Szczegóły ebooka

Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Brunon Hołyst, Jerzy Duży, Piotr Grzegorczyk, Zbigniew Wardak, Damian Wąsik

Ebook

Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej i zawodowej Profesora Bogusława Sygita - wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono Autorów - przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata. Wśród nich są przedstawiciele nauk penalnych oraz innych dziedzin, w szczególności prawa medycznego i medycyny. Stanowią oni szeroką reprezentację sędziów, prokuratorów, lekarzy, funkcjonariuszy policji i innych służb. Wielu z nich, tak jak Profesor, przez lata udanie łączy pasję badawczą z praktyką. W dobie postępującej specjalizacji, także wśród przedstawicieli dyscyplin akademickich, Profesor pozostał bowiem prawdziwym humanistą o niezwykle rozległych zainteresowaniach naukowych i zawodowych, potrafiącym dostrzegać złożone problemy naukowe i odnosić je do praktyki.

Księga, obejmująca ponad sześćdziesiąt artykułów, stanowi wyraz najwyższego uznania dla dokonań Profesora Bogusława Sygita.

Życiorys odręczny 11

List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 35

List gratulacyjny Prokuratora Krajowego 37

List gratulacyjny Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji 39

List gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego 41

List gratulacyjny Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych 43

Dorobek naukowy, popularnonaukowy i organizacyjny prof. dr. hab. Bogusława Sygita 45

Andrzej Bałandynowicz – Transkulturowa i interdyscyplinarna demarkacja normatywna systemicznego określenia zjawiska przemocy w rodzinie 75

Ewa Gruza – Status i ochrona prawna biegłego sądowego 91

Marek Harat, Kamil Krystkiewicz – Czy śmierć mózgu jest śmiercią człowieka? Spojrzenie lekarza neurochirurga 105

Brunon Hołyst – Model myślenia kryminalistycznego 117

Jerzy Kasprzak – Dowód naukowy – dzieje i współczesność 135

Hubert Kołecki – Szare plamy w obrazie zakresu i sposobu uprawiania kryminalistyki uniwersyteckiej w Polsce 147

Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Andrzej Tretyn, Mariusz Dubiel, Michał Dubiel – Eksmisja osoby obłożnie chorej z mieszkaniowego zasobu gminy – problemy natury praktycznej i teoretycznej 165

Lech K. Paprzycki – Sam ślad DNA nie wystarcza dla ustalenia kto prowadził pojazd 175

Wiesław Pływaczewski, Piotr Chlebowicz – Wersja kryminalistyczna na tle problematyki operacyjnej analizy kryminalnej 181

Bronisław Sitek – Typy czynów przestępczych i ich typizacja w świetle postanowień lex Iulia de vi publica 193

Michał Szpinda – Nowoczesne metody ilościowe w badaniach anatomicznych płodu człowieka – nasze 20-letnie doświadczenie, wyniki i wyzwania 207

Tomasz Bekrycht – Między dowodzeniem a prawdziwością 213

Zbigniew Bukowski – Administracyjnoprawne uwarunkowania sportu powszechnego 227

Jerzy Duży – Konsekwencje nadinterpretacji pośredniego zakazu reformationis in peius 237

Wojciech Filipkowski – Zakres kryminalistycznych badań nad przestępstwami o charakterze terrorystycznym – przyczynek do dyskusji 249

Mieczysław Goc – Dlaczego jest potrzebna ustawa o dokumentach publicznych 261

Mariusz J. Golecki – Regulacja i deregulacja z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej 281

Radosław Krajewski – Pornografia jako przedmiot czynności wykonawczych przestępstw z nią związanych 291

Tomasz Kuczur – Szpiegostwo jako kategoria prawnokarna – wprowadzenie do problematyki 301

Jarosław Moszczyński – Daktyloskopia – rozwój i nowe wyzwania 317

Radosław Olszewski – Podstawy ponownego prowadzenia umorzonego postępowania przygotowawczego 333

Przemysław Palka – O prawnokarnej ochronie prawdy historycznej – zagadnienia wybrane 345

Denis Solodov, Illia Solodov – Kontradyktoryjność biegłych w procesie karnym: aspekty prawne i etyczne 367

Maciej Słupski – Przygotowanie chorych do zabiegu przeszczepienia wątroby 383

Adam Sudoł, Magdalena Bierzyńska-Sudoł – Wojenne losy i powojenne dokonania Edwarda Franciszka Szczepanika – ostatniego premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 387

Adrianna Szczechowicz, Elżbieta Żywucka-Kozłowska – Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych przewlekle chorych 405

Jarosław Szczechowicz – Wybrane zagadnienia ochrony dóbr osobistych na tle regulacji art. 13 ust 2 prawa prasowego 421

Krystyna Szczechowicz – Postępowanie w przedmiocie umorzenia postępowania i orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym 433

Małgorzata Szwejkowska – Model postępowania wobec niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych w Republice Federalnej Niemiec 447

Dariusz Świecki – Odpowiedzialność karna za przedstawienie nieumyślnie fałszywej opinii (art. 233 § 4a k.k.) 457

Grzegorz Wiciński – Przedmiot i zakres polityki karania 471

Bartosz Wojciechowski – Sprawdzalność rozstrzygnięcia sądowego jako element jego racjonalizacji 485

Wojciech Zalewski – Policja – w poszukiwaniu optymalnego modelu 503

Michał Błoński – Eliminacyjny zbieg przepisów ustawy (art. 9 § 1 k.w.). Zagadnienia wybrane 515

Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka – Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych 525

Krzysztof Gieburowski, Piotr Guzewski – Oględziny miejsca pożaru – założenia i praktyka 541

Adam Grajewski – Zastosowanie analizy stratygrafii jako narzędzia przy kryminalistycznym wydobyciu zakopanych zwłok 553

Józef Gurgul – O „niezagrożonej” przyszłości Archiwów X kilka zdań 571

Wiesław Juchacz – Przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości 589

Michał Kurowski – Eliminowanie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia przez organy oględzinowe. Tryb oraz zaskarżalność 599

Bogdan Lach – Zabójstwa maskowane dokonywane na tle emocjonalnym 609

Włodzimierz Majewski – Prawno-kryminologiczna problematyka korupcji w Polsce 621

Norbert Malec – Wyzwania biometrycznych metod bezpieczeństwa 649

Piotr Mierzwa – Uwarunkowania prawne doboru członków Komisji Nadzoru Finansowego 673

Anna Nowakowska – Status cesjonariusza w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych w sprawach o przestępstwa przeciwko wierzycielom 681

Agata Opalska, Wojciech Kasprzak – Procedura przeszukania systemów komputerowych 695

Justyna Ożóg – Kryminologiczne uwarunkowania zjawiska handlu narządami ludzkimi – wybrane aspekty 709

Izabela Rosiak, Andrzej Baranowski, Problem nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości w aspekcie przeprowadzania realizacji procesów inwestycyjnych 727

Marta Romańczuk-Grącka – Odpowiedzialność karna za szkody powstałe w wyniku usług paramedycznych 737

Alfred Staszak – Karnoprocesowe możliwości zapoznania się z informacjami objętymi tajemnicą telekomunikacyjną i tajemnicą korespondencji 753

Ewa Sygit-Kowalkowska, Roman Ossowski – Empatia a psychopatia. O obliczach regulacji stosunków międzyludzkich 773

Damian Wąsik, Natalia Wąsik – Wyłączenie biegłego na podstawie art. 193 § 3 k.p.k. na przykładzie spraw karnych o błędy w sztuce lekarskiej 787

Marek Żmuda – Maksyma Vox populi, vox Dei w rozważaniach politycznych Francisa Liebera 797

Małgorzata Maria Żołna – Kto zabija człowieka wskutek manewru wyprzedzania… 805

Jarosław Duś – Formy zjawiskowe zbrodni ludobójstwa w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy 829

Jacek Joachimowski – Początki sądownictwa administracyjnego na ziemiach polskich 843

Hanna Karge, Przemysław Palka – Życie i zdrowie jako wartość – prolegomena 855

Paweł Kołodziejski, O zasadzie legalizmu w kontekście przestępczości skarbowej 873

Wojciech Kotowski – O podniesienie poziomu postępowań w sprawach wypadków drogowych 883

Oliwa Mieczysław – Stosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec sprawców młodocianych – wybrane zagadnienia 903

Adam Sygit – Zatarcie skazania w przypadku orzeczenia kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 915

Bartosz Wieczorek – Istota katastrofy budowlanej w świetle art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 923

  • Tytuł: Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita
  • Autor: Brunon Hołyst, Jerzy Duży, Piotr Grzegorczyk, Zbigniew Wardak, Damian Wąsik
  • ISBN: 978-83-8142-222-2, 9788381422222
  • Data wydania: 2018-10-04
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0ydw
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego