Helion


Szczegóły ebooka

Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole

Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole


Jak - w stanie kryzysu czytelnictwa, atrofii wartości, upadku autorytetu intelektualisty i wielu przeobrażeń społeczno-kulturowych obniżających rangę lektury- -uczyć czytania? Jak temu czytaniu przywrócić dwa zanikające, a niezbędne elementy: przyjemność i odpowiedzialność Książka, przeplatając dyskurs naukowy i dydaktyczny, stara się zarówno poszerzyć kompetencje nauczyciela o przemyślenia przydatne w nauczaniu literatury, wzbogacić jego "warsztat badacza", przybliżyć refleksje teoretycznoliterackie możliwe do aplikacji w szkolnych spotkaniach z lekturą, jak i zwrócić uwagę a te aspekty filozofii edukacji, które dopominają się zmian w podejściu  tak do ucznia, jak i do dzieła literackiego.

Wstęp

 

O stanie nieczytania

Przywrócić przyjemność czytaniu

Kryzys lektury na tle innych kryzysów cywilizacyjnych

[1. Stan nieczytania; 2. Szkoła wobec kryzysu czytelnictwa; 3. Pytania o chaos;
4. Kryzys autorytetów; 5. Nowe rozumienie wolności; 6. Spory o kanon;
7. Niemoc wobec globalnego rynku i dyktatu kultury masowej; 8. Obraz młodego
pokolenia, czyli jaki jest odbiorca naszych dydaktycznych działań]

 

O przyjemności i odpowiedzialności czytania

Odzyskać czytelnika dla literatury

[1. O utraconej przyjemności lektury; 2. Ku praktyce: odzyskać czytelnika;
3. Przyjemność lektury a filozofia odpowiedzialności; 4. Ku praktyce: o motywowaniu
do czytania]

Etyczne aspekty lektury a filozofia edukacji

[1. Od formalizmu do etyzmu; 2. Filozofia dialogu; 3. Zasady i podział krytyki
etycznej; 4. Etyka lektury; 5. Ku praktyce: wyznaczniki etyczności szkolnej
lektury; 6. Zdarzenie lektury; 7. Uwrażliwienie na język jako nośnik wartości;
8. Aksjologiczne spięcia (w lekturze)]

 

O modelach czytania

Wolność i etyka czytania hermeneuty

[1. Wyróżniki lektury hermeneutycznej; 2. Odmiany hermeneutyki – dwie
szkoły interpretacji; 3. Hermeneutyka w edukacji polonistycznej; 4. Przykłady
interpretacji znawców; 5. Ku praktyce: dwa modele szkolnej strategii hermeneutycznej;
6. Propozycja szkolnej lektury. Uczeń w roli poszukiwacza sensu
tekstu i „rozumienia siebie samego przez tekst” – Wiesław Myśliwski „Traktat
o łuskaniu fasoli”]

Odpowiedzialne odpowiadanie Innemu w dekonstrukcji

[1. Wprowadzenie: od filozofii ku metodzie; 2. Wyróżniki lektury dekonstrukcyjnej;
3. Konsekwencje filozofii dekonstrukcji dla literaturoznawstwa; 4. Ku
praktyce: konsekwencje filozofii dekonstrukcji dla filozofii edukacji; 5. Ku praktyce:
dekonstrukcja w edukacji polonistycznej – w poszukiwaniu modelu czytania;
6. Propozycja szkolnej lektury. Dekonstruowanie „Rebelii” Sieniewicza,
czyli walka starych z młodymi]

Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze intertekstualnej

[1. Dialogi międzytekstowe; 2. Wyróżniki lektury intertekstualnej; 3. Odmiany
intertekstualności; 4. Przykłady lektury intertekstualnej znawców; 5. Ku praktyce:
uczeń w roli badacza, czyli – co czytał autor?; 6. Propozycja szkolnej lektury.
Dialogi intertekstualne w „Oksanie” Odojewskiego]

Konieczność otwarcia na różnorodność praktyk czytania 

[1. Konsekwencje „zwrotu etycznego” i „zwrotu kulturowego” dla edukacji polonistycznej;2. Inne praktyki lektury; 3. Model interpretacji a model edukacji]

 

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks nazwisk