Helion


Szczegóły ebooka

Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce

Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce


Główną przesłanką do podjęcia tematu tej książki była potrzeba zidentyfikowania możliwości finansowania działalności kulturalnej teatralnych uczelni publicznych. Określenie efektywnego sposobu pozyskiwania środków pozabudżetowych jest istotne z punktu widzenia rozwoju zarówno badanych podmiotów, jak i szeroko pojętej sztuki teatralnej. Działalność uczelni teatralnych ma wpływ na realizację polityki kulturalnej w kraju i regionie, przyczynia się do poszerzania oferty artystycznej oraz stwarza możliwość asymilacji społeczeństwa z kulturą.

Publikacja jest adresowana do przedstawicieli wielu dyscyplin akademickich: ekonomii, kulturoznawstwa, teatrologii, zarządzania, ale także do managerów kultury, decydentów związanych z publicznym i prywatnym sektorem finansowania kultury oraz studentów kierunków ekonomicznych i humanistycznych.

Wprowadzenie       9

 

1. Kultura i jej finansowanie we współczesnej Polsce        15

1.1. Funkcje i gospodarcze znaczenie kultury       15

1.2. Zmiany w podejściu do finansowania kultury w Polsce               19

1.3. Polityka kulturalna          24

1.3.1. Funkcje i znaczenie polityki kulturalnej            24

1.3.2. Instrumenty polityki kulturalnej        26

1.3.3. Ponadnarodowe akty prawne regulujące funkcjonowanie kultury w Polsce  28

1.4. Kwestia mecenatu i sponsoringu w kulturze                30

 

2. Krajowe i zagraniczne źródła finansowania projektów kulturalnych i ich znaczenie dla rozwoju kultury w Polsce  33

2.1. Finansowanie projektów kulturalnych ze źródeł krajowych w latach 2007–2015      33

2.1.1. Finansowanie publiczne szczebla centralnego    34

2.1.2. Finansowanie ze środków jednostek samorządu terytorialnego       39

2.1.3. Finansowanie prywatne       40

2.1.4. Rola organizacji non profit w finansowaniu projektów kulturalnych 42

2.2. Zagraniczne źródła finansowania kultury      42

2.2.1. Perspektywa finansowa 2007–2013    44

2.2.2. Zagraniczne źródła finansowania kultury w latach 2014–2020         56

2.3. Absorpcja i znaczenie zagranicznych środków pomocowych dla finansowania kultury w Polsce             58

 

3. Publiczne uczelnie teatralne w Polsce i ich funkcje kulturotwórcze              61

3.1. Kulturotwórcze funkcje teatrów i szkolnictwa teatralnego         61

3.1.1. Teatr i jego rola     61

3.1.2. Wpływ szkolnictwa teatralnego na edukację kulturalną społeczeństwa           62

3.2. Uczelnie teatralne w powojennej Polsce      65

3.2.1. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie    66

3.2.2. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie        69

3.2.3. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi            71

3.3. Specyfika funkcjonowania uczelni teatralnych             74

3.4. Próba oceny znaczenia uczelni teatralnych dla kultury polskiej   77

 

4. Źródła finansowania uczelni teatralnych         81

4.1. Mechanizmy finansowania publicznych uczelni teatralnych        81

4.2. Metodologia badania, konstrukcja narzędzia badawczego          85

4.3. Charakterystyka badanych podmiotów          88

4.3.1. Sposób kształcenia studentów w uczelniach teatralnych   89

4.3.2. Działalność teatrów studyjnych            90

4.3.3. Organizacja pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych w badanych podmiotach        93

4.4. Analiza kosztów działalności operacyjnej     94

4.4.1. Poziom i dynamika kosztów działalności operacyjnej         94

4.4.2. Struktura kosztów działalności operacyjnej         96

4.4.3. Analiza porównawcza kosztów przypadających na kształcenie studenta          98

4.5. Analiza źródeł finansowania projektów kulturalnych realizowanych przez badane podmioty  101

4.5.1. Ilość zrealizowanych projektów w latach 2010-2012 w uczelniach teatralnych               101

4.5.2. Wartość zrealizowanych projektów w latach 2010-2012 w uczelniach teatralnych         103

4.5.3. Źródła finansowania zrealizowanych projektów 103

4.6. Charakterystyka i analiza realizowanych projektów w badanych podmiotach           107

4.6.1. Projekty inwestycyjne           107

4.6.2. Projekty nieinwestycyjne      109

4.6.3. Dyplomy – projekt kulturalny czy dydaktyczny?   110

4.6.4. Uczestnictwo w przeglądach i festiwalach         111

4.7. Analiza wybranych projektów – case study   112

4.7.1. PWSFTviT – Festiwal Szkół Teatralnych              112

4.7.2. AT Warszawa – Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych          116

4.7.3. Akademia Teatralna w Warszawie filia w Białymstoku – Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich „Lalka-nie-lalka”            118

4.7.4. AST Kraków – Forum Młodej Reżyserii                119

4.7.5. AST Kraków Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu – Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich              121

4.8. Problem montażu finansowego realizowanych projektów          121

4.8.1. Trudności w pozyskiwaniu środków na działalność kulturalną           123

4.8.2. Problem kosztów niekwalifikowanych i kosztów przygotowania projektu        123

4.8.3. Znaczenie organizacji pozarządowych działających przy uczelniach teatralnych              124

4.9. Próba oceny znaczenia strategii finansowania projektów dla badanych podmiotów i kultury w Polsce  126

4.9.1. Strategie uczelni teatralnych na finansowanie działalności kulturalnej            126

4.9.2. Prezentacja wyników oceny aktywności kulturalnej publicznych uczelni teatralnych       127

4.9.3. Próba oceny zależności pomiędzy aktywnością kulturalną uczelni teatralnych a finansowaniem pozabudżetowym    129

 

5. Kierunki przebudowy modelu funkcjonowania i finansowania publicznych uczelni teatralnych 131

5.1. Ocena funkcjonującego mechanizmu finansowania uczelni teatralnych i jego wpływ na podejmowaną działalność kulturalną           131

5.1.1. Mechanizm budżetowy         131

5.1.2. Dylematy związane z subsydiowaniem organizacji kulturalnych       133

5.1.3. Próba oceny obecnego mechanizmu finansowania publicznych uczelni teatralnych        136

5.2. Próba stworzenia modelu kumulacji różnych źródeł finansowania projektów działalności kulturalnej publicznych uczelni teatralnych               138

5.3. Implikacje dla menedżerów kultury w uczelniach teatralnych i osób mających wpływ na politykę kulturalną państwa/regionu oraz finansowanie kultury              145

5.3.1. Implikacje dla uczelni teatralnych        146

5.3.2. Rekomendacje dla organów dystrybuujących środki na kulturę         148

 

Zakończenie           157

 

Wykaz literatury     161

 

Wykaz innych źródeł              165

 

Spis tabel               167

 

Spis wykresów       169

 

Załączniki               171