Helion


Szczegóły ebooka

Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia

Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia


Książka ta stanowi przede wszystkim owoc badań naukowych nad etiologią niezwykle złożonego zjawiska pedofilii. Z otrzymanych wyników wpisanych w kontekst zarówno własnej społeczno-rozwojowej koncepcji rozwoju zaburzenia, jak i licznych teorii i ustaleń wypracowanych w ostatnich latach przez specjalistów na całym świecie wyłaniają się dwa nowe modele, przydatne zwłaszcza w pracy terapeutycznej: wyjaśniają one etiologię pedofilii rodzinnej i pozarodzinnej będącej skutkiem współdziałania szeregu czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych, które występują w wielu różnych konfiguracjach.

Ponadto niniejsza książka stanowi ważny głos w debacie społecznej o pedofilii jest wyrazem sprzeciwu wobec tolerowania patologii, przez którą cierpią wszyscy, zwłaszcza zaś ofiara i sprawca, oraz wobec promowania niedobrej, choć nierzadko atrakcyjnej, wizji ludzkiej seksualności w dobie zmian, które dotyczą pozycji kobiet, mężczyzn i dzieci we współczesnym świecie.

 • Strona tytułowa
 • Dedykacja
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • 1 Dyskusja wokół definicji pedofilii
  • 1.1. Rodzaje definicji pedofilii
  • 1.2. Pedofilia a zjawiska pokrewne
  • 1.3. Tendencje i kierunki w procesie definiowania pedofilii
 • 2 Przegląd teorii wyjaśniających genezę pedofilii
  • 2.1. Teorie zintegrowane a teorie szczegółowe
  • 2.2. Przydatność teorii szczegółowych w procesie wyjaśniania etiologii pedofilii
  • 2.3. Przydatność teorii zintegrowanych w procesie wyjaśniania etiologii pedofilii
 • 3 Społeczno-rozwojowy model wyjaśniający powstanie i rozwój pedofilii teoretyczna podstawa badań
  • 3.1. Założenia teoretyczne badań własnych
  • 3.2. Charakterystyka grupy i procedury badawczej
 • 4 Znaczenie uwarunkowań biologicznych w procesie rozwoju pedofilii
  • 4.1. Wpływ neurotransmiterów na zaburzenia funkcjonowania seksualnego
  • 4.2. Znaczenie cech temperamentu sprawców w rozwoju pedofilii wyniki badań
  • 4.3. Znaczenie cech charakteru sprawców w rozwoju pedofilii wyniki badań
 • 5 Znaczenie środowiska rodzinnego w procesie rozwoju pedofilii wpływy rodzicielskie i opiekuńcze
  • 5.1. Znaczenie stylu przywiązania w rozwoju pedofilii
  • 5.2. Znaczenie postaw rodzicielskich w rozwoju pedofilii
  • 5.3. Związki między stylami przywiązania pedofilów a postawami rodzicielskimi ich rodziców wyniki badań
 • 6 Znaczenie kompetencji społecznych w procesie rozwoju pedofilii
  • 6.1. Kompetencje społeczne jako warunek budowania satysfakcjonujących relacji społecznych
  • 6.2. Specyficzna rola empatii w tworzeniu i utrzymywaniu relacji społecznych
 • 7 Znaczenie przebiegu rozwoju seksualnego mężczyzny w etiologii pedofilii
  • 7.1. Udział negatywnych doświadczeń seksualnych w rozwoju przemocy seksualnej
  • 7.2. Wpływ wykorzystania seksualnego w dzieciństwie na wykorzystywanie dziecka w dorosłości
  • 7.3. Przebieg linii rozwoju seksualnego sprawców pedofilii
 • 8 Mechanizm powstania pedofilii
  • 8.1. Wnioski ogólne
  • 8.2. Mechanizm rozwoju pedofilii w rodzinie
  • 8.3. Mechanizm rozwoju pedofilii pozarodzinnej
  • 8.4. Uniwersalny czy zróżnicowany model rozwoju pedofilii
  • 8.5. Wnioski dla terapii
 • Zakończenie
 • Aneks 1 Skale szacunkowe opisujące aktywność seksualną badanych wobec dziecka i zasady ich konstrukcji
 • Aneks 2 Zasady szacowania danych opisujących aktywność seksualną skazanego z dzieckiem
 • Aneks 3 Kwestionariusz Wykorzystania Seksualnego w Dzieciństwie autorstwa Marii Beisert
 • Aneks 4 Średnie wyników TCI w poszczególnych grupach sprawców
 • Aneks 5 Porównanie częstości posługiwania się różnymi typami źródeł informacji o seksualności (dzieciństwo i dorastanie) w grupach sprawców wykorzystanych i niewykorzystanych seksualnie
 • Bibliografia
 • Przypisy