Szczegóły ebooka

Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym

Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym

Agata Antczak-Stępniak

Ebook

Książka zawiera holistyczne ujęcie czynników wpływających na działalność deweloperską na rynku mieszkaniowym. Wątek ten poprzedzają rozdziały dotyczące historii zawodu dewelopera i jego definicji, specyfiki procesu deweloperskiego, a także rynków mieszkaniowych Polski oraz wybranych państw europejskich. Uzupełnieniem teoretycznych i faktograficznych rozważań na temat determinantów rozwoju działalności deweloperskiej są wyniki badań jakościowych i ilościowych stanowiących próbę określenia gradacji istotności wcześniej skategoryzowanych czynników. Publikacja jest adresowana do praktyków zajmujących się tą działalnością, instytucji mających wpływ na jej funkcjonowanie oraz do studentów kierunków i specjalności związanych z rynkiem nieruchomości.

Wstęp 9

 

Rozdział 1. Deweloper i działalność deweloperska – historia, istota i specyfika              15

1.1. Deweloper na przestrzeni wieków – od starożytności do wieku XIX   15

1.2. Współczesny deweloper         22

   1. Definicje dewelopera     26
   2. Rodzaje i modele działalności deweloperskiej             32
   3. Segmentacja działalności deweloperskiej    35
   4. Pożądane cechy dewelopera       35

1.3. Rodzaje deweloperów. Deweloper a inwestor kapitałowy              37

  1. Struktura procesów deweloperskich oraz inwestycyjno-budowlanych – podobieństwa i różnice              39

1.5. Główni uczestnicy procesu deweloperskiego     42

 

Rozdział 2. Deweloperski rynek nieruchomości mieszkaniowych w Europie i w Polsce 47

2.1. Deweloperski rynek mieszkaniowy w wybranych krajach                49

   1. Francja               49
   2. Hiszpania           52
   3. Czechy               56
   4. Wielka Brytania               59

2.2. Charakterystyka rynku mieszkaniowego w Polsce po 1989 roku    63

   1. Zasób mieszkaniowy        64
   2. Popyt i podaż na rynku mieszkaniowym      68
   3. Średni poziom cen nieruchomości mieszkaniowych  75

2.3. Inwestycje deweloperskie na polskim rynku mieszkaniowym w latach 1995–2017        79

   1. Problemy metodyczne   79
   2. Rola dewelopera na rynku mieszkaniowym w latach 1995–2017            81
   3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw deweloperskich                88

2.4. Inwestycje deweloperskie w sektorze budownictwa mieszkaniowego według miast wojewódzkich          92

 

Rozdział 3. Czynniki rozwoju działalności deweloperskiej w sektorze budownictwa mieszkaniowego – charakterystyka i klasyfikacja             105

  1. Klasyfikacje czynników rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych i przedsiębiorczości w świetle literatury przedmiotu               108

3.2. Propozycja systematyzacji czynników rozwoju działalności deweloperskiej    119

3.3. Identyfikacja i charakterystyka determinant działalności deweloperskiej         120

   1. Makroczynniki  120
    1. Czynniki ogólnogospodarcze            120
    2. Czynniki instytucjonalne    123
    3. Czynniki techniczno-technologiczne               128
    4. Czynniki polityczne             130
   2. Mezoczynniki   130
    1. Czynniki ekonomiczne        131
    2. Czynniki społeczno-demograficzne  133
    3. Czynniki administracyjno-prawne   134
    4. Czynniki infrastrukturalne i zasobowe             136
    5. Atrakcyjność miast i lokalizacja działalności deweloperskiej        138
   3. Mikroczynniki   141
    1. Czynniki wynikające ze specyfiki nieruchomości           142
    2. Czynniki wynikające ze specyfiki dewelopera 144

 

Rozdział 4. Czynniki rozwoju działalności deweloperskiej na polskim rynku mieszkaniowym w latach 1990–2018              151

4.1. Ewolucja ogólnokrajowych uwarunkowań rozwoju działalności deweloperskiej w Polsce (makroczynniki)           152

   1. Dynamika rozwoju czynników o charakterze ogólnogospodarczym       152
   2. Prawne podstawy działalności inwestycyjnej i deweloperskiej w Polsce oraz inne czynniki instytucjonalne    158
   3. Postęp techniczny i technologiczny w budownictwie polskim  161
   4. Sytuacja polityczna Polski i jej sąsiadów w okresie objętym badaniem    163

4.2. Analiza porównawcza uwarunkowań lokalnych rozwoju inwestycji deweloperskich w poszczególnych miastach (mezoczynniki)       164

   1. Dynamika rozwoju czynników ekonomicznych w badanych miastach    164
   2. Lokalne zróżnicowanie czynników społeczno-demograficznych             168
   3. Uwarunkowania administracyjno-prawne badanych miast      171
   4. Rozwój infrastrukturalny i zasobowy            175

 

Rozdział 5. Ocena istotności czynników rozwoju działalności deweloperskiej w Polsce – metodyka i wyniki badań              181

5.1. Podstawowe założenia badawcze            182

   1. Założenia badania socjologicznego              182
   2. Założenia badania statystyczno-ekonometrycznego  188
    1. Założenia i narzędzia analizy makroczynników               189
    2. Założenia analizy mezoczynników    199
    3. Założenia i procedury analizy czynnika lokalizacji        202

5.2. Istotność analizowanych czynników dla rozwoju działalności deweloperskiej na rynku  mieszkaniowym                206

   1. Wpływ makroczynników na aktywność deweloperów         206
   2. Oddziaływanie mezoczynników na działalność deweloperską 211
   3. Wpływ czynnika lokalizacji na zróżnicowanie możliwości rozwoju deweloperów               215
   4. Wpływ mikroczynników na zróżnicowanie możliwości rozwoju deweloperów              220

 

Zakończenie       227

Bibliografia         233

Spis tabel            247

Spis wykresów    249

Spis rysunków    253

Załączniki            255

 • Tytuł: Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym
 • Autor: Agata Antczak-Stępniak
 • ISBN: 978-83-8142-594-0, 9788381425940
 • Data wydania: 2019-09-11
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_17qm
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego