Helion


Szczegóły ebooka

 
Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy

Świat w optyce dziecka. Reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy


Publikacja rzuca nowe światło nie tylko na sam niezwykły dziecięcy potencjał ujawniany w sytuacjach zadaniowych, lecz także na konieczność odmiennego od dotychczasowego sposobu edukowania dzieci, a zwłaszcza wspierania rozwoju ich umiejętności poznawczych.

Dziecięce nadawanie i odkrywanie znaczeń umożliwia zarówno wniknięcie w sposób myślenia i rozumowania dzieci, jak i pozwala dostrzec wagę oraz wartość wsparcia tych procesów poprzez stawianie dziecka w sytuacjach wymagających twórczego i niestandardowego działania. Niedocenianie, umniejszanie, ignorowanie, a często i lekceważenie potencjału kognitywnego dzieci w procesie aranżowania środowiska edukacyjnego, konstruowania programów kształcenia czy budowania relacji edukacyjnej, prowadzą do nieadekwatnych osiągnięć rozwojowych, znacznie poniżej ich możliwości.

Autorki udowodniły, że dzieci przedszkolne są w stanie rozwinąć wyższe formy myślenia, rozumowania, jeśli doceni się i dostrzeże ich możliwości oraz zapewni im wyzwalające i stymulujące środowisko do nauki.

Z recenzji prof. dr hab. Renaty Michalak

Wprowadzenie                7

 

1. Na poligonie doświadczalnym, czyli o rozwijaniu się myślenia, pamięci, mowy i sfery emocjonalnej dzieci               11

1.1. Tworzenie reprezentacji rzeczywistości       11

1.2. Sposoby kategoryzowania rzeczywistości   17

1.3. Przechowywanie informacji w pamięci        20

1.4. Aktywność językowa            24

1.5. Kompetencje emocjonalne i społeczne       27

1.6. Uczestnictwo w środowisku „uczenia się” 34

 

2. Im mniej, tym więcej, czyli o doświadczeniach percepcyjnych dzieci              39

2.1. Pod parasolem ucieleśnionego umysłu        42

2.2. Pojęciowa organizacja świata           54

2.3. Znaczenie środowiska edukacyjnego w rozwijaniu możliwości poznawczych dzieci                63

 

3. Osobiste strategie „zapisywania świata”       69

3.1. Percepcja   69

3.2. Reprezentacje         76

3.3. Obrazowe reprezentacje rzeczywistości     91

3.4. Związek obrazów z językiem             93

 

4. Metodologia badań – wybór jakościowych strategii badawczych      97

4.1. Problematyka badań            98

4.2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze       99

4.3. Miejsce, czas i organizacja badań    107

 

5. Doświadczam i rozpoznaję, czyli co pokazały badania             109

5.1. Dziecięce strategie kategoryzowania danego obiektu na różnych poziomach abstrakcji       109

5.2. Cechy przypisane obiektowi w zakresie domeny wyglądu i wielkości            112

5.3. Cechy przypisane obiektowi w zakresie domeny zachowania           115

5.4. Cechy przypisane obiektowi w zakresie domeny środowiska (czasu i miejsca występowania)          119

5.5. Cechy przypisane obiektowi w zakresie domeny relacji między zwierzęciem a człowiekiem              121

5.6. Reprezentacja wyobrażeniowa obiektów   125

5.7. Stopień znajomości wybranych obiektów   134

 

Zakończenie, czyli czas dla nowego myślenia o dziecięcym potencjale               139

 

Bibliografia        143

 

Aneks   157