Helion


Szczegóły ebooka

Monografia czasowników dla lektorów języka polskiego i obcokrajowców z megatestem à la carte

Monografia czasowników dla lektorów języka polskiego i obcokrajowców z megatestem à la carte


Bohaterem Monografii czasowników dla lektorów języka polskiego i obcokrajowców z megatestem à la carte, jest czasownik polski – podstawa komunikacji językowej. W kilkudziesięciu odsłonach (rozdziałach i podrozdziałach) autor zamieścił więc wiele ciekawych informacji z zakresu morfologii i składni tej części mowy: począwszy od odmiany czasowników regularnych i nieregularnych, czasowników ruchu, poprzez formy nieosobowe, aż po synonimię leksykalną i składniową, czasowniki dwuaspektowe, polisemię i homonimię.

Dołączony do monografii zbiór 835 zadań testowych został przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla obcokrajowców uczących się języka polskiego. Ten językowy kolaż à la carte, zaadresowany został do uczących się języka polskiego, którzy poznali już podstawy programowe dla poziomów niższych, a ponadto do studentów:

– pragnących sprawdzić swoją wiedzę na temat gramatyki języka polskiego oraz potwierdzić umiejętności z zakresu aspektu, wielofunkcyjności czasowników ruchu, łączliwości składniowej i jej zależności, oswoić się z różnymi konstrukcjami składniowymi, poznać współczesną normę językową związaną z trudniejszymi czasownikami;

– średnio zaawansowanych, którzy chcą ugruntować wiedzę językową, lepiej zrozumieć zależności systemu języka polskiego, uświadomić sobie braki;

– perfekcjonistów, dla których bezbłędne rozwiązanie zadania testowego będzie oznaczać kolejny, znaczny sukces w procesie ujarzmiania żywej materii, czyli polszczyzny;

– na koniec językowych purystów, którzy chcieliby znaleźć niebudzące żadnych wątpliwości odpowiedzi na każdy językowy dylemat.

KLUCZ DO ZADAŃ – PDF DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA

0. Przykładowy uniwersalny test biegłości z gramatyki czasownika 

1. Odmiana czasowników 

1.1. regularnych i nieregularnych 

1.2. odmiana czasowników ruchu 

1.3. odmiana homonimów czasownikowych i ich użycie

2. Czasowniki w połączeniu z przypadkami bez udziału przyimków (dopełniacz – celownik – narzędnik) 

3. Czasowniki zanegowane 

3.1. Czasowniki z nie stanowiącym ich integralną część 

4. Alternacje w odmianie czasowników 

5. Aspekt – czasowniki niedokonane i dokonane 

6. Prefiksy czasowników 

7. Czasowniki ruchu i przemieszczania 

7.1. Wtórne przedrostkowe pary aspektowe 

7.2. Odmiana raz jeszcze 

7.3. Łączliwość składniowa 

7.4. Semantyka 

7.5. Połączenia z wyrazem się 

7.6. Osobliwe połączenia i użycie potoczne 

8. Czasowniki wielokrotne 

9. Czasowniki z liczebnikami lub wyrazami wykazującymi związek z liczbą 

10. Czasowniki w połączeniu z wyrazem się lub bez tego wyrazu 

10.1. Czasowniki w połączeniu z modulantem sobie jako osobną jednostką leksykalną 

11. Rzeczowniki odczasownikowe 

12. Formy imiesłowowe 

13. Tryb przypuszczający – zdania wzajemnego uwarunkowania i warunkowe 

14. Nieosobowe formy trybu przypuszczającego 

15. Formy trybu rozkazującego 

16. Tzw. tryb życzący w zdaniach typu:  

17. Łączliwość składniowa czasowników 

17.1. Składnia wybranych czasowników. Poziom podstawowy 

17.2. Składnia czasowników. Wybór właściwych połączeń 

17.3. Składnia czasowników. Poziom średni

17.4. Składnia czasowników. Poziom zaawansowany 

17.5. Składnia czasowników. Semantyka 

17.6. Składnia zdań. Gotowe elementy składniowe 

17.7. Składnia zdań. Połączenia bezpośrednie z narzędnikiem 

17.8. Składnia zdań. Połączenia bezpośrednie z celownikiem 

18. Synonimia leksykalna czasowników 

19. Synonimia składniowa czasowników 

20. Czasowniki łączące się z przyimkami 

21. Połączenia alternatywne z wybranymi czasownikami 

22. Czasowniki łączące się z bezokolicznikami 

23. Czasowniki – antonimy i typologia czasowników antonimicznych według Joanny Okoniowej 

23.1. Typologia czasowników antonimicznych według J. Okoniowej 

24. Czasowniki łączące się z przysłówkami 

25. Dobieranie właściwych czasowników 

26. Kolokacja albo typowe połączenia wyrazowe z czasownikami 

27. Czasowniki – błędy językowe a poprawność językowa, norma językowa 

28. Czasowniki wieloczynnościowe łączące się z leksemami w liczbie mnogiej 

29. Czasowniki dystrybutywne, tzw. perfectiva tantum 

30. Czasowniki niefleksyjne oraz zero- i jednomiejscowe 

31. Gniazda słowotwórcze czasowników 

32. Czasowniki dwuaspektowe 

33. Derywaty prefiksalne wymienne o różnym stopniu efektywności

34. Polisemia i homonimia czasowników 

35. Czasowniki z sufi ksem tematycznym –ną– i bezokoliczniki o formach wariantywnych

(bez czasowników momentalnych) 

35.1. Czasowniki z sufi ksem tematycznym –ną– 

35.2. Bezokoliczniki o formach wariantywnych typu biec / biegnąć 

36. Czasowniki momentalne z przyrostkiem –ną– 

37. Frazeologizmy z czasownikami ruchu 

Cytowane pomoce dydaktyczne 

Zalecane słowniki dla obcokrajowców 

Cytowane publikacje 

Skróty i znaki 

Tego samego autora 

 

  • Tytuły: Monografia czasowników dla lektorów języka polskiego i obcokrajowców z megatestem à la carte
  • Autor: Stanisław Mędak
  • ISBN Ebooka: 978-83-242-3332-8, 9788324233328
  • Data wydania: 2020-11-19
  • Identyfikator pozycji: e_1vfe
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS