Helion


Szczegóły ebooka

Społeczno-kulturowy wymiar przestrzeni wiejskiej. Studia z geografii człowieka

Społeczno-kulturowy wymiar przestrzeni wiejskiej. Studia z geografii człowieka

Idea tej pracy zrodziła się m.in. w wyniku zainteresowania dyskusją o specyfice badawczej geografii człowieka, zwłaszcza we współczesnych uwarunkowaniach instytucjonalnych, oraz jako potrzeba poszukiwania alternatywy dla panujących powszechnie tendencji dezintegracyjnych w naukach społecznych. W związku z tym, podjęto próbę określenia pola przedmiotowego geografii człowieka, wskazując – jako kluczowe – koncepcje i modele przestrzeni, na które można spojrzeć w kontekście różnych form zamieszkiwania ludzi, ich zmiany w czasie oraz w odniesieniu do przemian cywilizacyjnych. W tym przypadku są to nawarstwiające się w czasie ujęcia teoretyczno-metodologiczne, które można odnieść do trzech zasadniczych typów analizy zjawisk w przestrzeni wyróżnionych przez M. Foucaulta, tj. umiejscowienia, rozciągłości i usytuowania. Poszczególne rozdziały, które odpowiadają trzem przypadkom badan nad osadnictwem wiejskim, prezentują kwestie odnoszące się do wyjaśnienia relacji człowieka z przestrzenią rozumianą jako podłoże jego egzystencji (ziemia). We wszystkich badaniach przeplatają się trzy kluczowe dla geografii człowieka kwestie, tj. problemy określenia stanu i przekształceń krajobrazu kulturowego, tożsamości terytorialnej oraz miejsca człowieka i społeczności lokalnych w przestrzeni. W pracy oceniono możliwości poznawcze przedstawionej problematyki badawczej oraz ich rolę w kształtowaniu podstaw odrębności teoretyczno-metodologicznej geografii człowieka. Wskazano również podstawowe kwestie dotyczące przemian społeczno-kulturowych przestrzeni wiejskiej. Jest to o tyle istotne, że wieś podlega bardzo istotnym przekształceniom, co w tym zakresie wpływa na jej inne cechy osadnicze, zwłaszcza fizjonomiczne i funkcjonalne.

Przedmowa 9

1. Refleksja teoretyczna o rozwoju i aktualnym stanie geografii człowiekaw Polsce 13

2. Budzenie „uśpionego potencjału” miejsc 37

3. Wyobrażenie wsi jako forma reprezentacji przestrzennej 81

4. Wiedza i miejsce. Rolnictwo w dyskusji międzypokoleniowej 109

Zakończenie 135

Literatura 143

Spis tabel 159

Spis rycin 159

  • Tytuł: Społeczno-kulturowy wymiar przestrzeni wiejskiej. Studia z geografii człowieka
  • Autor: Marcin Wójcik
  • ISBN Ebooka: 978-83-8220-529-9, 9788382205299
  • Data wydania ebooka: 2021-07-19
  • Identyfikator pozycji: e_23ok
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego