Helion


Szczegóły ebooka

Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw

Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw


Książka dotyczy zdolności dynamicznych małych przedsiębiorstw, które odnoszą się głównie do relacji tych podmiotów z otoczeniem i są kształtowane przez jego stopień zmienności. Zdolności dynamiczne wskazują na potencjał małego przedsiębiorstwa w zakresie rozpoznawania okazji rynkowych, wykorzystywania szans oraz podejmowania decyzji strategicznych ukierunkowanych na wprowadzanie zmian wynikających z rekonfiguracji zasobów. Autorka zaprezentowała szerokie spektrum badań w obrębie tej tematyki – zarówno w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym. Rozważania te są ukierunkowane na ukazanie roli zdolności dynamicznych w kształtowaniu rozwoju małej firmy.

Monografia wyróżnia się między innymi holistycznym ujęciem zagadnień związanych z charakterystyką procesu kształtowania zdolności dynamicznych i ich pomiarem w kontekście rozwoju małego przedsiębiorstwa, dlatego jest przeznaczona dla środowiska naukowego, a także obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz menedżerów.

Wstęp  9

 

 1. Zdolności dynamiczne jako determinanta rozwoju małego przedsiębiorstwa         13
  1. Pojęcie i istota zdolności dynamicznych       13
   1. Definiowanie zdolności dynamicznych – przegląd koncepcji      13
   2. Zdolności operacyjne a zdolności dynamiczne 20
  2. Zdolności dynamiczne a model biznesu       29
  3. Wymiary i konstrukt zdolności dynamicznych            34
  4. Orientacja przedsiębiorcza a rozwój zdolności dynamicznych  39
   1. Orientacja przedsiębiorcza – kontekst definicyjny        39
   2. Konstrukt orientacji przedsiębiorczej   43
  5. Uwarunkowania rozwoju małych przedsiębiorstw       48

 

 1. Metodyka badań     59
  1. Procedura badawcza – etapy, cel i hipotezy  59
  2. Miary i zmienne narzędzia badawczego        64
   1. Zdolności absorpcyjne          64
   2. Zdolności adaptacyjne         67
   3. Zdolności innowacyjne         69
   4. Orientacja przedsiębiorcza    72
  3. Dobór próby          74
  4. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw   76

 

 1. Wykorzystanie zdolności dynamicznych małych przedsiębiorstw do rozpoznawania możliwości ich rozwoju – wyniki badań      81
  1. Wstępne analizy – zależności pomiędzy zmiennymi opisującymi zdolności dynamiczne a charakterystykami badanych przedsiębiorstw      81
  2. Zależności wymiarów zdolności dynamicznych i charakterystyk badanych przedsiębiorstw         118
   1. Zdolności absorpcyjne          118
   2. Zdolności adaptacyjne         128
   3. Zdolności innowacyjne         138
  3. Analiza zależności konstruktu orientacja przedsiębiorcza i charakterystyk badanych przedsiębiorstw        149
  4. Pogłębione analizy – zależności pomiędzy orientacją na rozwój przedsiębiorstwa a zdolnościami dynamicznymi i orientacją przedsiębiorczą      160

 

Zakończenie       169

Bibliografia         177

Spis rysunków    185

Spis tabel            187

Spis wykresów   189