Helion


Szczegóły ebooka

Instytucjonalne wsparcie niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkim. Potencjał, potrzeby, wyzwania

Instytucjonalne wsparcie niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkim. Potencjał, potrzeby, wyzwania

W prezentowanej publikacji podjęto rozważania na temat problemów funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia niesamodzielnych osób starszych na przykładzie analizy wybranych instytucji pomocy społecznej oraz instytucji ochrony zdrowia na terenie województwa łódzkiego. Zwrócono uwagę na najważniejsze utrudnienia i ograniczenia w zakresie świadczonych form pomocy i opieki. Do takich należy zaliczyć przede wszystkim: ograniczenia związane z udzielaniem adekwatnego do potrzeb zakresu wsparcia dla osób niesamodzielnych, wynikające z nieadekwatnych w stosunku do potrzeb zasobów środowiskowych i zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych, problemy utrudniające trafny proces diagnozy niesamodzielności i szacowania potrzeb pomocowych i opiekuńczych, problem braku współpracy międzyinstytucjonalnej czy problemy adaptacyjne podopiecznych. Ważny wątek analiz stanowi odniesienie do zwiększonego zapotrzebowania na profesjonalne działania opiekuńcze świadczone w ramach instytucjonalnych form opieki, co wynika między innymi z ograniczonej wydolności opiekuńczej rodziny. Publikacja zawiera rekomendacje w zakresie działań służących poprawie jakości organizacji procesu pomocowego na rzecz osób starszych z ograniczoną samodzielnością.

1. Wprowadzenie          7

 

 1. Starość i starzenie się w ujęciu definicyjnym           11

2.1. Teoretyczne koncepcje starości 11

2.2. Procesy demograficznego starzenia się – przyczyny i konsekwencje             16

   1. Konsekwencje procesu demograficznego starzenia się         18
  1. Struktura demograficzna mieszkańców województwa łódzkiego    26

2.4. Niesamodzielność osób starszych w ujęciu definicyjnym 31

 

 1. Polityka społeczna wobec starości i starzenia (polityka senioralna)              41

3.1. Podstawowe założenia europejskiej koncepcji aktywnego starzenia się        41

3.2. Strategie polityki senioralnej w Polsce    43

   1. Polityka społeczna wobec niesamodzielnych osób starszych            47

3.3. Model lokalnej polityki senioralnej na terenie województwa łódzkiego        49

 

 1. System wsparcia niesamodzielnych osób starszych              53

4.1. Rodzinne wzory opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi               55

4.2. Instytucjonalne i środowiskowe formy wsparcia niesamodzielnych osób starszych                64

   1. Instytucje pomocy społecznej      66
   2. Instytucje ochrony zdrowia          74

4.3. Problemy i niedostatki systemu wsparcia osób starszych niesamodzielnych             76

  1. Potencjał instytucji wsparcia niesamodzielnych osób starszych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego     86

 

 1. Instytucjonalne wsparcie niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkim w opinii badanych 97

5.1. Ocena niesamodzielności i szacowanie potrzeb pomocowych i opiekuńczych           98

5.1.1. Ocena stanu zdrowia      100

5.1.2. Ocena sytuacji materialnej            106

5.1.3. Ocena sytuacji rodzinnej               108

   1. Metody i techniki zbierania informacji dla potrzeb oceny niesamodzielności i szacowania potrzeb pomocowych i opiekuńczych   115
   2. Specjalistyczne narzędzia (testy) diagnostyczne wykorzystywane w procesie diagnozy i szacowania potrzeb pomocowych i opiekuńczych      120
   3. Ocena jakości – trafności i adekwatności wykorzystywanych metod, technik i narzędzi diagnostycznych          126

5.2. Określenie zakresu i form wsparcia         128

5.3. Formy i zakres wsparcia instytucjonalnego           130

5.3.1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania            138

5.4. Zasoby kadrowe placówek opieki długoterminowej           142

  1. Problemy i ograniczenia w zakresie wsparcia instytucjonalnego    145
   1. Problemy utrudniające trafny proces diagnozy niesamodzielności i szacowania potrzeb pomocowych i opiekuńczych   146

5.5.2. Ograniczenia w zakresie infrastruktury pomocowej             151

5.5.3. Problemy adaptacyjne podopiecznych      159

5.5.4. Propozycje działań służących poprawie jakości procesów diagnostycznych i pomocowych    164

 

 1. Rekomendacje       177

 

 1. Zakończenie            181

 

Bibliografia     183