Helion


Szczegóły ebooka

 
Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna i inne rodzaje odpowiedzialności


Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulowań, które wyznaczają kształt prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany dotyczą nie tylko podmiotu zamawiającego, lecz także wskazują nowe reguły prowadzenia samego postępowania czy też eliminują z obowiązujących dotychczas przesłanek unieważnienia postępowania te, które dotyczą podmiotu realizującego przedmiot zamówienia.

Obowiązujące przepisy, które z założenia mają chronić interesy finansowe Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, winny tworzyć system wzajemnie się uzupełniający. Podstawy prawne różnych form odpowiedzialności nie w każdym jednak przypadku wyłączają jednoczesne stosowanie innych przepisów i wskazanych tam form odpowiedzialności, dlatego możemy się spotkać z ich kumulacją.

Prezentowana publikacja zawiera krótkie omówienie najważniejszych zbiegów odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w nawiązaniu do prawa karnego, szeroko rozumianego prawa finansowego oraz prawa cywilnego.

Wykaz skrótów 7

Słowo wstępne 9

Rozdział I. Odpowiedzialność na gruncie prawa karnego 11

Rozdział II. Odpowiedzialność według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 29

Rozdział III. Odpowiedzialność na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 39

Rozdział IV. Odpowiedzialność na gruncie ustawy o finansach publicznych 65

Rozdział V. Odpowiedzialność cywilna 75

Rozdział VI. Zbieg podstaw odpowiedzialności 81

Zakończenie 89

Bibliografia 93