Helion


Szczegóły ebooka

Teorie i praktyki komunikacji

Teorie i praktyki komunikacji


Publikacja aktualizuje stan badań, definiuje kierunki badań komunikologicznych i przybliża różne tradycje, metodologie i perspektywy badawcze wykorzystywane w komunikologii. Walorem tomu jest prezentacja różnych rozwiązań metodologicznych i odmiennych perspektyw badawczych. Jest to lekcja nowoczesnego opisu zjawisk werbalnych i wizualno-werbalnych służących budowaniu relacji interpersonalnych, czyli komunikacji międzyludzkiej.

Autorami większości tekstów są uznane autorytety, które z racji jubileuszu podzieliły się swoimi dokonaniami z Aloszą Awdiejewem. Zaprezentowane analizy mają charakter innowacyjny, dotyczą zjawisk aktualnych, mających istotny wpływ na rozwój nauki, teorii i praktyki komunikacji. Monografia nie tylko rejestruje kierunki badań, lecz także wskazuje je młodym, początkującym badaczom. W znacznym stopniu poszerza zakres dociekań.

Zwrócono uwagę na istotę najnowszych badań poświęconych werbalizacji obrazu, pokazano, jak naukowo omawiać przekaz polityczny. Odwołano się także do rzadko już uwzględnianej tradycji retorycznej badań. Tom stanowi też specyficzne przypomnienie, jak wyglądał kiedyś dialog naukowy, jak ważne było dochodzenie do prawdy naukowej poprzez dyskusję, wymianę poglądów. Przypomni on wielu, że uniwersyteckość nie ma nic wspólnego z korporacyjnością.

Z recenzji prof. dr hab. Elizy Grzelak

Wprowadzenie (Grażyna Habrajska)      11

 

Życzenia dla Jubilata       15

 

Krystyna Data – Czym się zajmowali nieustająco młodzi językoznawcy, ze szczególnym uwzględnieniem Aloszy Awdiejewa                19

Maria Kielar-Turska, Kamil Jezierski – Wartość dzieciństwa w rozwoju człowieka w okresie starości       29

Barbara Bogołębska – Retoryka autobiograficznych form tekstowych (Aloszy Awdiejewa i innych)        49

Alfred Marek Wierzbicki – Poznawanie żydowskiego Lublina bez Żydów (osobisty przyczynek do postpamięci)               59

Halina Kurek – Wyraziste właściwości fonetyczne polszczyzny mówionej przełomu wieków XX i XXI     67

Jacek Perlin – Funkcja dystynktywna miejsca akcentu w języku polskim              75

Anna Dąbrowska – Rozmówka „O kupowaniu sukna” Johannesa Ernestiego oraz jej młodsza i krótsza wersja Georga Schlaga. Kilka słów o ewolucji nauczania Niemców języka polskiego      81

Jakub Zdzisław Lichański – Czy faktycznie retoryka jest pomocna w komunikacji? Uwagi na marginesie traktatu Q. Cornificiusa „Rhetorica da Herennium” 109

Elżbieta Laskowska – Kilka uwag o antystrategiach w dyskursie publicznym        121

Michał Grech – O wartościowaniu w komunikacji            129

Marek Ostrowski – Kilka uwag o moralnym sensie poprawności (kontekst fenomenologiczny)                145

Wiesław Czechowski – Dyskryminacja i sprzeciw wobec dyskryminacji w komunikowaniu medialnym  161

Rafał Leśniczak – Perswazyjność komunikowania politycznego. Analiza exposé premiera Mateusza Morawieckiego w 2017 i 2019 roku            197

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk – „Sympatyczny” – przestrzenie znaczeniowej tolerancji międzyjęzykowej             217

Aleksy Awdiejew – W stronę gramatyki sensu  227

Grażyna Habrajska – Werbalizacja obrazu statycznego na przykładzie fotografii               235

Michael Fleischer – Algorytmy typu Weapons of Math Destruction i ich funkcje              249

Jan Pleszczyński – A priori w epoce e-komunikacji          281

Maria Wojtak – Teoretyczne podstawy genologii (propozycja autorska)              301

Aleksander Kiklewicz – Zamiast ukrywać niedoskonałości, opowiedz o nich innym. Wypisy i komentarze lingwistyczne                313

Sandra Camm – Vulgarisation scientifique ou scientificité apparente? Communication publi-rédactionnelle au service de l’éducation non formelle             329

Krzysztof Ozga – Komunikat językowy w pułapce obrazu            343

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz – Obiektyfikacja jako proces uprzedmiotowienia abstrakcyjnych pojęć (na przykładzie werbalno-wizualnych przedstawień „podzielonej Polski” na okładkach tygodników opinii)        363

Piotr Lewiński – Pragmatyka komunikacji wizualnej i wizualno-werbalnej na przykładzie kodu emoji    373

Mariusz Wszołek – Koniec profesji czy zasadnicza zmiana?         393

Piotr Mastalerz – Między symbolem a materią – motywy twórczości własnej   399

Elżbieta Tabakowska – Rola teatru, rola aktora i rola metafory w tekstach Jerzego Grotowskiego           427

Mariusz Bartosiak – Bułhakowskie husserliana – dramatyczno-teatralne epoché w „Szkarłatnej Wyspie”           437

Andrzej Markowski – Dowcipy wplecione w „Dzienniki” Marii Dąbrowskiej. Próba charakterystyki pragmalingwistycznej               453

Marian Bugajski – O polityce językowej               467

Anita Filipczak-Białkowska – Prawicowość i lewicowość polskich partii politycznych – podłoże światopoglądowe i gospodarcze     481

Rafał Leśniczak – Komunikowanie polityczne Konferencji Episkopatu Polski podczas kampanii parlamentarnej 2019 roku w kontekście procesów mediatyzacji         499

Annette Siemes – Kto ma naprawić świat? Badanie na temat globalnego ocieplenia oraz szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach        525

Anna Bednarczyk – Wybór kilku wierszy przetłumaczonych przez Annę Bednarczyk dla Aloszy Awdiejewa        553

 

Autorzy                563