Helion


Szczegóły ebooka

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości


Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, dlatego prawo własności nieruchomości podlega licznym ograniczeniom administracyjnoprawnym ustanawianym w celu zabezpieczenia interesu publicznego. Prezentowana monografia jest próbą przekrojowego ujęcia zagadnienia administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności nieruchomości z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego.

Książka jest skierowana zarówno do osób zajmujących się naukami prawnymi, zwłaszcza prawem administracyjnym, cywilnym i konstytucyjnym, jak i do pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz wszystkich zainteresowanych kwestią administracyjnoprawnej sytuacji właściciela nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz skrótów 7

Wstęp 9

 

Rozdział I. Pojęcie i charakter prawa własności 13

  1. Istota, treść i wyznaczniki granic prawa własności 13
  2. Zakres przedmiotowy prawa własności. Pojęcie nieruchomości 28
  3. Zakres podmiotowy prawa własności 37
  4. Prawo własności jako publiczne prawo podmiotowe 42

 

Rozdział II. Determinanty administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności nieruchomości 47

  1. Pojęcie i klasyfikacja determinantów administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności nieruchomości 47
  2. Interes publiczny 56
  3. Zasada ochrony własności 63
  4. Zasada proporcjonalności 79

 

Rozdział III. Instytucje administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności nieruchomości 85

  1. Charakter administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności nieruchomości 85
  2. Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości w formie aktu normatywnego 92
  3. Formy aktu administracyjnego stosowanego jako ograniczenie prawa własności nieruchomości 124
   1. Akt administracyjny – zagadnienia wprowadzające 124
   2. Pozwolenia administracyjne 127
   3. Nakazy i zakazy 143
   4. Akty administracyjne obciążające nieruchomość prawami na rzecz osób trzecich 157
   5. Akty administracyjne ustanawiające szczególny reżim prawny dla nieruchomości bądź jej części 163
  4. Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości, które mogą być ustanawiane alternatywnie w formie aktu normatywnego bądź aktu administracyjnego 168

 

Rozdział IV. Środki ochrony prawa własności w sytuacji jego administracyjnoprawnego ograniczenia 171

  1. Zagadnienia wprowadzające 171
  2. Środki ochrony instancyjnej i pozainstancyjnej w toku postępowania administracyjnego 175
  3. Skarga do sądu administracyjnego 179
  4. Skarga konstytucyjna 184
  5. Roszczenia odszkodowawcze 186
  6. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 191

 

Zakończenie 195

Bibliografia 199

Wykaz literatury 199

Wykaz aktów normatywnych 204

Wykaz orzecznictwa 208

Wykaz innych źródeł 210