Szczegóły ebooka

Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

red. Marek Barański, Natalia Rudakiewicz, Maciej Guzy

Ebook

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej przebyły długą drogę reform mających na celu przede wszystkim demokratyzację władzy państwowej, urynkowienie i prywatyzację gospodarki oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, korzystając w procesie modernizacji z doświadczeń państw zachodnich. Po 26 latach transformacji rodzą się dzisiaj pytania: Czy proces modernizacji państw Europy Środkowej i Wschodniej można uznać za zakończony? Czy „Wschód” dogonił „Zachód”? Pomimo pogłębiania integracji w ramach Unii Europejskiej wciąż istnieją rażące dysproporcje pomiędzy rozwiniętą Europą Zachodnią a europejskimi państwami postsocjalistycznymi.

Europa Środkowa i Wschodnia jest obszarem bardziej podatnym na oddziaływanie czynników egzogennych, zwłaszcza wschodniego sąsiedztwa, szczególnie skutków polityki Federacji Rosyjskiej, odbudowującej swoją mocarstwową pozycję wobec europejskich i azjatyckich sąsiadów środkami militarnymi, destabilizując sytuację w regionie. Aktualność i waga tych zjawisk poszerzają pola badawcze i potrzebę systematycznego monitorowania polityki wschodniej Unii Europejskiej.

Publikacja podzielona została na trzy bloki tematyczne. Część pierwsza poświęcona jest teoretyczno-filozoficznym aspektom transformacji. Autorzy starają się przedstawić teoretyczne tło sporów politycznych dotyczących transformacji politycznej z punktu widzenia wartości ideologicznego kontinuum od prawicowości do lewicowości.

Drugi blok tematyczny dotyczy kwestii społecznych transformacji. Traktuje w głównej mierze o zmianach, jakie zachodzą w sferach kulturowych, gospodarczych i społecznych państw Europy Środkowej i Wschodniej podczas transformacji, z punktu widzenia różnych wskaźników rozwoju społecznego.

Trzecia część monografii zawiera artykuły dotyczące kształtowania się i ewolucji narodowych systemów politycznych poszczególnych państw Europy Środkowej i Wschodniej z punktu widzenia oddziaływania czynnika endogennego oraz doświadczeń wysoko rozwiniętych państw demokratycznych. Wpływ wielorakich czynników na rozwój i przemiany polityczne zachodzące podczas procesu transformacji systemowej prowadzi do unikalnych doświadczeń w poszczególnych państwach, co stanowi podstawę do analiz porównawczych.

Prezentacja dorobku badawczego autorów wywodzących się z różnych ośrodków akademickich stosujących różnorodne metodologie i narzędzia w obrębie zakreślonego przedmiotu badawczego powoduje, iż publikacja ma walor studium interdyscyplinarnego.

Spis treści

 

Wstęp (Maciej Guzy) / 9

 

I. Filozoficzne i teoretyczne aspekty transformacji

 

Artur Caban

Od homo sovieticus do homo oeconomicus – analiza genezy transformacji w ujęciu ks. Józefa Tischnera / 15

 

Marek Tyrała

Wojny kulturowe jako główny wyznacznik rywalizacji politycznej w Polsce w latach 1991–2011 / 23

 

Maciej Guzy

Profil ideologiczny skrajnej prawicy na podstawie wybranych aspektów programu Ruchu na Rzecz Lepszych Węgier / 42

 

Renata Kunert-Milcarz

Perspektywy młodych demokracji. Wybrane badania porównawcze nad demokratyzacją / 55

 

Tomasz Czakon

Etos lewicowych beneficjentów transformacji / 69

 

II. Społeczne aspekty transformacji

 

Piotr Czakon

Wpływ transformacji na przemiany struktury społecznej w Polsce / 91

 

Marek Margoński

Wpływ transformacji ustrojowej na obronę cywilną w Polsce / 105

 

Piotr Lechowicz

Tranzycja demokratyczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Proces przekształceń społeczno-politycznych w świetle założeń teorii rewolucji – szkoły socjologii historycznej / 127

 

Marek Barański

Aktywność wyborcza i upełnomocnienie kobiet jako wskaźniki demokracji lokalnej / 143

 

Zbigniew H. Noskowski

Lewicowi reformatorzy czasu przełomu / 162

 

Sylwia Łodarska

Rola kapitału ludzkiego w rozwoju innowacji i klastrów / 182

 

III. Polityczno-ustrojowe aspekty transformacji

 

Justyna Olędzka

Transformacja modelu przywództwa państwowego w Federacji Rosyjskiej / 199

 

Marianna Zięba

Polityka rozwoju regionalnego Samorządu Województwa Śląskiego / 208

 

Natalia Rudakiewicz

Reforma samorządowa na Ukrainie w kontekście eurointegracji: doświadczenie Polski w relacjach władzy centralnej z samorządem terytorialnym / 221

 

Oleksii Kolesnykov

The Results of Early Parliamentary Elections of 2014 and the Prospects of Further Democratization of Ukrainian Political System / 231

 

Sebastian Kubas

Kształtowanie się polityki zagranicznej Węgier w regionie Europy Środkowej: od 1989 do 2014 r. Wybrane aspekty / 252

 

Izabela Rudnik

Proces transformacji w Rumunii / 270

 

Bibliografia / 279

  • Tytuł: Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
  • Autor: red. Marek Barański, Natalia Rudakiewicz, Maciej Guzy
  • ISBN: 978-8-3801-2692-3, 9788380126923
  • Data wydania: 2016-03-17
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1p7z
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego