Szczegóły ebooka

Nie zamyka się w "skorupie" uczonego. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin

Nie zamyka się w "skorupie" uczonego. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin

Jarosław Kita

Ebook

Prezentowany zbiór studiów i szkiców dedykowany jest Profesorowi Wiesławowi Pusiowi

– znakomitemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu, wychowawcy kilku pokoleń absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, osobie szczególnie zasłużonej dla Alma Mater, której poświęcił ponad pół wieku pracy jako kierownik Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, prorektor i rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

W książce zostały przedstawione różne aspekty współczesnych badań historycznych. Zamieszczone teksty przygotowali przede wszystkim uczniowie, przyjaciele i zaproszeni goście z krajowych ośrodków naukowych. Poszczególne rozdziały monografii odzwierciedlają najważniejsze płaszczyzny badawcze podejmowane przez Profesora, a ich rozpiętość chronologiczna obejmuje okres od XVII do XXI wieku. Dotyczą one szeroko pojmowanej historii społecznej i gospodarczej, dziejów Żydów, przeszłości wielokulturowej Łodzi czy historii historiografii. Szeroki zakres tematyczny publikacji sprawia, że można ją zaproponować nie tylko historykom, lecz także miłośnikom dobrej książki historycznej.

Tabula Gratulatoria         9

 

Słowo wstępne (Jarosław Kita)                13

 

Jarosław Kita, Pół wieku w służbie nauki i Alma Mater 15

Rafał Stobiecki, Historyk akademicki w świecie historii alternatywnych. Kilka uwag, nie tylko sceptycznych        37

Grzegorz Markiewicz, Biznesowe modele zarządzania teatrem operowym w XVII– XVIII w.      49

Krzysztof Ślusarek, Galicja Zachodnia w świetle statystyk z Galicyjskiej Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie z lat 1801–1802                 67

Dariusz Złotkowski, Akta notarialne i księgi wieczyste niedocenianym źródłem w badaniu historii gospodarczej XIX–XX w. (na przykładzie guberni piotrkowskiej) 93

Rafał Wiktor Kowalczyk, Przemysł hutniczy w Warszawie – efemeryda niedojrzałej polityki gospodarczej Rosjan z lat 70. i 80. XIX stulecia        113

Jerzy Szczepański, Pionier przemysłu kieleckiego – Alfons Welke            129

Maciej Szymczyk, Młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju w kontekście starań o wpis na listę UNESCO najcenniejszych europejskich młynów papierniczych      137

Ewelina Maria Kostrzewska, „Kura domestika” i Homo oeconomicus. Impresje o hodowli drobiu i gospodarowaniu ziemianek Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w.             155

Karol Chylak, Pracownicze kasy emerytalne łódzkich przedsiębiorstw użyteczności publicznej w okresie międzywojennym                 169

Andrzej Lech, Mniejszość żydowska w myśli agrarystycznej polskiego ruchu ludowego               189

Janusz Frenkel, Kuchnia koszerna w święta żydowskie. Magia żydowskich potraw. Szabat, szabas, szabes         205

Jarosław Kita, Łódź lat 20. XX w. w oglądzie pisarza i publicysty Alfreda Döblina                219

Kamil Śmiechowski, Rozwój kultury w Łodzi w XIX i XX w. w kontekście tożsamości miasta         237

Joanna Sosnowska, Wokół genezy i początków działalności Oddziału Łódzkiego Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim (1923–1926)   253

Marta Sikorska-Kowalska, Droga kobiet do parlamentu w świetle rozważań i dylematów Marii Dulębianki         269

Aneta Bołdyrew, Osiągnięcia i porażki na niwie naukowej, społecznej i prywatnej Heleny Radlińskiej w świetle historiografii i materiałów (auto)biograficznych. Szkic do problemu 283

Jerzy Gapys, Ziemiaństwo polskie w obliczu zagłady. Totalitaryzm niemiecki i radziecki wobec ziemiaństwa w okupowanej Polsce w latach 1939–1945          305

Piotr Szkutnik, Sytuacja Kościoła katolickiego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (do 1867 r.)           329

Tomasz Gocel, Represje władz komunistycznych wobec organizatorów i nauczających religii w punktach katechetycznych na terenie diecezji kieleckiej w latach 1961–1964   341

Arkadiusz Rzepkowski, Stan wojenny w Polsce w świetle prasy łódzkiej              361

  • Tytuł: Nie zamyka się w "skorupie" uczonego. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Pusiowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
  • Autor: Jarosław Kita
  • ISBN: 978-83-8220-267-0, 9788382202670
  • Data wydania: 2021-02-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1yjh
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego