Helion


Szczegóły ebooka

Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego

Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Przykład województwa łódzkiego


Innowacyjność jest tematem niezwykle popularnym i szeroko analizowanym. Jej istotność powinna być szczególnie podkreślana w obszarze rolnictwa, ze względu na dostarczanie żywności z tego sektora. Wdrażanie innowacji daje możliwość nie tylko unowocześniania majątku, lecz także dostosowania procesów produkcyjnych i wytwarzanych produktów do zachodzących zmian klimatycznych. Proces innowacyjny charakteryzuje się jednak kosztochłonnością, a związane z nim wysokie ryzyko może dodatkowo utrudniać pozyskanie kapitału. Książka jest pierwszą, w której w szeroki i kompleksowy sposób poruszono problematykę finansowania działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Rozważania teoretyczne w zakresie możliwości, jakie dostarcza podmiotom rolnym polski rynek finansowy, zostały uzupełnione wywiadami kwestionariuszowymi przeprowadzonymi w województwie łódzkim w 2018 roku.

Wstęp  7

 

Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw rolnych w Polsce           13

  1. Pojęcie gospodarstwa rolnego    14
  2. Szczególne obowiązki administracyjne gospodarstw rolnych   17
  3. Obciążenia fiskalno-ubezpieczeniowe gospodarstw rolnych     20
  4. Bariery w pozyskiwaniu finansowania przez rolników              31
  5. Podsumowanie             34

 

Rozdział 2. Źródła finansowania działalności innowacyjnej w rolnictwie             37

  1. Działalność innowacyjna gospodarstw rolnych          38
  2. Ryzyko działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych            40
  3. Podstawowe źródła finansowania działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych               48
   1. Samofinansowanie            49
   2. Kredyty bankowe                54
   3. Fundusze europejskie        63
    1. Dopłaty bezpośrednie           65
    2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020           68
  4. Podsumowanie             79

 

Rozdział 3. Alternatywne formy wspierania działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych        81

  1. Alternatywne źródła finansowania działalności innowacyjnej  82
   1. Leasing maszyn i urządzeń rolniczych              82
   2. Pożyczka leasingowa         86
   3. Finansowanie fabryczne    89
  2. Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie        91
  3. Znaczenie instytucji niefinansowych w finansowaniu działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych                106
  4. Podsumowanie             109

 

Rozdział 4. Uwarunkowania wyboru źródeł finansowania działalności innowacyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych województwa łódzkiego. Wyniki badań własnych               111

  1. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych    112
   1. Cele i zakres badań własnych            112
   2. Metodyka FADN 113
   3. Uzasadnienie doboru próby indywidualnych gospodarstw rolnych 115
   4. Projektowanie kwestionariusza wywiadu        118
   5. Charakterystyka zastosowanych metod ilościowych        119
  2. Charakterystyka indywidualnych gospodarstw rolnych              126
  3. Finansowe aspekty działalności innowacyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych              138
   1. Bariery finansowania działalności innowacyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych               146
   2. Instrumenty kontroli ryzyka stosowane w indywidualnych gospodarstwach rolnych    150
  4. Wpływ zmiennych strukturalnych gospodarstwa na finansowanie działalności innowacyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych 154
  5. Indywidualne cechy rolnika a finansowanie działalności innowacyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych      166
  6. Podsumowanie             170

 

Zakończenie         173

Bibliografia          181

Publikacje książkowe     181

Akty prawne   195

Źródła internetowe        196

Aneks    199