Helion


Szczegóły ebooka

Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych

Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych


Książka jest adresowana do badaczy społecznych zainteresowanych z jednej strony metodą autobiograficznego wywiadu narracyjnego, a z drugiej – problematyką migracji i cierpienia, osadzonych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych sposobów łączenia dwóch lub więcej kultur w doświadczaniu biograficznym. Jej odbiorcami mogą stać się także praktycy w obszarze budowania kontaktu kulturowego oraz autorzy polityk społecznych związanych z procesami migracji i integracji społecznej.

PODZIĘKOWANIA        9

 

WSTĘP              11

 

WPROWADZENIE. O poszukiwaniu tożsamości europejskich, procesach migracyjnych i kompozycji rozprawy                15

1. Kontekst badawczy i teoretyczny           15

  1. W poszukiwaniu tożsamości europejskich – o założeniach i rezultatach projektu badawczego Tożsamości Europejskie    15
  2. Współczesne złożone społeczeństwa w perspektywie koncepcji światów społecznych              18
  3. Przegląd wybranych teorii migracji              30
 1. Układ książki, dobór materiału empirycznego i język rozprawy   42
  1. Kilka uwag o kompozycji tej książki i logice doboru danych empirycznych    42
  2. Komentarz na temat języka rozprawy          55

 

CZĘŚĆ I. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza autobiograficznych wywiadów narracyjnych: teoretyczne podstawy i epistemologiczne założenia metody Fritza Schützego  59

 

ROZDZIAŁ 1. Niedoceniane potencjały i narosłe nieporozumienia wokół metody Fritza Schützego        63

  1. Krótko o „naturalnej historii” powstania, rozkwitu, zapomnienia i rewitalizacji metody biograficznej         65
  2. Niektóre mylne odczytania teoretycznych podstaw i epistemologicznych założeń metody Schützego         74
   1. Wywiad jako wyłącznie ilustracja problemów i zjawisk społecznych       75
   2. Niekiedy iluzoryczny zysk poznawczy wynikający z interdyscyplinarności i łączenia technik badawczych 77
   3. „Rozczarowanie” narratorem                 80
   1. Niebezpieczne pomieszanie autoteorii narratora z teoriami badacza         87
   2. Rzekomo konstruowana albo złudnie odzwierciedlana rzeczywistość społeczna  89
   3. Pozorny niedostatek struktur procesowych       96
   4. Trudna sytuacja wywiadu i niepełne kompetencje badacza            98

 

ROZDZIAŁ 2. O biograficznym planie działania, instytucjonalnym wzorcu przebiegu życia i biograficznej metamorfozie, a w szczególności o trajektorii cierpienia        103

  1. Struktury procesowe: sposoby doświadczania wydarzeń w życiu i ich językowe przedstawienia  104
   1. Instytucjonalne wzorce oczekiwań        105
   2. Biograficzne plany działania   107
   3. Biograficzne metamorfozy       109
   4. Trajektorie cierpienia                109
  2. Jeszcze o trajektorii cierpienia i jej nieoczywistościach               110
   1. Nieoczywistości związane z przebiegiem trajektorii cierpienia i jej błędne zdroworozsądkowe odczytania  115

 

CZĘŚĆ II. Między „ucieczką od…” a „ucieczką do…”. O szczególnych motywach emigracji Europejczyków              123

 

ROZDZIAŁ 3: MONIKA. Od deprywacji emocjonalnej do paliatywnych relacji społecznych za granicą   135

 

ROZDZIAŁ 4: PAULINE. Od nieodpartej potrzeby nowych przeżyć do narastającej potrzeby zakorzenienia          175

 

ROZDZIAŁ 5: MATTHIAS. Kompulsywne poszukiwanie siebie wiodące ku peryferiom Europy              201

 

ROZDZIAŁ 6: CECILE. Biograficzny surfing – Europa jako struktura możliwości         225

 

ROZDZIAŁ 7: KATRIEN. Przez communitas, doświadczenie obcości po kulturową bezdomność             241

 

ROZDZIAŁ 8: DOROTA. Opóźnione moratorium biograficzne – repatriotyzacja, biwalencja i praca pośrednicząca jako potencjał metamorfozy    263

 

ROZDZIAŁ 9: MARCO. W poszukiwaniu własnej tożsamości seksualnej. Europa jako „kryjówka” i przestrzeń potencjalnej metamorfozy             301

 

ROZDZIAŁ 10: KATI. Desperacka próba usensownienia własnego życia i odnalezienia siebie. Od nieciekawego odmieńca po intrygującego obcego      331

 

ROZDZIAŁ 11: INGA. Potrzeba przejęcia odpowiedzialności za własne życie i łączenia społecznych światów sztuki        357

 

ROZDZIAŁ 12: FRANCESCO. Od obezwładniającej monotonii dobrobytu po protestancki etos pracy     377

 

ROZDZIAŁ 13: PREQUEL – WŁADEK WIŚNIEWSKI. Potrzeba zerwania z opartymi na wyzysku, obłudzie i niesprawiedliwości relacjami rodzinnymi       397

 

PODSUMOWANIE. W stronę teorii substancjalnej: ogólne właściwości i sekwencyjna organizacja przebiegu procesu ucieczki, jej biograficzne i społeczne konsekwencje oraz europejska przestrzeń mentalna        423

 1. Podstawowe właściwości doświadczenia ucieczki         424
 2. Ogólna sekwencyjna organizacja przebiegu procesu ucieczki      429
 3. Biograficzne i społeczne konsekwencje procesu ucieczki a europejska przestrzeń mentalna             435

 

ZAKOŃCZENIE                451

 

BIBLIOGRAFIA              455

Projekty badawcze przywoływane w książce    485

Spis tabel         487

Indeks osób     489

Indeks pojęć   495