Helion


Szczegóły ebooka

 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków


W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze dotyczące różnych rozwiązań zabezpieczeń wodochronnych części podziemnych budynków realizowanych, zarówno w obiektach nowych, jak też remontowanych, z podziałem na grupy wyrobów hydroizolacyjnych, z uwzględnieniem: sposobu przygotowania podłoża, opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw hydroizolacyjnych.

Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do: dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty hydroizolacyjne, podstawowych zasad dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

Streszczenie  4

Summary  4

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 7

2. Dokumentacja techniczna 8

2.1. Wymagania ogólne 8

2.2. Projekt techniczny 8

2.3. Dokumentacja powykonawcza 10

3. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 10

3.1. Rodzaje izolacji 10

3.2. Wymagania ogólne 11

3.3. Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 12

3.4. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych 13

4. Wymagania dotyczące podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 14

5. Wymagania formalne dotyczące materiałów i wyrobów stosowanych w izolacjach przeciwwilgociowych i wodochronnych 15

5.1. Wymagania ogólne 15

5.2. Przyjęcie wyrobów na budowie i ich przechowywanie 17

6. Wbudowywanie wyrobów hydroizolacyjnych w obiekty nowo wznoszone 17

6.1. Izolacje powłokowe z mas hydroizolacyjnych 17

6.2. Izolacje wykonywane metodą krystalizacji wgłębnej 19

6.3. Izolacje z pap asfaltowych 19

6.4. Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku 22

6.5. Maty bentonitowe 24

7. Wbudowywanie wyrobów hydroizolacyjnych w obiektach remontowanych 25

7.1. Zasada ogólna 25

7.2. Wyroby do stopowania przecieków wody 25

7.3. Wykonywanie wtórnej izolacji poziomej 26

7.4. Wykonywanie wtórnej izolacji pionowej - iniekcja kurtynowa 27

8. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia miejsc przebić instalacyjnych ścian i posadzek 28

9. Odbiór robót 29

9.1. Kontrola jakości robót 29

9.2. Dokumenty stanowiące podstawę do odbioru robót 30

Bibliografia 30