Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej

Zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej


Monografia stanowi wkład w uporządkowanie i poszerzenie wiedzy w obszarze pojęcia kontraktu psychologicznego oraz zarządzania tym kontraktem w organizacjach. Zaprezentowane wyniki badań to pierwszy krok w kierunku określenia, zbadania i zaproponowania do implementacji w firmach zgodnych kulturowo praktyk HR. Przetestowany teoretyczny model może przynieść istotne praktyczne implikacje dla przyszłych badań nad pośredniczącą rolą kontraktu psychologicznego w różnych kontekstach kulturowych. Autorka wskazuje teoretykom i praktykom, jak powinno wyglądać zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej.

Wstęp   7

 

Rozdział 1. Kontekst polskiej kultury organizacyjnej     13

1.1. Kultura organizacyjna – rozważania definicyjne i koncepcyjne          13

1.2. Polska kultura organizacyjna w świetle badań Hofstede      16

1.3. Wpływ kontekstu kultury organizacyjnej na praktyki HR      22

1.4. Kultura organizacyjna a kontrakt psychologiczny     24

 

Rozdział 2. Efektywne HRM w kontekście kulturowym                27

2.1. Dynamika zmian w HRM      28

2.2. W poszukiwaniu praktyk HR              30

2.3. Praktyki HR z punktu widzenia kultury organizacyjnej i osiągania wyników pracy w ramach realizacji kontraktu psychologicznego           35

 

Rozdział 3. Kontrakt psychologiczny w organizacji          47

3.1. Koncepcja kontraktu psychologicznego – ujęcie teoretyczne            47

3.2. Zmieniające się relacje pracy i charakter kontraktu psychologicznego           51

3.3. Relacja pracownik–pracodawca w świetle teorii wymiany społecznej           54

3.4. Realizacja lub naruszenie założeń kontraktu psychologicznego        56

3.5. Badania związane z kontraktem psychologicznym w kontekście polskiej kultury  organizacyjnej      59

 

Rozdział 4. Pośrednicząca rola kontraktu psychologicznego między praktykami HR a postawami, zachowaniami i wynikami pracy pracowników       65

4.1. Mediująca rola kontraktu psychologicznego              65

4.2. Praktyki HR i kontrakt psychologiczny           67

4.3. Wpływ kontraktu psychologicznego na indywidualne postawy i zachowania pracowników                69

4.4. Postawy i zachowania a wyniki pracy             76

 

Rozdział 5. Metodologiczne podstawy badań   81

5.1. Przesłanki dla podjęcia badań własnych      81

5.2. Cele, pytania badawcze i hipotezy w ramach podjętych badań         84

5.3. Metoda i przebieg badań własnych               89

5.4. Metodyka badań jakościowych        91

5.5. Metodyka badan ilościowych            95

5.6. Wpływ rezultatów prowadzonych badań na rozwój wiedzy na temat kontraktu psychologicznego                101

 

Rozdział 6. Wyniki badań jakościowych               103

6.1. Kluczowe obszary praktyk HR w polskiej kulturze organizacyjnej     103

6.2. Wpływ realizacji kontraktu psychologicznego na kształtowanie postaw i zachowań pracowników  115

6.3. Dyskusja nad uzyskanymi wynikami              123

 

Rozdział 7. Wyniki badań ilościowych   127

7.1. Analiza danych przy użyciu eksploracyjnej analizy czynnikowej        127

7.2. Analiza danych przy użyciu konfirmacyjnej analizy czynnikowej       135

7.3. Analiza danych przy użyciu techniki modelowania równań strukturalnych   142

7.4. Weryfikacja postawionych hipotez badawczych      151

7.5. Dyskusja nad uzyskanymi wynikami              154

 

Zakończenie – wnioski i kierunki przyszłych badań          157

 

Bibliografia         171

 

Spis rysunków   193

 

Spis tabel            195