Helion


Szczegóły ebooka

Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem

Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem


Książka jest propozycją nowego odczytania wybranych wątków dzieła Freuda o kluczowym znaczeniu dla jego psychoanalitycznej teorii. Autor za punkt wyjścia obrał rysującą się wyraźnie we wczesnych pracach ojca psychoanalizy - w Entwurfeiner  Psychologie (Projekt psychologii) oraz w Objaśnianiu marzeń sennych - koncepcję ludzkiego "aparatu psychicznego" oraz interpretacje patologicznych zjawisk psychicznych. W świetle tych "okruchów" lepiej zrozumiała staje się specyficzna funkcja, jaką nadał on nieświadomemu oraz jego koncentrowanie się na językowej stronie interpretowanych zjawisk. Czytelnik zyskuje też wgląd w genealogię pojęcia nieświadomych wyobrażeń i jego przeobrażeń w psychoanalitycznej tradycji. Sporo miejsca w książce zajmują konfrontacje dzieła Freuda z tradycją europejskiej metafizyki, głównie z niemieckim idealizmem (I. Kant, J.G. Fichte, J.G. Herder). Uwagę zwraca esej porównujący psychoanalityczny model interpretacji Hanny Segal z hermeneutyką Wilhelma Diltheya. Zdaniem autora dzieło Freuda do dzisiaj zachowuje moc inspirującą. Wynika to stąd, że nie zawiera ono w sobie teorii o samouzasadniającym charakterze, ale otwiera przestrzeń dla pytań, na które nie tylko późniejsza tradycja psychoanalityczna, ale również wiek dwudziesty nie udzielił zadowalających odpowiedzi. Jego największa wartość zawiera się> właśnie w obecnych w nim niespójnościach, dylematach i rozterkach.

Wstęp. Okruchy psychoanalizy

Część I. ZAGADKI NIEŚWIADOMEGO

1. Maszyna zwana człowiekiem. Koncepcja "aparatu psychicznego" w Projekcie psychologii Freuda 

2. Freud i Herder

3. Pępowina marzenia sennego

4. Pociąg do stacji Hollthurn

5. Nieświadome - niemożliwe miejsce rozumienia

Część II. PSYCHOANALIZA I HERMENEUTYKA

1. Fantazja, trauma i rzeczywistość. Pojęcie nieświadomych wyobrażeń/fantazji u Freuda i Klein

2. Segal i Dilthey. Dwie hermeneutyki

3. Paula Ricoeura koncepcja symbolu a symbole patologiczne w psychoanalitycznej teorii Freuda

Część III. DYLEMATY PSYCHOANALIZY

1. Trzy dylematy

2. Dylemat pierwszy: świadomość czy nieświadome?

3. Dylemat drugi: mit indywidualny czy mit zbiorowy, czyli co wspólnego ma psychoanalityk z szamanem?

4. Dylemat trzeci: interpretować symptom czy go "przekraczać"

Część IV. FREUD I POLITYKA

1. Polityka jako anatagonizm. Implikacje myśli politycznej Sigmunda Freuda

2. Freud i polityka (wywiad Przemysława Szubartowicza)

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Summary