Helion


Szczegóły ebooka

Współczesne miasta. Aktualne możliwości rozwoju

Współczesne miasta. Aktualne możliwości rozwoju


Tematem przewodnim monografii jest miasto w relacji współczesny świat-gospodarka-społeczeństwo-system władzy i zarządzania. Rozważania koncentrują się na pytaniach, jakie czynniki decydują o możliwościach rozwoju współczesnego miasta i co sprawia, że jedne odnoszą sukcesy, inne zaś, mimo wydawałoby się sprzyjających okoliczności, nie nadążają za dynamiką zmian obserwowaną w różnych miejscach i obszarach ludzkiej aktywności.

W publikacji została podjęta próba całościowego spojrzenia na niezwykle istotne dla współczesnych miast zagadnienie ich rozwoju, rozpatrywane w kontekście sprawności zarządzania. Zapewnia ono w długim okresie równowagę między możliwościami i oczekiwaniami budowania miasta zaspokajającego potrzeby i aspiracje miejskiej społeczności. Inaczej mówiąc – budowanie miasta przez ludzi i dla ludzi, zgodnie z wymogiem zagwarantowania interesu publicznego. Punktem wyjścia podjętych rozważań jest przyjęcie założenia, że prawa ekonomiki miasta nie straciły na swojej aktualności i powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji co do kształtowania procesów rozwojowych miasta.

Wstęp               7

 

 1. Ekonomika miasta – ujęcie teoretyczne  11
  1. Przedmiotowe ujęcie ekonomiki miasta    11
   1. Siły rynkowe w rozwoju miasta         14
   2. Sposoby użytkowania terenów        14
   3. Transport miejski i metropolitalny   15
   4. Bezpieczeństwo publiczne w mieście            17
   5. Budownictwo i polityka mieszkaniowa          20
   6. System zarządzania               22
  2. Miasto, rozwój miasta – ujęcie definicyjne               26
  3. Procesy urbanizacji             30
  4. Miasto jako system funkcji              34
  5. Zasoby miasta a jego rozwój           43
  6. Czynniki i bariery rozwoju miasta  45
  7. Efekty zewnętrzne             52
  8. Kapitał społeczny 55
  9. Koszty miasta        63

 

 1. Współczesne koncepcje rozwoju miast    69
  1. Zrównoważony rozwój miasta       69
  2. Koncepcja smart city          77
   1. Ogólne wyznaczniki koncepcji smart city      77
   2. Polityka miasta zmierzająca w kierunku inteligentnego zarządzania   85

 

 1. Rozwój miasta w świetle założeń ekonomii instytucjonalnej       87
  1. Ekonomia instytucjonalna               87
  2. Instytucjonalne zachowania a efekty gospodarowania w mieście w świetle założeń nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI)    93
  3. System instytucjonalny a zarządzanie w polskich miastach  97

 

 1. Wybrane aspekty kreowania rozwoju miast          101
  1. Miasto wobec procesów globalizacji           101
  2. Kulturowe uwarunkowania rozwoju miast               106
  3. Zarządzanie a konkurencyjność miasta       110
  4. Polityki miejskie   112
  5. Planowanie przestrzenne a planowanie strategiczne           115

 

Zakończenie   119

 

Bibliografia     121

 

Spis rysunków i tabel  129