Helion


Szczegóły ebooka

 
Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów

Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów


Dynamiczny rozwój budownictwa na terenach miejskich zwiększa zapotrzebowanie na wykorzystanie przestrzeni podziemnej. Posadowienie budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi związane jest z realizacja ębokich wykopów, często do głębokości 25 – 30 m poniżej powierzchni terenu. Roboty te są najczęściej realizowane w centrach miast, w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wymusza to konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania projektowanych prac na sąsiadujące obiekty.

Wytyczne zawierają zalecenia dotyczące ochrony istniejącej zabudowy przed niekorzystnym wpływem przemieszczeń podłoża wywołanych realizacja ębokich wykopów.

Zakres wytycznych obejmuje wykopy zabezpieczone pionowymi ścianami oporowymi zagłębionymi w gruncie. Ich celem jest sformalizowanie procedury oceny oddziaływania, jako elementu procesu projektowania i zarzadzania ryzykiem. Wytyczne obejmują następujące elementy: zasięg oddziaływania, przewidywane i dopuszczalne wartości przemieszczeń, minimalne wymagania związane z ocena stanu technicznego istniejących obiektów oraz ich monitoringiem, identyfikacje i zarzadzanie ryzykiem.

Streszczenie  5

Summary  5

1. Wstęp 7

1.1. Wprowadzenie 7

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 8

1.3. Terminy i definicje 8

1.4. Stosowane oznaczenia i symbole 9

2. Wymagania ogólne. Zalecany tryb postepowania 11

2.1. Wymagania ogólne 11

2.2. Zalecany tryb postepowania przy wykopach w terenie zabudowanym 12

3. Strefy oddziaływania wykopu 14

3.1. Sposób oceny 14

3.2. Dokumentowanie wyników analiz stref oddziaływania wykopu 16

4. Ocena przemieszczeń podłoża 17

4.1. Zalecenia ogólne 17

4.2. Metody oceny przemieszczeń podłoża 18

4.3. Uproszczony rozkład przemieszczeń terenu 19

4.4. Maksymalne przemieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie obudowy 20

4.5. Wpływ odwodnienia 22

4.6. Przemieszczenia pionowe podłoża w poziomie posadowienia obiektu 23

4.7. Wpływ innych robót budowlanych 23

5. Zalecenia projektowe związane z bezpieczeństwem obiektów 24

5.1. Zalecenia ogólne 24

5.2. Konstrukcja obudowy 24

5.3. Ocena przemieszczeń obudowy 26

6. Ocena oddziaływań wykopu na stan techniczny budynków 26

6.1. Przedmiot i zakres oceny 26

6.2. Rozpoznanie konstrukcji budynku i jej stanu technicznego 27

6.3. Graniczne wartości przemieszczeń konstrukcji 28

6.4. Sposób oceny wpływu przemieszczeń na stan techniczny obiektu 30

6.5. Dokumentowanie wyników oceny 31

6.6. Inwentaryzacja uszkodzeń występujących w budynku 31

7. Metody zabezpieczania budynków przed nadmiernymi uszkodzeniami 32

7.1. Stosowane metody zabezpieczeń 32

7.2. Zabezpieczenia ograniczające przemieszczenia konstrukcji 33

7.3. Wzmocnienie odporności konstrukcji 34

8. Monitorowanie obiektów w czasie budowy 35

8.1. Zalecenia ogólne 35

8.2. Plan monitorowania 36

8.3. Zakres pomiarów kontrolnych 38

8.4. Baza pomiarowa 38

8.5. Częstotliwość pomiarów 39

8.6. Graniczne wartości przemieszczeń 39

9. Identyfikacja i zarzadzanie ryzykiem w ocenie oddziaływania głębokiego wykopu 40

9.1. Identyfikacja ryzyka 40

9.2. Zarzadzanie ryzykiem 42

Bibliografia 43