Helion


Szczegóły ebooka

 
Ocena stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych

Ocena stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych


Wytyczne zawierają zasady oceny kablobetonowych dźwigarów dachowych oraz zasady ich konserwacji i eksploatacji.

Podano wskazówki dotyczące postępowania w przypadkach stwierdzenia uszkodzeń lub zmiany warunków eksploatacji dźwigarów oraz informacje ułatwiające identyfikację dźwigarów.

Streszczenie 4

Summary 4

1. Wstęp 5

1.1. Przedmiot wytycznych 5

1.2. Cel wytycznych 5

2. Charakterystyka kablobetonowych dźwigarów dachowych z lat 1950-1975  6

3. Dokumentacja techniczna obiektu budowlanego 18

3.1.Informacje ogólne 18

3.2. Dokumentacja projektowa i dokumentacja wykonawcza 18

3.3. Dokumentacja powykonawcza 19

3.4. Dokumentacja remontów i modernizacji obiektu 19

3.5. Dokumentacja inwentaryzacyjna 19

3.6. Ekspertyzy i opinie techniczne 19

3.7. Książka obiektu budowlanego 20

3.8. Karta informacyjna obiektu 20

4. Program utrzymania obiektu budowlanego 21

4.1. Uwagi ogólne 21

4.2. Kontrola okresowa obiektu 22

4.3. Diagnostyka doraźna i docelowa 29

4.4. Zasady eksploatacji i konserwacji 32

Bibliografia 35

Załącznik 1  36

Załącznik 2  41