Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe Federacji Rosyjskiej. Przykład Republiki Czeczeńskiej

Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe Federacji Rosyjskiej. Przykład Republiki Czeczeńskiej


Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki dotyczącej miejsca bezpieczeństwa państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. W publikacji szczególna uwaga została zwrócona na rozwiązania prawno-organizacyjne wprowadzone w autonomicznym podmiocie Federacji Rosyjskiej – Republice Czeczeńskiej.
Książka składa się z trzech zasadniczych rozdziałów, które powstały na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu odnoszącej się do kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Materiałem źródłowym była także Konstytucja Federacji Rosyjskiej znowelizowana w 2020 roku oraz Konstytucja Republiki Czeczeńskiej przyjęta w 2003 roku.
Ponadto w pracy korzystano z materiałów Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej oraz Federalnej Służby Wykonywania Kar.

 

Wstęp 7
Rozdział 1
Tożsamość Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo państwa 11
1.1. Polskie pojęcie bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego 11
1.2. Rosyjska myśl naukowa o bezpieczeństwie państwa i bezpieczeństwie narodowym 15
1.3. Terytorium Federacji Rosyjskiej oraz jej symbole narodowe 25
1.4. Historia Rosji a kształt terytorialny Federacji Rosyjskiej 26
1.5. Narodowości zamieszkujące terytorium Federacji Rosyjskiej 28
1.6. Język urzędowy i języki rdzennych narodów i narodowości Federacji Rosyjskiej 30
1.7. Konstytucja Federacji Rosyjskiej a kwestia zapewnienia bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodów Federacji Rosyjskiej 37
1.8. „Ruskij mir” jako uniwersalny model jedności wszystkich narodów 38
1.9. Fundacja „Ruskij mir” 43
Rozdział 2
Republika Czeczeńska 47
2.1. Republika Czeczeńska i jej miejsce w przestrzeni kaukaskiej 47
2.2. Kształtowanie się terytorium Republiki Czeczeńskiej i jej miejsce na Kaukazie Północnym 51
2.3. Podział administracyjny Republiki Czeczeńskiej oraz ludność ją zamieszkująca 55
2.4. Struktura narodowościowa mieszkańców Republiki Czeczeńskiej oraz organizacje (związki) społeczne i religijne funkcjonujące na terytorium Czeczenii 58
2.5. Język czeczeński na tle języków północnokaukaskich 62
2.6. Proces tworzenia nowej Konstytucji Republiki Czeczeńskiej 65
2.7. Zapisy zawarte w Konstytucji Republiki Czeczeńskiej w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa narodowego 69
2.8. Republika Czeczeńska na tle innych podmiotów Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego 75
Rozdział 3
Wybrane kategorie przestępstw i ich wpływ na bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej 79
3.1. Uzasadnienie przeprowadzonych badań 79
3.2. Przestępstwa ogółem i ich sprawcy 81
3.3. Przestępcy osadzeni w rosyjskich więzieniach i koloniach karnych 88
3.4. Nieletni osadzeni w rosyjskich koloniach wychowawczych 94
3.5. Przestępstwa ogółem 96
3.6. Przestępstwa o charakterze terrorystycznym 98
3.7. Przestępstwa o charakterze ekstremistycznym 100
3.8. Przestępstwa zabójstwa 103
3.9. Przestępstwa umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 106
3.10. Przestępstwa nadużycia władzy przez urzędników oraz korupcji urzędniczej 110
Zakończenie 115
Bibliografia 117
Spis tabel 131
Aneks (dokumenty źródłowe)
Część 1. Konstytucja Republiki Czeczeńskiej, przyjęta w referendum 23 marca 2003 roku 137
Część 2. Kodeks karny Federacji Rosyjskiej – unormowanie przestępstw poddanych analizie w rozdziale 3 173