Helion


Szczegóły ebooka

Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim - potencjał, potrzeby, wyzwania

Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim - potencjał, potrzeby, wyzwania


W prezentowanej publikacji podjęto rozważania na temat problemów funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie na przykładzie analizy wybranych instytucji na terenie województwa łódzkiego. Przedstawione zostały założenia społecznego modelu interpretacji niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia opartego na implementacji praw człowieka wraz z przeglądem regulacji prawnych, kształtujących politykę społeczną wobec osób niepełnosprawnych. W książce zaprezentowane zostały potencjalne zasoby instytucjonalne form wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną, a ich egzemplifikacją stały się przedstawione wyniki przeprowadzonych analiz, które powstały na podstawie materiału empirycznego. Ze względu na ważną społecznie tematykę zainteresowani publikacją będą zarówno badacze tej problematyki, jak i praktycy, a także rodziny/opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

„Szczególnie cenne jest ujęcie tej problematyki w kontekście interdyscyplinarnym (…) Jest to ważny głos w dyskusji polskich naukowców, badaczy tej problematyki. Monografia z pewnością inspiruje do dalszych eksploracji, przemyśleń i badań empirycznych”.

Z recenzji wydawniczej prof. B. Szluz

Wprowadzenie  7

 

Rozdział I. Od modelu medycznego do poszanowania praw człowieka              11

 

Rozdział II. Dorosłość osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie jako problem społeczny      21

  1. Niepełnosprawność intelektualna       27

2.1.1.  Kwestie definicyjne     27

   1. Od „niepełnosprawnego” dzieciństwa do „niepełnosprawnej” dorosłości – specyfika funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną          30
   2. „Niepełnosprawna rodzina” jako (nie)jedyny system wsparcia      40
  1. Niepełnosprawność psychiczna           45

2.2.1. Kwestie definicyjne     45

   1. Choroba psychiczna w świadomości społecznej  47
    1. Postawy i opinie mieszkańców województwa łódzkiego wobec osób chorych psychicznie         51
   2. Od hospitalizacji do psychiatrii środowiskowej    53

 

Rozdział III. Rozwiązania legislacyjne wpływające na kształt polityki wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną  63

 

Rozdział IV. Możliwości instytucjonalnego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną       81

  1. Instytucje orzecznicze – procedury orzekania, tryb i zasady       81
  2. Instytucje pomocy społecznej i ochrony zdrowia           87
  3. Zasoby instytucjonalne na terenie Łodzi i województwa łódzkiego        102

 

Rozdział V. Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim w opinii badanych 111

  1. Problemy i uwarunkowania procesu diagnostycznego w instytucjach orzeczniczych               112
  2. Problemy i uwarunkowania procesu diagnostycznego, pomocy i wsparcia w wybranych instytucjach świadczących usługi społeczne i zdrowotne             139
   1. Problemy i uwarunkowania procesu diagnostycznego       140
   2. Uwarunkowania instytucjonalnego zakresu wsparcia        148
   3. Specyfika współpracy międzyinstytucjonalnej     157
   4. Meandry współpracy z rodziną                170
   5. Ograniczone możliwości aktywizacji zawodowej 178

 

Rozdział VI. Dobre praktyki        185

 

Rozdział VII. Zakończenie – rekomendacje dla efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną           189

 

Bibliografia            195