Helion


Szczegóły ebooka

Gliwicki Teatr Muzyczny w panoramie instytucji kultury regionu.Otoczenie - działalność - wyzwania w zarządzaniu - dziedzictwo

Gliwicki Teatr Muzyczny w panoramie instytucji kultury regionu.Otoczenie - działalność - wyzwania w zarządzaniu - dziedzictwo


Niniejsza publikacja stanowi próbę przedstawienia najważniejszych nur­tów aktywności Gliwickiego Teatru Muzycznego jako instytucji kultury na tle jego bogatej historii, jak również w kontekście tradycji muzycznych regionu śląsko-dąbrowskiego. W rozdziale I wprowadzono podstawowe pojęcia teo­retyczne niezbędne dla opisania działalności Gliwickiego Teatru Muzycznego. Zdefiniowano termin „kultura”, wskazując jego wieloznaczność w nauce i języ­ku publicystyki. Ponadto wyjaśniono pojęcie „instytucja kultury” oraz termi­ny mu pokrewne, budując w ten sposób siatkę kategorialną wykorzystywaną w dalszych rozważaniach. W rozdziale II syntetycznie opisano historię Gli­wickiego Teatru Muzycznego oraz instytucji kultury, z których GTM się wy­wodził: Operetki Śląskiej oraz Teatru Muzycznego w Gliwicach. Rozdział III stanowi natomiast próbę sportretowania działalności statutowej GTM, przede wszystkim artystycznej, ale także edukacyjnej i popularyzatorskiej.

 

Materiał źródłowy publikacji stanowiły zarówno monografie poświę­cone działalności Operetki Śląskiej i Gliwickiego Teatru Muzycznego, jak i artykuły prasowe na temat historii gliwickiej sceny i jej wszechstronnej działalności, której początek sięga roku 1957. Autorzy przeprowadzili także wywiady badawcze z osobami związanymi zawodowo z Gliwickim Teatrem Muzycznym, które – mimo swojego subiektywnego charakteru – dostarczyły wielu danych faktograficznych, w oparciu o które można było dopełnić opisu monograficznego GTM.

Wstęp 


Rozdział I
Kultura muzyczna regionu
1.1. Kultura muzyczna regionu jako podsystem kultury
1.2. Tradycje muzyczne na Górnym Śląsku 
1.3. Tradycje muzyczne w Zagłębiu Dąbrowskim
1.4. Instytucjonalny wymiar kultury muzycznej
1.5. Teatr muzyczny w Polsce – geneza i współczesność


Rozdział II
Teatr w Gliwicach w panoramie instytucji kultury
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 
2.1. Początki Operetki Śląskiej
2.2. Przekształcenie Operetki Śląskiej w Gliwicki Teatr Muzyczny
2.3. Zmierzch GTM
2.4. Dziedzictwo GTM. Udział artystów gliwickiej sceny
w musicalu „Karol” o życiu Jana Pawła II


Rozdział III
Działalność artystyczna Gliwickiego Teatru Muzycznego
3.1. Repertuar
3.2. Zespół artystyczny
3.3. Regionalne inicjatywy edukacyjne i popularyzatorskie GTM
Zakończenie
Bibliografa

 

  • Tytuł: Gliwicki Teatr Muzyczny w panoramie instytucji kultury regionu.Otoczenie - działalność - wyzwania w zarządzaniu - dziedzictwo
  • Autor: Krzysztof Knapczyk, Michał Kaczmarczyk
  • ISBN Ebooka: 978-83-661-6554-0, 9788366165540
  • Data wydania: 2020-04-15
  • Identyfikator pozycji: e_1l3o
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas