Helion


Szczegóły ebooka

Gorbaczow. Pieriestrojka i rozpad imperium

Gorbaczow. Pieriestrojka i rozpad imperium


Siedem lat rządów (1985–1991) Michaiła Gorbaczowa to czas niezwykły

– próby reformowania systemu komunistycznego zamykają historię państwa, w którym bezwzględna władza dominowała przez dziesięciolecia nad społeczeństwami znacznej części świata, a jednostki pozbawiała wolności i podstawowych praw. Pieriestrojka była impulsem do otwarcia na zmiany w ZSRR i krajach satelickich.

Historia życia Michaiła Gorbaczowa jest historią pokolenia, które nie miało dzieciństwa, wchodziło w dorosłość gwałtownie, przyjmując odpowiedzialność za tych, których bezpowrotnie pochłonęła wojna.

— Jakim politykiem był Gorbaczow?

— W jaki sposób stał się przywódcą największego terytorialnie państwa naszego globu?

— Dlaczego musiał odejść i jaką spuściznę po sobie pozostawił?

Na te wszystkie pytania odpowiada autorka publikacji, kreśląc porywającą opowieść o jednej z najciekawszych postaci najnowszej historii.

Wykaz skrótów  /  7

 

Wstęp / 11

 

1. Rodzina, młodość, u progu polityki / 19

Stawropol / 21

Wyjazd do Moskwy: studia / 29

Kariera partyjna / 38

 

2. Próby reform: przyspieszenie, jawność i nowe myślenie / 53

Plany reform Gorbaczowa / 55

Przyspieszenie w gospodarce / 73

Głasnost’ i nowe myślenie / 96

Od mityngów do organizacji obywatelskich / 100

W stronę religii / 105

Sprawy trudne i zapalne kwestie narodowościowe / 108

 

3. Nowe myślenie w polityce zagranicznej  /  115

USA i polityka rozbrojenia / 117

Europa naszym wspólnym domem / 128

Gorbaczow a zjednoczenie Niemiec / 133

Stosunki z europejskimi państwami satelickimi / 138

Wobec Polski / 145

 

4. Próba reformy KPZR. Koniec rządów Gorbaczowa / 155

Początki zmian w partii / 161

Bezwzględna walka polityczna / 165

Zjazd Deputowanych Ludowych – początek rozpadu partii / 169

Koniec monopolu KPZR / 173

Ostatni zjazd partii / 178

 

5. Rozpad imperium  /  187

Dalsze zaostrzenie się walki politycznej  /  189

Referendum. Ku suwerenności / 195

Pucz Janajewa / 198

 

Bilans pieriestrojki  /  209

Wybrana literatura  /  223

Indeks osobowy  /  229

Fotografie  /  235