Szczegóły ebooka

Procesy migracyjne w południowo-zachodniej Polsce w kontekście sytuacji na rynku pracy. Wybrane zagadnienia

Procesy migracyjne w południowo-zachodniej Polsce w kontekście sytuacji na rynku pracy. Wybrane zagadnienia

Alicja Dolińska, Romuald Jończy

Ebook

W monografii podjęto temat migracji na obszarze południowo-zachodniej Polski oraz jej związku ze sferami rynku pracy, edukacji i rozwoju. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy stanowi wprowadzenie do kolejnych, charakteryzując główne procesy migracji i omawiając istotne dane i wnioski nieprezentowane w dalszej części pracy. Kolejne rozdziały zawierają wyniki badań poszczególnych autorów. Omówiono w nich m.in. różnego rodzaju ruchy zarobkowe ludności i aspekty mobilności młodzieży. Przeanalizowano także zagadnienia starzenia się ludności i związki tego procesu z rynkiem pracy. W podsumowaniu wskazano na dwa główne problemy, jakie stanowią proces depopulacji, uwidaczniający się jako pustoszenie peryferii na rzecz aglomeracji wrocławskiej i – nadal – zagranicy, a także utrzymująca się znaczna skala emigracji trwałej i zarobkowej z Polski do Europy Zachodniej, sprzyjające ciągle dokonującym się zmianom na polskim rynku pracy.

Wstęp 9

1. Tło analiz migracyjno-ludnościowych − rozwój procesów migracyjnych a podstawowe trudności badawcze (Romuald Jończy) 13

1.1.Przemiany w zakresie procesów migracji w Polsce po transformacji ustrojowej 13

1.2.Problem pomiaru, kategoryzacji i wykorzystywania danych o migracjach wobec rozwoju i różnicowania procesów migracji 14

1.3. Podstawowy problem w badaniach nad migracjami − nierejestrowane migracje 17

1.4.Skutki złego pomiaru migracji w zakresie danych i wskaźników ekonomiczno-społecznych 18

1.5.Nierejestrowana migracja – niedoszacowane wyludnienie 19

1.6.Wpływ migracji na depopulację 19

2. Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa dolnośląskiego. Próba charakterystyki ilościowo-przestrzennej na podstawie badań empirycznych maturzystów i ich rodzin (Alicja Dolińska, Romuald Jończy) 22

2.1.Wprowadzenie 22

2.2.Stan wiedzy i badań nad demograficzno-ekonomicznymi aspektami migracji zagranicznych z obszaru województwa dolnośląskiego 23

2.3.Metodyka badań 27

2.4.Rozmiary zagranicznej migracji zarobkowej 30

2.5.Kierunki migracji zarobkowej 34

2.6.Nasilenie migracji zarobkowej a zamiary migracyjne licealistów 35

2.7.Kraje potencjalnej migracji maturzystów 38

2.8.Podsumowanie 39

3. Imigracja zarobkowa na rynku pracy województwa opolskiego (Natalia Boichuk) 42

3.1.Wprowadzenie 42

3.2.Badania nad wpływem procesów migracyjnych na gospodarkę regionu w świetle literatury 43

3.3.Metodyka badań 44

3.4.Analiza sytuacji na rynku pracy na Opolszczyźnie 44

3.5.Formalnoprawne warunki zatrudnienia obcokrajowców 46

3.6.Cudzoziemcy na opolskim rynku pracy 49

3.7.Podsumowanie 52

4. Rola uwarunkowań rynku pracy w powrotach zagranicznych migrantów zarobkowych do województwa dolnośląskiego (Justyna Rokitowska-Malcher) 53

4.1. Wprowadzenie 53

4.2. Czynniki ekonomiczne determinujące migrację powrotną w wybranych teoriach migracji 54

4.3. Metodyka przeprowadzonych badań 56

4.4. Kontekst migracji i remigracji – poziom bezrobocia w województwie dolnośląskim 57

4.5. Czynniki warunkujące migrację i remigrację w świetle badań empirycznych 58

4.6. Podsumowanie 64

5. Migracje zarobkowe kobiet z województwa opolskiego – wybrane zagadnienia (Marta Rostropowicz-Miśko) 67

5.1. Wprowadzenie 67

5.2. Badania nad migracjami w województwie opolskim 68

5.3. Opis prowadzonych badań 68

5.4. Podsumowanie 76

6. Zróżnicowanie kapitału ludzkiego na Śląsku w kontekście jego roli jako czynnika endogenicznego rozwoju (Agata Zagórowska) 78

6.1. Wprowadzenie 78

6.2. Metodyka badań 79

6.3. Poziomy, wymiary, komponenty kapitału ludzkiego i jego rola w rozwoju regionu 79

6.4. Kształcenie, absolwenci szkół wyższych i ich sytuacja na rynku pracy 81

6.5. Czynniki absorpcji kadr z wyższym wykształceniem w województwach Śląska 84

6.6. Podsumowanie 93

7. Aktywność pracownicza migrantów edukacyjnych − studium przypadku opolskiego ośrodka akademickiego (Diana Rokita-Poskart) 95

7.1. Wprowadzenie 95

7.2. Przegląd literatury dotyczącej aktywności pracowniczej studentów 97

7.3. Charakterystyka prowadzonych badań 98

7.4. Aktywność pracownicza migrantów edukacyjnych podczas studiów 99

7.5. Aktywność pracownicza migrantów na lokalnym rynku pracy miasta akademickiego 104

7.6. Podsumowanie 106

8. Program kierunków zamawianych jako próba dopasowania struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy (Karina Kaczmarczyk-Brol) 108

8.1. Wprowadzenie 108

8.2. Stan wiedzy w zakresie realizacji kierunków zamawianych w Polsce 111

8.3. Metodyka badań 111

8.4. Dobór kierunków studiów i zachęt do ich podejmowania 112

8.5. Kryteria i warunki wdrażania kierunków zamawianych w szkołach wyższych w Polsce 114

8.6. Rezultaty wdrożenia kierunków zamawianych w szkołach wyższych 118

8.7. Podsumowanie 122

9. Proces starzenia się zasobu siły roboczej: studium demograficzno-ekonomiczne (Łukasz Jurek) 124

9.1. Wprowadzenie 124

9.2. Starzenie się zasobu siły roboczej: ujęcie teoretyczne 127

9.3. Dostępne źródła danych ludnościowych i ich wady 134

9.4. Starzenie się zasobu siły roboczej w świetle danych demograficznych GUS 135

9.5. Wybrane konsekwencje procesu starzenia się zasobu siły roboczej 139

9.6. Podsumowanie 142

Zakończenie 144

Literatura 146

Spis rysunków 159

Spis tabel 161

Summary 162

  • Tytuł: Procesy migracyjne w południowo-zachodniej Polsce w kontekście sytuacji na rynku pracy. Wybrane zagadnienia
  • Autor: Alicja Dolińska, Romuald Jończy
  • ISBN: 978-83-7695-821-7, 9788376958217
  • Data wydania: 2021-06-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22d2
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu