Wprowadzenie 233
  2. Rozwiązanie nietypowego umownego stosunku zatrudnienia 233
  3. Uprawnienia osób świadczących pracę nietypowo w przypadku wadliwego rozwiązania umowy 257
  4. Szczególne uprawnienia i obowiązki osób zatrudnionych nietypowo związane z zakończeniem stosunku prawnego 266
  5. Podsumowanie 273

 

Zakończenie 275

Bibliografia 287