Helion


Szczegóły ebooka

Model oczekiwanych strat kredytowych w sprawozdawczości finansowej. Koncepcja i zastosowanie

Model oczekiwanych strat kredytowych w sprawozdawczości finansowej. Koncepcja i zastosowanie


Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 „Instrumenty finansowe” wprowadził nowy model określania odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz ujmowania rezerw na gwarancje finansowe i zobowiązania do udzielenia pożyczek, znany jako model oczekiwanych strat kredytowych (model ECL). Nowe rozwiązanie uwzględnia nie tylko wystąpienie niewykonania zobowiązania i zidentyfikowane straty kredytowe, lecz także oczekiwania jednostki dotyczące przyszłych strat tego rodzaju oraz zmiany sytuacji finansowej kontrahentów i wpływających na nią czynników makroekonomicznych. W publikacji omówiono m.in. koncepcyjne założenia modelu oczekiwanej straty kredytowej, jej zgodności z koncepcją ryzyka w tej dziedzinie oraz zastosowania do różnych pozycji i transakcji. Przedstawiono również wyniki badań dotyczące wpływu modelu ECL na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2018 roku.

Wprowadzenie    7

 

Rozdział 1. Koncepcyjne przesłanki ustalania odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw w rachunkowości w kontekście ryzyka kredytowego   9

  1. Pomiar wartości w rachunkowości           9
  2. Ryzyko i jego uznanie w sprawozdawczości finansowej         15
  3. Ryzyko kredytowe       20
   1. Ryzyko kredytowe w rachunkowości             22
   2. Pozycje obciążone ryzykiem kredytowym      29
   3. Odzwierciedlenie ryzyka kredytowego w sprawozdaniu finansowym – aspekt koncepcyjny     31

 

Rozdział 2. Model oczekiwanych strat kredytowych – kontekst teoretyczny      35

  1. Model oczekiwanych strat kredytowych a model strat poniesionych     36
  2. Założenia i oczekiwania jednostki jako podstawa modelu oczekiwanych strat kredytowych (model ECL)          39
  3. Przedmiotowy zakres modelu   41
   1. Model oczekiwanych strat kredytowych dla ujętych aktywów finansowych               45
   2. Model oczekiwanych strat kredytowych dla zobowiązań i zobowiązań warunkowych              46
   3. Model oczekiwanych strat kredytowych w odniesieniu do zobowiązań do udzielenia pożyczek               48
  4. Wartość oczekiwana jako podstawa ustalania odpisów na oczekiwane straty kredytowe   50

 

Rozdział 3. Ustalanie odpisów na oczekiwane straty kredytowe zgodnie z międzynarodowymi regulacjami rachunkowości             53

  1. Zasady ustalania odpisów aktualizujących               53
  2. Niewykonanie  zobowiązania    58
  3. Identyfikacja znacznego wzrostu ryzyka kredytowego             61
  4. Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD)        70
  5. Strata kredytowa        74
   1. Ekspozycja narażona na ryzyko kredytowe    75
   2. Kwoty możliwe do odzyskania       81
   3. Dyskontowanie w procesie szacowania straty kredytowej          84
  6. Zakres czasowy modelu ECL      86

 

Rozdział 4. Ujęcie oczekiwanych strat kredytowych        91

  1. Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie oraz zbliżone pozycje               91
  2. Aktywa dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody    92
  3. Gwarancje finansowe                95
  4. Zobowiązania do udzielenia pożyczki       96

 

Rozdział 5. Wpływ modelu oczekiwanych strat kredytowych na sprawozdania finansowe spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie               99

 

Zakończenie         107

Bibliografia          111

Spis tabel             115

Spis schematów  117