Szczegóły ebooka

Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

Alicja Dolińska, Romuald Jończy, Przemysław Śleszyński

Ebook

Monografia zawiera analizę migracji odbywających się w województwie dolnośląskim – z Wrocławiem, będącym ośrodkiem metropolitalnym silnie przyciągającym ludność z regionu. Przedmiot analizy stanowiły skala, kierunki i struktura oraz determinanty i skutki migracji wewnętrznych. Szczególnie skupiono się na dominującej w tych migracjach młodzieży oraz skutkach tych migracji wywołanych w sferze rozwoju demograficznego i gospodarczo-społecznego województwa. Podstawowy kontekst badawczy stanowiły procesy depopulacji, uwarunkowania edukacyjne i rynku pracy oraz dysharmonia rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie centra – peryferie. Zawarte w monografii wnioski stanowią próbę zobrazowania zjawisk i prawidłowości obserwowalnych poza tym obszarem i wskazują w dużej mierze uniwersalne prawidłowości, które odnieść można do innych części Polski oraz innych państw o podobnej specyfice demograficzno-społecznej i sytuacji w sferze edukacji, a także analogicznych warunkach na rynku pracy.

Wprowadzenie 7

1. Stan wiedzy zastanej i metodyka przeprowadzonych badań 13

1.1. Stan wiedzy i badań na temat migracji młodzieży 13

1.1.1. Międzynarodowy wymiar zjawiska drenażu młodzieży do dużych ośrodków regionalnych 13

1.1.2. Sfery i konteksty polskich badań dotyczących migracji młodzieży oraz demograficznych uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego 15

1.1.3. Polskie badania dotyczące migracji młodzieży oraz demograficznych uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego 17

1.1.4. Badania dotyczące obszaru dolnośląskiego 25

1.2. Główne problemy z analizą procesów migracyjnych wynikające z jakości migracyjnych danych statystycznych oraz ze zmian w procesach migracji 29

1.3. Metodyka badawcza wykorzystana w analizie danych statystyki publicznej 32

1.4. Metodyka badań ankietowych przeprowadzonych z młodzieżą ostatnich klas szkół średnich 36

2. Procesy społeczno-demograficzne w województwie dolnośląskim na tle kraju 43

2.1. Tło społeczno-gospodarcze: stan badań, podstawowe procesy 43

2.2. Obszary funkcjonalne polityki rozwoju w dokumentach krajowych i regionalnych 49

2.3. Główne procesy demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem miast 55

2.4. Sytuacja na rynku pracy 65

3. Natężenie i kierunki rejestrowanych przemieszczeń ludności w województwie dolnośląskim 72

3.1. Tendencje ogólnokrajowe 72

3.2. Zasoby migracyjne 78

3.3. Natężenie i kierunki migracji w latach 1989-2018 79

3.4. Atrakcyjność migracyjno-osiedleńcza miast 88

3.5. Problem odpływu, w tym biologiczna selektywność migracji 93

3.6. Wrocław jako ośrodek migracji regionalnych 99

4. Zamiary maturzystów z województwa dolnośląskiego dotyczące okresu po ukończeniu szkoły średniej 103

4.1. Charakterystyka badanej grupy 103

4.2. Zamiary badanych po ukończeniu szkoły średniej 108

4.3. Preferencje dotyczące miejsca zamierzonych studiów 117

4.4. Zamierzone kierunki kształcenia i powody ich wyboru 125

5. Zamiary badanych dotyczące miejsca pracy oraz docelowego miejsca zamieszkania 130

5.1. Preferencje dotyczące zamierzonego miejsca pracy 130

5.2. Zamiary dotyczące miejsca zamieszkania 138

5.2.1. Zamiary dotyczące miejsca zamieszkania − cała populacja badanych 139

5.2.2. Zamiary dotyczące miejsca zamieszkania w podziale na płeć 139

5.2.3. Zamiary dotyczące miejsca zamieszkania w ośrodkach różnej wielkości 140

5.2.4. Zamiary dotyczące miejsca zamieszkania w podziale na wyniki w nauce 143

5.2.5. Zamiary dotyczące miejsca zamieszkania w podziale na liczbę rodzeństwa 144

5.2.6. Zamiary dotyczące miejsca zamieszkania z uwzględnieniem płci i wielkości miejscowości pochodzenia 145

5.2.7. Zamiary dotyczące miejsca zamieszkania w układzie poszczególnych ośrodków 147

5.2.8. Zamiary dotyczące wyboru różnych wariantów przyszłego miejsca zamieszkania w układzie przestrzennym regionu oraz drenażu peryferie−centrum 149

5.2.9. Zamiary dotyczące miejsca zamieszkania respondentów z miast powojewódzkich 155

5.2.10. Zamiary dotyczące miejsca zamieszkania w zestawieniu z innymi wybranymi cechami 158

5.3. Motywy opuszczania miejsca zamieszkania w opinii badanych licealistów 161

Podsumowanie i wnioski 165

Aneks 178

Literatura 182

Spis rycin 194

Spis tabel 198

Summary 199

  • Tytuł: Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
  • Autor: Alicja Dolińska, Romuald Jończy, Przemysław Śleszyński
  • ISBN: 978-83-7695-809-5, 9788376958095
  • Data wydania: 2021-06-16
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22ke
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu