Helion


Szczegóły ebooka

Kierunki zmian instytucjonalnych na rynkach nieruchomości

Kierunki zmian instytucjonalnych na rynkach nieruchomości


Złożoność świata powoduje, że wyjaśnienie wielu aspektów rzeczywistości nie jest możliwe na gruncie klasycznej ekonomii. Jednym ze sposobów przekroczenia tej bariery jest rozwój ekonomii instytucjonalnej. Instytucje, rozumiane jako reguły ludzkiego postępowania, prowadzą do redukcji niepewności, poprawy stopnia koordynacji podejmowanych działań i stosunków gospodarczych. Ekonomia instytucjonalna dąży do poznania i wyjaśnienia procesów gospodarczych z wykorzystaniem zasad funkcjonowania struktur społecznych, reguł prawa, a nawet głęboko zinternalizowanych wzorów działania jednostek i podmiotów zbiorowych. Rynek nieruchomości jest silnie osadzony w realiach tej ekonomii. Jego stan i rozwój wynikają z silnej interakcji czynników gospodarczych, prawnych, kulturowych i społecznych.

Celem publikacji jest wskazanie wybranych zmian instytucjonalnych na rynku nieruchomości poprzez uwzględnienie przemian na rynku kredytów hipotecznych i spowodowanych procesem finansjalizacji, przekształceń w metodyce wyceny, zmian legislacyjnych na rynku deweloperskim oraz związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków w zakresie rynku nieruchomości.

Wprowadzenie              9

 

Rozdział I. Konwergencja europejskich rynków kredytowania hipotecznego 11

  1. Wstęp        11
  2. Skala i znaczenie europejskich rynków kredytowania hipotecznego                12
  3. Pojęcie konwergencji i metody jej identyfikacji        18
  4. Metody badawcze i źródła danych                24
  5. Konwergencja rynków kredytowania hipotecznego – wyniki badań                25
  6. Społeczno-ekonomiczne oraz instytucjonalne determinanty konwergencji rynków hipotecznych  33
  7. Wnioski     38

 

Rozdział II. Finansjalizacja rynku nieruchomości w Polsce        39

  1. Wstęp        39
  2. Termin finansjalizacji           40
  3. Rynek nieruchomości         42
  4. Proces finansjalizacji rynku nieruchomości                45
   1. Podaż pieniądza w gospodarce           48
   2. Finansowanie zakupu nieruchomości              53
   3. Rynek walutowy       57
  5. Zagrożenia płynące z rozwoju finansjalizacji rynku nieruchomości   60
  6. Wnioski     62

 

Rozdział III. Próba oceny kierunków zmian w wycenie nieruchomości. Ujęcie międzynarodowe i krajowe  65

  1. Wstęp         65
  2. Problemy z interpretacją wartości  67
  3. Wartość rynkowa nieruchomości jako najczęściej stosowana podstawa wyceny      69
  4. Fazy rozwoju metodyki wyceny      74
  5. Klasyczne trzy nurty w metodyce wyceny nieruchomości              77
  6. Dążenie do ujednolicenia metodyki wyceny w skali globalnej. Rola instytucji rynku nieruchomości 80
  7. Od standaryzacji w kierunku harmonizacji metodyki wyceny             83
  8. Wpływ środowiska akademickiego i praktyków wyceny na harmonizację metodyki wyceny               84
  9. Kierunki dalszej ewolucji metodyki wyceny. Czy zbliża się kres klasycznej metodyki wyceny nieruchomości?               86
  10. Wnioski   95

 

Rozdział IV. Nowe możliwości dla rozwoju działalności deweloperskiej w Polsce w kontekście zmian legislacyjnych – szanse i zagrożenia      99

  1. Wstęp         99
  2. Najem instytucjonalny oraz najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego z dojściem do własności    102
   1. Forma umowy          106
   2. Wymóg wpisu do księgi wieczystej roszczenia najemcy o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu            108
   3. Ustanowienie hipoteki zabezpieczającej wierzytelność najemcy o zwrot zapłaconej ceny sprzedaży na wypadek niewykonania umowy            111
   4. Wyłączenie skutków sprzedaży egzekucyjnej do sprzedaży lokalu mieszkalnego objętego umową najmu instytucjonalnego z dojściem do własności w postępowaniu upadłościowym, którego właścicielem jest upadły           113
   5. Skutek w postaci zwrotu części ceny sprzedaży w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności    115
  3. Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących              116
   1. Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych              119
   2. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych     126
  4. Wnioski     128

 

Rozdział V. Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i ich odbiór w świadomości społecznej          133

  1. Wstęp        133
  2. Pojęcie i klasyfikacja usług              134
  3. Znaczenie usług w gospodarce       139
  4. Uwarunkowania prawne w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Polsce           143
  5. Metody analizy empirycznej         147
  6. Uregulowania prawne w zakresie wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w świetle badań empirycznych        150
  7. Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle wyników wybranych badań empirycznych               153
  8. Wnioski    160

 

Zakończenie                                                                163

Bibliografia                                                                   167

Spis tabel                                                                      181

Spis rysunków                                                            183