Helion


Szczegóły ebooka

Innowacyjne rozwiązania w logistyce. Aspekty wybrane

Innowacyjne rozwiązania w logistyce. Aspekty wybrane


Innowacyjność stanowi jeden z zasadniczych czynników kształtowania konkurencyjności. Gwarantuje możliwości efektywnego zaspokajania potrzeb zarówno w skali mikro (np. przedsiębiorstwo, szpital), mezo (m.in. sektor gospodarki, określona przestrzeń geograficzna), jak i makro (gospodarka narodowa, międzynarodowe systemy logistyczne). Wdrażanie kreatywnych działań polegających na tworzeniu i realizacji nowatorskich rozwiązań decyduje bowiem o skuteczności nowych narzędzi systemowych, technologicznych i organizacyjnych.

W książce, stosując zasadę „od ogółu do szczegółu”, przybliżono innowacyjność od strony teoretycznej oraz opisano przykłady jej stosowania w systemie logistycznym, elektroenergetycznym i ochrony zdrowia. Zaprezentowano spójne podejście do projektowania i wdrażania konkurencyjnych, innowacyjnych rozwiązań w logistyce. Dzięki zastosowaniu podejścia ekonomicznego oraz z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości publikacja daje nowe spojrzenie na zachodzące zmiany oraz pełniejsze ich zrozumienie.

Wstęp  7

 

Rozdział 1. Innowacje – teoria i aspekty praktyczne      11

1.1. Innowacja – przegląd wybranych pojęć               12

1.2. Typologia innowacji              14

1.3. Rewolucje przemysłowe – wynik innowacji rewolucyjnych               22

1.4. Internet Rzeczy      25

1.5. Proces tworzenia innowacji  27

1.6. Idea Przemysłu 4.0 w życiu gospodarczo-społecznym        30

 

Rozdział 2. Innowacyjność rozwiąz transportowych i kreowania łańcuchów dostaw  39

2.1. Ekonomiczne aspekty innowacyjności  40

2.2. Zapotrzebowanie na innowacyjność w transporcie             44

2.3. Logistyczny wymiar procesów gospodarczych     51

2.4. Współczesne znaczenie przepływów towarowych             55

2.5. Innowacyjność w podejściu do obsługi przepływów transeurazjatyckich            59

 

Rozdział 3. Potencjał elektromobilności w zakresie innowacyjnych rozwiązań systemowych                63

3.1. Wpływ innowacji na kształtowanie koncepcji elektromobilności        64

3.2. Rozwój rynku pojazdów elektrycznych  71

3.3. Istota systemu elektroenergetycznego w elektryfikacji transportu samochodowego       77

3.4. Charakterystyka inteligentnych systemów integracji pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną   81

3.5. Implementacja wybranych innowacyjnych rozwiązań w zakresie integracji systemów elektromobilności i elektroenergetycznego              87

 

Rozdział 4. Smart hospital z wykorzystaniem technologii RFID jako przykład innowacji  91

  1. System GS1          93
  2. Elektroniczny kod produktu    94
  3. Zarządzanie aktywami          96
  4. Optymalizacja w identyfikacji pacjentów          100
  5. RFID na straży walki z podróbkami leków             105
  6. RFID w zarządzaniu odpadami medycznymi        110

 

Podsumowanie    113

Bibliografia          115

Spis tabel             129

Spis rysunków      131