Helion


Szczegóły ebooka

Analiza i ocena zeznań świadków

Analiza i ocena zeznań świadków


W niniejszej książce omówiono najważniejsze kierunki współczesnych badań nad oceną wiarygodności zeznań świadków i zaprezentowano syntetyczny opis aktualnego stanu wiedzy. Przedstawione zostało spojrzenie z kilku perspektyw na kluczowe zagadnienia pozostające w związku z odróżnianiem relacji opartych na osobistych obserwacjach od świadomie fałszowanych lub zniekształconych na skutek wpływu czynników podmiotowych lub zewnętrznych. Dokonano opisu nie tylko opracowanych dotychczas metod analizy zeznań, ale również wyników licznych badań przeprowadzonych w celu zweryfikowania ich założeń.

Ze Wstępu

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Dedykacja
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Rola świadka i znaczenie zeznań
  • 1.2. Psychologia zeznań świadków
  • 1.3. Współczesne kierunki badań nad oceną zeznań
  • 1.4. Psychologiczna analiza treściowa
 • Rozdział 2. Kategorie zeznań świadków
  • 2.1. Ujęcie prawnicze
  • 2.2. Ujęcie psychologiczne
  • 2.3. Relacje między prawniczymi i psychologicznymi kategoriami zeznań
 • Rozdział 3. Psychologiczna analiza treści zeznań
  • 3.1. Geneza i rozwój badań nad psychologiczną analizą treściową
  • 3.2. Statement Validity Assessment (SVA) Ocena Prawdziwości Zeznania
  • 3.3. Reality Monitoring (RM) Monitorowanie Rzeczywistości
  • 3.4. Model Wielozmiennowej Analizy Zeznań Świadków Dorosłych Multivariable Adults Statements Assessment Model (MASAM)
 • Rozdział 4. Różnice treściowe między wybranymi kategoriami zeznań
  • 4.1. Przebieg badań własnych
  • 4.2. Różnice ilościowe
  • 4.3. Różnice jakościowe
  • 4.4. Cechy relacji determinujące ocenę a rzeczywiste wskaźniki wartości zeznań
 • Rozdział 5. Psychologiczna analiza treściowa w praktyce
  • 5.1. Szanse na prawidłową ocenę zeznań bez odwołania się do analizy treściowej
  • 5.2. Zasady doboru psychologicznych metod diagnozy
  • 5.3. Wyniki badań przeprowadzonych w warunkach polskiej praktyki sądowej
  • 5.4. Czynniki wyznaczające poziom trafności oceny zeznania
  • 5.5. Rozwiązanie awangardowe analiza treści zeznań z wykorzystaniem algorytmów decyzyjnych
 • Rozdział 6. Lingwistyczna i komputerowa analiza zeznań
  • 6.1. Podstawy teoretyczne badań lingwistycznych
  • 6.2 Lingwistyczne wskaźniki prawdziwości wypowiedzi
  • 6.3. Badania nad lingwistycznymi wskaźnikami wiarygodności
 • Rozdział 7. Prawnicza analiza i ocena zeznań świadków
  • 7.1. Rola procesowa dowodu z zeznań
  • 7.2. Prawnicze reguły oceny wiarygodności zeznań
  • 7.3. Prawnicza ocena wiarygodności zeznań w praktyce sądowej
 • Podsumowanie
 • Aneks
  • A.1. Arkusz do analizy zeznań z zastosowaniem Statement Validity Assessment (SVA)
  • A.2. Arkusz do analizy zeznań z zastosowaniem Reality Monitoring (RM)
  • A.3. Arkusz do analizy zeznań z zastosowaniem Modelu Wielozmiennowej Analizy Zeznań Świadków Dorosłych Multivariable Adults Statements Assessment Model (MASAM)
 • Bibliografia