Helion


Szczegóły ebooka

Pasażerski transport lotniczy w Unii Europejskiej. Wyzwania rynkowe

Pasażerski transport lotniczy w Unii Europejskiej. Wyzwania rynkowe


Publikacja przenosi czytelnika w fascynujący świat współczesnego lotnictwa cywilnego. Stanowi cenną lekturę dla ekonomistów, naukowców, ekspertów i pracowników sektora lotniczego, a także pasjonatów transportu powietrznego. Zawiera prezentację teoretycznych i praktycznych aspektów pasażerskich przewozów lotniczych w Unii Europejskiej.

Autorka koncentruje się na zmianach strukturalnych rynku w wyniku procesu liberalizacji. Przedstawia strategie i globalne sojusze linii lotniczych w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej. Porusza problematykę konkurencji międzygałęziowej z koleją dużych prędkości. Przybliża także innowacje w transporcie lotniczym, istotne w wymiarze ekonomiczno-środowiskowym.

Książka zawdzięcza swą unikalność omówieniu czynników egzogenicznych – takich jak koniunktura gospodarcza, wahania cen ropy naftowej, klęski żywiołowe, epidemie, ataki terrorystyczne i zagrożenie bezpieczeństwa – które mają wpływ na funkcjonowanie sektora lotniczego. Szczególnie atrakcyjne są zawarte w niej liczne studia przypadków oraz powiązanie z wiedzą ekspercką, pochodzącą z praktyki gospodarczej.

Wykaz skrótów 7

 

Wstęp 9

 

Rozdział 1. Transport lotniczy w ujęciu koncepcji teoretycznych           13

  1. Zarys teoretycznych koncepcji konkurencji w ekonomii          13
  2. Regulacja, deregulacja i liberalizacja transportu w teorii ekonomii      17
  3. Transport lotniczy w świetle teorii rynków spornych   23

 

Rozdział 2. Liberalizacja i deregulacja transportu lotniczego    29

  1. Międzynarodowe regulacje sektora lotniczego           29
  2. Deregulacja lotnictwa w USA jako impuls zmian w Europie    36
  3. Proces liberalizacji transportu lotniczego w krajach UE          41
  4. Integracja i regulacja transportu lotniczego w UE     46
  5. Polityka transportowa UE wobec państw trzecich       48
  6. Liberalizacja rynku lotniczego pomiędzy UE a USA     51

 

Rozdział 3. Ekonomiczna charakterystyka sektora pasażerskiego transportu lotniczego            57

  1. Rola i struktura lotnictwa cywilnego 57
  2. Elastyczność popytu na usługę pasażerskich przewozów lotniczych      59
  3. Podaż usług pasażerskiego transportu lotniczego – struktura i liderzy rynku     62
  4. Koszty i przychody działalności przedsiębiorstw transportu lotniczego   67
  5. Jakość usług lotniczych jako element kształtowania przewagi konkurencyjnej  69
  6. Strategie linii lotniczych na rynku pasażerskich przewozów powietrznych          74

 

Rozdział 4. Infrastrukturalne i instytucjonalne uwarunkowania sektora lotniczego    83

  1. Infrastruktura transportu lotniczego i jej funkcje      83
  2. Najwięksi producenci samolotów pasażerskich         86
  3. Międzynarodowe organizacje pasażerskiego transportu lotniczego      89
  4. Globalne sojusze linii lotniczych jako forma aliansu strategicznego    92

 

Rozdział 5. Sektor pasażerskich przewozów lotniczych w UE  103

  1. Zmiany struktury rynku pasażerskich przewozów lotniczych w UE        103
  2. Konsolidacja przewoźników UE. Fuzje, przejęcia, holdingi i joint ventures          111
  3. Porty lotnicze UE na tle rozwoju infrastruktury lotniczej w Europie      117
  4. Transport lotniczy UE w świetle tendencji globalnych i prognoz ruchu 121

 

Rozdział 6. Wpływ wybranych czynników egzogenicznych na funkcjonowanie transportu lotniczego               127

  1. Zależność popytu na przewozy lotnicze od koniunktury gospodarczej  127
  2. Wpływ cen ropy naftowej na sektor lotniczy 133
  3. Ekonomiczne konsekwencje wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull w 2010 roku dla sektora lotniczego        148
  4. Skutki pandemii światowych dla lotniczych przewozów pasażerskich   157
  5. Ryzyko polityczne i zagrożenie terroryzmem a transport lotniczy         166

 

Zakończenie     181

Bibliografia      185

Wykaz tabel     195

Wykaz wykresów          197

Wykaz rysunków           199