Helion


Szczegóły ebooka

Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania klimatyczne i technologiczne

Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania klimatyczne i technologiczne


Autorzy przedstawili zagadnienia związane z przekształceniami przestrzeni – w tym zabudowanej – oraz przemianami środowiska przyrodniczego. Omówili też nowe instytucje, technologie i regulacje prawne powstające w odpowiedzi na współczesne wyzwania. Celem publikacji było zidentyfikowanie obserwowanych zjawisk klimatycznych, ich wpływu na środowisko zurbanizowane, a także możliwości wykorzystania rozwiązań technologicznych i narzędzi raportowania wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz gospodarowanie nieruchomościami.

*

Nie znam monografii, które obejmowałyby podobny zakres tematyczny w Polsce. Moim zdaniem pozycja wypełnia lukę w literaturze poświęconej gospodarowaniu nieruchomościami i rozwojowi miast. Może więc zainicjować dyskusję naukową dotyczącą konsekwencji ekonomicznych zmian technologicznych i klimatycznych – zwłaszcza w sferze rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami.

Z recenzji dr. hab. Michała Głuszaka

Wstęp               7

 

Rozdział I. Adaptacja zabudowy miejskiej do zmian klimatu   11

 1. Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu           12
 2. Polityka i dokumenty międzynarodowe, unijne i krajowe w obszarze adaptacji do zmian klimatu                 18
 3. Konsekwencje ekstremalnych zjawisk klimatycznych dla zabudowy miejskiej        26
 4. Kierunki działań adaptacyjnych zabudowy miejskiej do zmian klimatu        33
 5. Korzyści i bariery adaptacji zabudowy miejskiej do zmian klimatu 43

 

Rozdział II. Raportowanie niefinansowe wobec wyzwań klimatycznych           49

 1. Wyzwania niefinansowego raportowania 55
 2. Sektorowe ujęcie procesu raportowania   58
 3. Realizacja założeń gospodarki cyrkularnej w aspekcie raportowania środowiskowego oraz bioróżnorodności        60
 4. Bioróżnorodność w środowisku zabudowanym – wymiary raportowania wpływu                66

 

Rozdział III. Wyzwania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości – innowacyjne i tradycyjne modele zarządzania     69

 1. Charakterystyka publicznego zasobu nieruchomości           70
 2. Zakres gospodarowania nieruchomościami publicznymi    75
 3. Systemy zarządzania publicznym zasobem nieruchomości               79
 4. Innowacje w gospodarowaniu publicznym zasobem nieruchomości – wyzwania technologiczne i ekologiczne       87

 

Rozdział IV. Prawne i ekonomiczne czynniki wdrożenia technologii BIM w sektorze publicznym i prywatnym             93

 1. Technologie stosowane w metodyce BIM                95
 2. Prawne przesłanki wdrażania technologii BIM w sektorze publicznym        97
 3. Ekonomiczne przesłanki stosowania technologii BIM w procesie inwestycyjnym 110
 4. Empiryczne przesłanki wdrażania technologii BIM w sektorze publicznym              113

 

Rozdział V. Partnerstwo publicznoprywatne jako narzędzie do wdrożenia rozwiązań smart w miastach – inteligentne parkingi           127

 1. Czwarte P – inteligentne parkingi w formule partnerstwa publiczno‑prywatnego              128
 2. Istota partnerstwa publiczno‑prywatnego. Kluczowe różnice między modelem PPP a tradycyjną formą realizacji zadań publicznych               138
 3. Formuła PPP w realizacji projektów parkingowych w Polsce          145
 4. Perspektywy realizacji projektów parkingowych „inteligentne parkingi” w formule partnerstwa publiczno‑prywatnego w Łodzi    151

 

Zakończenie    153

Bibliografia       157

Spis tabel          171

Spis rysunków                173