Helion


Szczegóły ebooka

Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analiza socjologiczna

Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analiza socjologiczna


Książka Anny Matuchniak-Mystkowskiej Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analiza socjologiczna, traktująca o życiu sportowym oficerów w niemieckich obozach jenieckich w czasie II wojny światowej zlokalizowanych na obszarze II Okręgu Wojskowego Wehrmachtu na Pomorzu Zachodnim, jest prekursorską pozycją z socjologii sportu. Ujmuje sport jeniecki w ramach socjologii kultury oraz socjologii historycznej, łącząc trzy modele uprawiania socjologii sportu: historyczny, analityczny i empiryczny. Umiejętnie wiąże wątki rodzinne w części teoretycznej i narracyjnej z dostępnymi materiałami źródłowymi oraz literaturą przedmiotową – socjologiczną i historyczną. Jest wartościowa poznawczo i przydatna nie tylko dla profesjonalnych badaczy – historyków, socjologów sportu, dziennikarzy i działaczy sportowych, lecz także dla członków stowarzyszeń kombatanckich i patriotycznych. Wydana drukiem stanie się zachętą do podejmowania dalszych badań socjologicznych oraz historycznych, pisania kolejnych biografii monografii z zakresu problematyki jenieckiej. Jako historyk, zajmujący się w badaniach naukowych problematyką jeniecką i obozową, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej walory recenzowanej monografii z pełnym przekonaniem rekomenduję ją do opublikowania w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.

[prof. dr hab. Danuta Kisielewicz, UO]

Autorka, znana i ceniona w środowisku socjologicznym specjalistka w zakresie socjologii sztuki, w ostatnich latach stała się też wybitnym znawcą problematyki niemieckich obozów jenieckich w czasie II wojny światowej. […] Książka Sport jeniecki w Oflagach II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analiza socjologiczna jest pozycją prekursorską w polskiej socjologii i stanowi logiczną kontynuację trzech wcześniejszych monograficznych opracowań Autorki poświęconych obozowemu życiu jeńców wojennych. […] Praca składa się z dwóch części i obszernego, ważnego teoretycznie Zakończenia. […] Reasumując: książka Anny Matuchniak-Mystkowskiej jest interesującą i ważną pozycją poświęconą życiu codziennemu w obozach jenieckich, a zwłaszcza sportowi jako jednej ze sfer tego życia. Autorka, łącząc w swojej pracy drobiazgowość warsztatu historyka i wrażliwość metodologiczną socjologa oraz wykorzystując liczne materiały biograficzne, napisała monografię, która z pewnością znajdzie szeroki krąg Czytelników. Zainteresuje ona nie tylko socjologów sportu, historyków II wojny światowej i wojskowości, lecz także Czytelników spoza kręgu specjalistów, zarówno ze względu na temat, jak i jego naukowe opracowanie.

[dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW]

Wstęp   9

 

Część pierwsza. Z DZIEJÓW OBOZÓW JENIECKICH           15

 

Rozdział I: Z historii i socjologii oflagów 17

1.1. Niemiecki system jeniecki  17

1.2. Strategie w instytucji totalnej           19

1.3. Oflagi jako przedmiot analiz historycznych i socjologicznych              30

 

Rozdział II: Historia i funkcjonowanie Oflagu II B Arnswalde       39

2.1. Organizacja obozu  39

2.2. Architektura obozowa          41

2.3. Życie jenieckie         44

2.4. Losy jeńców i pamięć o obozie         53

 

Rozdział III: Historia i funkcjonowanie Oflagu II D Gross Born     57

3.1. Organizacja obozu  57

3.2. Działalność kulturalna i oświatowa  65

3.3. Ślady pamięci            72

 

Rozdział IV: Historia i funkcjonowanie Oflagu II C Woldenberg  75

4.1. Organizacja obozu  75

4.2. Architektura wnętrz i socjologia codzienności           79

4.3. Kultura i edukacja – wyzwolenie z niewoli  84

4.4. Miejsce pamięci      100

 

Część druga. Z HISTORII I SOCJOLOGII SPORTU JENIECKIEGO     103

 

Rozdział V: Sport w wojsku polskim        105

Problemy organizacyjne w okresie międzywojennym   105

Państwowa Odznaka Sportowa                109

Sporty elitarne – jeździectwo, narciarstwo, tenis             111

 

Rozdział VI: O sztuce przetrwania – wychowanie fizyczne i sport w obozach jenieckich                125

6.1. Z historii sportów obozowych           125

6.2. Władze obozowe i organizacja sportu           127

6.3. Wychowanie fizyczne           133

6.4. Jenieckie kluby sportowe   136

6.5. Oświata sportowa i promocja sportu             153

 

Rozdział VII: Widowiska sportowe i artystyczne               159

7.1. Charakterystyka  widowiska              159

7.2. „Cyrk Neumanna” w Oflagu II C Woldenberg            161

7.3. Corrida w Oflagu II D Gross Born      172

7.4. Sport w sztuce jenieckiej    178

 

Rozdział VIII: Igrzyska olimpijskie w obozach jenieckich                185

8.1. Igrzyska olimpijskie w starożytności               185

8.2. Nowożytne igrzyska olimpijskie       187

8.3. „Olimpiady, których nie było” – jenieckie igrzyska olimpijskie           189

 

Zakończenie: Sport w kulturze, kultura w sporcie            217

9.1. Kultura fizyczna       217

9.2. Kulturowe ramy sportu        224

9.3. Sport w kulturze bytu           230

9.4. Sport w kulturze socjetalnej              231

9.5. Sport w kulturze symbolicznej          237

9.6. Nauki o sporcie        250

 

Bibliografia         257

 

Abstract: Prisoner-of-war sport in Oflag II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Sociological Analysis                265

Résumé: Le sport des prisonniers de guerre dans les Oflags II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born. Analyse sociologique      267

Zusammenfassung: Gefangenensport in den Offizierslagern II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Groß Born. Eine soziologische Analyse                   269

Aneks: Biografi i biogramy jeńców wojennych Oflagów II B Arnswalde, II C Woldenberg, II D Gross Born            271

Spis ilustracji      333

Indeks osobowy              341

Nota o autorce 355