Helion


Szczegóły ebooka

 
Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka. Środowisko. Inwestycje

Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka. Środowisko. Inwestycje


Problematyka szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju często wywołuje dyskusje zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych gremiach naukowo-badawczych. Publikacja zawiera artykuły zaprezentowane podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju, zorganizowanej z inicjatywy członków studenckiego koła naukowego SKN Ekobiznes oraz doktorantów Katedry Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze „Gospodarka. Środowisko. Inwestycje”.

Autorzy omówili tematykę finansowania, opodatkowania i handlu w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz inwestowania w kapitał ludzki. Ponadto poruszyli kwestie współpracy międzynarodowej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rozwoju regionów. Zajęli się też problematyką kobiet na rynku pracy czy zrównoważonego rozwoju w kontekście rolnictwa oraz szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Damian Szymczak, Milenijne cele rozwoju – realne zobowiązania czy jedynie deklaracje? 7

Daria Ślązak, Inwestowanie w kapitał ludzki jako istotny element w przedsiębiorstwie 17

Ewelina Stasiak, Porównanie rozwoju podregionów województwa łódzkiego 27

Jakub Marusik, Reguły opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych w kontekście unormowań wprowadzanych przez ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 41

Jarosław Momot, Zastosowanie teorii optymalnych obszarów walutowych na przykładzie Republiki Słowacji 51

Joanna Żurman, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategii województwa 61

Aleksandra Wilgos, Magdalena Wróblewska, Polityka Unii Europejskiej w zakresie energii a bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie wybranych krajów członkowskich 71

Marta Sroka, Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej 85

Monika Mazur, Kobiety na europejskim rynku pracy w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju 93

Monika Szewczyk, Zrównoważone rolnictwo a gospodarka żywieniowa 103

Piotr Adamczyk, Handel ropą ze złóż niekonwencjonalnych z USA jako szansa na dywersyfikację dostaw do Unii Europejskiej 113

Robert Matusiak, Determinanty i oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce 121

Ryszard Kamiński, Wpływ carbon tax na koszty gospodarstw domowych 133

Sławomir Gromadzki, Abdalla Elkhatib, Mohamed Ahmed Awad, Perspektywy współpracy polsko‑katarskiej w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii w sektorze rolnictwa i ochrony środowiska 141