Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo ekonomiczne a przestępstwa gospodarcze. Analiza uwarunkowań prawno-organizacyjnych na przykładzie Federacji Rosyjskiej

Bezpieczeństwo ekonomiczne a przestępstwa gospodarcze. Analiza uwarunkowań prawno-organizacyjnych na przykładzie Federacji Rosyjskiej


Monografia poświęcona jest aktualnej i szerokiej problematyce dotyczącej unormowań prawno-organizacyjnych przestępstw w sferze gospodarki w Federacji Rosyjskiej w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Rosji.

W publikacji przedstawiono szeroki przegląd aktualnego rosyjskojęzycznego piśmiennictwa naukowego na temat bezpieczeństwa ekonomicznego oraz przestępczości gospodarczej w tym państwie. Zawarto także analizę postanowień Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej oraz materiałów zgromadzonych przez tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i dotyczących przestępstw gospodarczych popełnionych w Rosji w latach 2003–2019.

Książka powstała z myślą o czytelnikach zainteresowanych rozwijaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego oraz zwalczania przestępstw o charakterze gospodarczym, z jakimi mają do czynienia na co dzień rosyjskie organy ścigania. Adresowana jest również do pracowników polskich organów państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek publiczny, którzy realizują zadania mające na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz wdrażanie metod i sposobów zapobiegania przestępstwom o charakterze gospodarczym.

Wstęp   7

 

Rozdział 1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa ekonomicznego        9

1.1. Pojęcie bezpieczeństwa      9

1.2. Klasyfikacja bezpieczeństwa             11

1.3. Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego w polskiej literaturze przedmiotu              17

1.4. Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego w rosyjskiej literaturze przedmiotu oraz zasady zabezpieczenia prawnego bezpieczeństwa ekonomicznego            19

 

Rozdział 2. Pojęcie i istota przestępstw w sferze gospodarki, unormowanych w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej oraz kar za nie grożących      29

2.1. Pojęcie i rodzaje przestępstw w sferze gospodarki                29

2.2. Kary określone w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej     36

2.3. Kary przewidziane w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej za przestępstwa w sferze gospodarki 38

 

Rozdział 3. Unormowanie przestępstw przeciwko własności – postanowienia Rozdziału 21 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej          45

 

Rozdział 4. Unormowanie przestępstw w sferze działalności gospodarczej – postanowienia Rozdziału 22 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej      61

 

Rozdział 5. Unormowanie przestępstw przeciwko interesom służby w organizacjach komercyjnych i innych organizacjach – postanowienia Rozdziału 23 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej      113

 

Rozdział 6. Przestępstwa w sferze gospodarczej na tle przestępstw popełnionych na terytorium Federacji Rosyjskiej w latach 2003–2019 oraz ich sprawcy         123

 

Zakończenie      133

 

Bibliografia         135

 

Spis tabel            141