Helion


Szczegóły ebooka

 
Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych

Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych


W książce podjęto rozważania z zakresu antropologii ekonomicznej i antropologii codzienności. Na podstawie niepublikowanych materiałów źródłowych - prywatnych zeszytów z rachunkami domowymi prowadzonych przez wiele lat przez trzy kobiety o różnej sytuacji zawodowej i rodzinnej, w nieco odmiennych warunkach kulturowych - autorka dokonała interesującej antropologicznej analizy aktywności polskich gospodyń w czasach powojennych i w okresie potransformacyjnym, po 1989 roku. W monografii omówiła codzienne praktyki dotyczące prowadzenia gospodarstw domowych, rodzaju najczęściej kupowanych towarów i usług, nawyków żywieniowych i konsumpcyjnych, sposobów zamieszkiwania, zasad dbałości o ciało i higienę, form spędzania czasu wolnego, a także światopoglądu, religijności, stosunku do polskiej tradycji kulturowej.

Publikacja jest adresowana do badaczy życia społecznego - antropologów, socjologów, ekonomistów i kulturoznawców. Może być również atrakcyjną lekturą dla szerszego grona czytelników, którzy szukają niekonwencjonalnej i drobiazgowej refleksji nad polską codziennością ostatnich sześćdziesięciu lat.

Wprowadzenie               9

 

Rozdział I. Antropologia i ekonomiczna sfera działań człowieka             19

1.1. Antropologia ekonomiczna – tradycja badawcza i diagnozy współczesności              19

1.2. Gospodarstwo domowe i codzienność        32

1.3. Piśmiennictwo prywatne – teren badań i materiał źródłowy             50

 

Rozdział II. Rachunki domowe. Pismo i codzienne strategie działania  61

2.1. Prywatne pisarstwo ekonomiczne a potrzeba porządkowania świata           61

2.2. Praktyka pisania: działanie, forma materialna i tekst             71

2.3. Pieniądze, liczby i czas          86

 

Rozdział III. Ekonomia życia codziennego. Trzy studia przypadków        99

3.1. Założenia badawcze              99

3.2. Przypadek Pani Wandy        105

3.3. Przypadek Pani Marianny   145

3.4. Przypadek Pani Kazimiery   164

3.5. Konkluzje badawcze             193

 

Zakończenie      197

Bibliografia        201

Źródła niepublikowane               221

Spis fotografii   223

Summary            225

Od redakcji        229