Helion


Szczegóły ebooka

 
Transport towarów w projekcie One Belt and One Road jako component globalnego łańcucha dostaw

Transport towarów w projekcie One Belt and One Road jako component globalnego łańcucha dostaw


Ocena możliwości transportowych związanych z realizacją inicjatywy One Belt and One Road oraz znaczącym rozszerzeniem zakresu zbytu towarów o rynek chiński, także dla przedsiębiorstw z Polski, stała się główną inspiracją do podjęcia badań naukowych, których wyniki zaprezentowano w monografii. Tworząc powiązania z globalnymi łańcuchami wartości i rynkami eksportowymi, inicjatywa ta sprzyja rozwojowi polskiej gospodarki. Dzięki swojemu położeniu Polska ma szansę stać się centrum spedycyjnym czy hubem dla chińskiej gospodarki, umożliwiającym dystrybucję towarów do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej i odwrotnie.

Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców – naukowców, praktyków oraz młodzieży akademickiej – zainteresowanych bieżącymi trendami funkcjonowania globalnej logistyki.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Współczesne uwarunkowania funkcjonowania łańcuchów dostaw 10

  1. Trendy rozwojowe determinujące kierunki zmian społeczno-gospodarczych 10
  2. Wpływ procesu globalizacji na kształtowanie łańcuchów dostaw 14
  3. Istota zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw w warunkach globalizacji 18
  4. Koncepcja zrównoważonego łańcucha dostaw w globalnej strategii logistycznej 23

 

Rozdział 2. System transportowy jako element konkurencyjności łańcuchów dostaw na rynkach międzynarodowych 29

  1. Problematyka systemów logistycznych i transportowych w kontekście konkurencyjności gospodarki 29
  2. Kierunki rozwoju konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu w polityce transportowej Unii Europejskiej 34
   1. Koncepcja rozwoju transportu zrównoważonego 34
   2. Cele i kierunki strategiczne polityki transportowej Unii Europejskiej 37
  3. Transport intermodalny w aspekcie rozwoju konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu 44

 

Rozdział 3. Główne założenia i cele inicjatywy One Belt and One Road 49

  1. Koncepcja inicjatywy One Belt and One Road 49
  2. Finansowanie i umowy międzynarodowe statuujące inicjatywę One Belt and One Road 53
  3. One Belt and One Road w transporcie kolejowym 58
  4. One Belt and One Road w transporcie morskim 61
  5. One Belt and One Road w transporcie lotniczym 63

 

Rozdział 4. Przystosowanie infrastruktury kolejowej między Europą i Azją na rzecz możliwości wdrożenia inicjatywy One Belt and One Road 67

  1. Cechy transportu kolejowego 67
  2. Infrastruktura kolejowa w Polsce 69
  3. Infrastruktura kolejowa w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi 75
  4. Infrastruktura kolejowa w Chinach 79
  5. Infrastruktura kolejowa w Europie Zachodniej 83

 

Rozdział 5. Dobre praktyki w zakresie przewozów ładunków transportem kolejowym z Europy do Chin 87

  1. Istota i cele dobrych praktyk w transporcie kolejowym 87
  2. Wrażliwość transportu kolejowego na warunki pogodowe 90
  3. Chińskie przepisy importowe i inne wymogi w dostępie do rynku 92
  4. Przykłady dobrych praktyk w zakresie transportu ładunków z udziałem kolei 96
   1. Transport wina z Europy do Chin w kontenerach izolowanych 96
   2. Proces załadunku towarów ponadgabarytowych do kontenerów przewożonych transportem kolejowym 99

 

Zakończenie 105

Bibliografia 107

Spis rysunków, tabel i wykresów 117