Helion


Szczegóły ebooka

Wynik całkowity - jakość i użyteczność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Wynik całkowity - jakość i użyteczność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych


Problematyka pomiaru efektywności działania przedsiębiorstwa zawsze odgrywała zasadniczą rolę w ekonomii i finansach, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Przez dekady kategoria zysku operacyjnego bądź zysku netto i wskaźniki szacowane na ich podstawie były uznawane za kluczowe mierniki oceny działania oraz rozwoju jednostek. Obowiązkowa implementacja sprawozdania z wyniku całkowitego do sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych przyczyniła się jednak do uwzględnienia wyniku całkowitego jako ważnej kategorii ekonomicznej, która może z jednej strony stanowić miernik analizy ekonomicznej jednostek o względnie wysokiej jakości informacyjnej, z drugiej zaś być użyteczna dla inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zasadniczym celem książki jest ocena jakości informacyjnej i użyteczności decyzyjnej kategorii wyniku całkowitego w porównaniu z kategorią wyniku finansowego netto spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ze Wstępu

Publikacja dotyczy tematyki aktualnej, ważnej, nie do końca rozpoznanej i to nie tylko na gruncie polskim. Nie ma w polskiej literaturze ekonomicznej książki, w której tak kompleksowo byłaby omawiana problematyka wyniku całkowitego. Z tego względu monografia ta nie ma bezpośrednio konkurencyjnej publikacji na rynku polskim. Jej odbiorcami mogą być zarówno wykładowcy, jak i studenci uczelni ekonomicznych, studiujący rachunkowość, sprawozdawczość finansową, analizę finansową, ekonomikę i finanse przedsiębiorstw, a także praktycy księgowości, specjaliści z zakresu finansów i zarządzania czy kierownictwo przedsiębiorstw.

Z recenzji prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Koncepcje kapitału i zysku w świetle teorii ekonomii i finansów  17

1.1. Teoretyczne ujęcia kapitału    18

1.2. Teoretyczne ujęcia zysku         31

1.3. Główne kategorie zysku           36

1.4. Zysk a inne kategorie ekonomiczne i finansowe 40

 

Rozdział 2. Wynik całkowity na tle ewolucji koncepcji zysku przedsiębiorstwa         49

2.1. Koncepcje zysku przedsiębiorstwa        50

2.2. Istota wyniku całkowitego        58

2.3. Komponenty wyniku całkowitego          63

2.4. Formy prezentacji wyniku całkowitego w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw       69

 

Rozdział 3. Jakość informacyjna wyniku całkowitego na polskim rynku kapitałowym  77

3.1. Rola i znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych          78

3.2. Polityka informacyjna spółek giełdowych            83

3.3. Cechy jakościowe wyników finansowych spółek giełdowych          90

3.4. Podstawy prawne a praktyka stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Polsce   99

3.5. Forma i struktura prezentacji sprawozdania z wyniku całkowitego spółek giełdowych w Polsce            106

3.6. Heterogeniczność nomenklatury wyniku całkowitego i jego komponentów               113

   1. Wynik całkowity – problemy definicyjne   113
   2. Różnorodność w określaniu składników pozostałego wyniku całkowitego         124

 

Rozdział 4. Analiza komparatywna wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto spółek giełdowych         139

  1. Zalety i wady wyniku całkowitego oraz wyniku finansowego netto jako mierników efektywności ekonomicznej               140

4.2. Wynik całkowity i wynik finansowy netto jako determinanty wartości rynkowej        150

4.3. Wartość predykcyjna wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto        157

4.4. Ocena zróżnicowania wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto spółek giełdowych w Polsce    162

4.5. Analiza komponentów pozostałego wyniku całkowitego spółek giełdowych                171

 

Rozdział 5. Użyteczność wyniku całkowitego dla beneficjentów sprawozdań finansowych     177

5.1. Beneficjenci informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstwa               178

5.2. Cel i metodyka badania            185

5.3. Charakterystyka wielkości i struktury próby badawczej    187

5.4. Badanie profilu inwestycyjnego respondentów  195

5.5. Preferencje respondentów w zakresie raportów finansowych       202

5.6. Przydatność wyniku całkowitego w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych                211

5.7. Podsumowanie i wnioski          223

 

Rozdział 6. Wynik całkowity jako miara efektywności ekonomicznej spółek giełdowych         229

6.1. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa i metody jej pomiaru               230

   1. Istota efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa              231
   2. Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw           233
   3. Popularność nieparametrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej  236

6.2. Rentowność jako kluczowy wymiar efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw      241

6.3. Wpływ pozostałego wyniku całkowitego na efektywność ekonomiczną spółek giełdowych w Polsce    245

6.4. Wynik całkowity na tle determinant efektywności ekonomicznej spółek giełdowych               265

 

Rozdział 7. Wynik całkowity jako nośnik wartości rynkowej spółek giełdowych          281

7.1. Istota i koncepcje wartości przedsiębiorstwa      282

7.2. Nośniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa       291

7.3. Zysk księgowy jako determinanta wartości rynkowej przedsiębiorstwa        297

7.4. Istotność decyzyjna wyniku całkowitego dla podmiotów rynku kapitałowego w Polsce            302

   1. Trwałość wyniku całkowitego       303
   2. Wartość rynkowa spółek giełdowych         312
   3. Wynik całkowity a wartość rynkowa spółek giełdowych         320
   4. Wartość predykcyjna wyniku całkowitego 336

 

Zakończenie       353

Literatura           361

Spis tabel            397

Spis rysunków    403

Załączniki            407