Helion


Szczegóły ebooka

Mózg chce więcej. Dopamina. Naturalny dopalacz

Mózg chce więcej. Dopamina. Naturalny dopalacz


Elektryzujące odkrycia na temat pojedynczej czasteczki chemicznej w mózgu, która popycha nas do tego, by osiągać to, co niezdobyte i odległe czy chodzi o lot na Księżyc, solniczkę po drugiej stronie stołu, czy zbliżenie do absolutu. Cząsteczka ta skłania nas do realizacji coraz to nowych celów. Jest źródłem kreatywności, a jeśli posuniemy sie za daleko obłedu. MIŁOŚĆ: Znalazłeś osobę, na którą od zawsze czekałeś, czemu więc miesiąc miodowy nie trwa wiecznie? Czyli o cząsteczkach chemicznych odpowiedzialnych za pragnienie seksu i zakochiwanie się a także o tym, czemu prędzej czy pózniej wszystko sie nudzi NARKOTYKI: Pragniesz wrażeń ale czy to dobrze? Czyli dopamina wygrywa z rozsądkiem, wzbudzając palące pożądanie tak destruktywnych zachowań PANOWANIE: Jak daleko sie posuniesz, by przejać kontrolę? Czyli dopamina rządzi TWÓRCZOŚĆ I SZALEŃSTWO: Zagrożenia i korzyści dla mózgu wybitnie podatnego na działanie dopaminy Jak dopamina przełamuje bariery pospolitości POLITYKA: Dlaczego nie możemy sie po prostu dogadać? Jak środki do dezynfekcji rąk wpływają na nasze poglądy polityczne POSTĘP: Co sie dzieje, gdy sługa zmienia sie w pana? Jak dopamina zapewniła ludziom pierwotnym przetrwanie, a rodzajowi ludzkiemu gwarantuje teraz zagładę. Mick Jagger, Bob Dylan, Brian Wilson, John Nash, Albert Einstein, Friedrich Kekulé u wszystkich nich widać różne aspekty działania dopaminy

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Wpro­wa­dze­nie
 • Roz­dział 1. MIŁOŚĆ
  • Cóż jest potęż­niej­sze od przy­jem­no­ści?
  • Małpy, szczury i czemu miłość gaśnie
  • Jeden mózg, dwa światy
  • Ciemna strona
  • Che­miczne klu­cze do dłu­go­trwa­łej miło­ści
  • Dopa­mina zaciąga cię do łóżka a potem stwa­rza pro­blemy
 • Roz­dział 2. NAR­KO­TYKI
  • Kto włada twoim mózgiem?
  • Jak utrzy­mać się przy życiu
  • Dla­czego żyjemy w świe­cie fan­to­mów
  • Pra­gnie­nie a zado­wo­le­nie
  • Skok na obwód pra­gnie­nia
  • Dla­czego nar­ko­mani uznają pale­nie kraku za lep­sze od wcią­ga­nia koki
  • Głód, któ­rego nie daje się zaspo­koić
  • Pra­gnie­nie jest trwałe, a szczę­ście ulotne
  • Impul­syw­ność i spi­rala w dół
  • O cho­rym na par­kin­sona, który prze­grał dom na auto­ma­tach
  • Wię­cej, wię­cej, wię­cej  dopa­mina i potęga porno
  • Siła łatwego dostępu
  • Czy gry kom­pu­te­rowe też uza­leż­niają?
  • Dopa­mina kon­tra dopa­mina
 • Roz­dział 3. PANO­WA­NIE
  • Pla­no­wa­nie i kal­ku­la­cja
  • Wytrwa­łość
  • Przy­pa­dek sta­now­czych szczu­rów
  • Poczu­cie wła­snej sku­tecz­no­ści: dopa­mina a siła pew­no­ści sie­bie
  • A gdy­byś spró­bo­wał być miły
  • Ule­głe małpy, pokorni szpie­dzy
  • Kosmiczne wyzwa­nie, wewnętrzne zma­ga­nia
  • Dopa­mina klu­czem do tajem­nic ADHD
  • Zaska­ku­jące zagro­że­nie dla cho­rych na ADHD
  • Che­mia oszu­stwa
  • Wygry­wać, żeby nie prze­gry­wać
  • Gra w cie­pło i zimno
  • Tłu­mie­nie emo­cji
  • Łatwiej zabija się na odle­głość
  • Trudne decy­zje w praw­dzi­wym życiu
  • Rzod­kiewka czy cia­steczko?
  • Maszyna tre­nin­gowa do ćwi­cze­nia siły woli
  • Dopa­mina kon­tra dopa­mina
 • Roz­dział 4. TWÓR­CZOŚĆ I SZA­LEŃ­STWO
  • Roz­brat z rze­czy­wi­sto­ścią
  • Znacz­ność i jej zwią­zek z dopa­miną
  • Psy­cho­tyczne zwar­cie w obwo­dach
  • Peł­nymi hau­stami
  • Świat poza zasię­giem zmy­słów
  • Men­talne podró­żo­wa­nie w cza­sie
  • Jakim cudem wyszedł mi tak marny model i czy dam radę go napra­wić?
  • Burze­nie modeli: wej­ście na ścieżkę kre­atyw­no­ści
  • Odkry­cie źró­dła kre­atyw­no­ści
  • i oży­wie­nie go wstrzą­sem elek­trycz­nym
  • Sny  tam, gdzie kre­atyw­ność mie­sza się z obłę­dem
  • Jak czer­pać kre­atyw­ność ze snu
  • Dla­czego nobli­ści lubią malo­wać
  • Czemu geniu­szom odbija
  • Tra­giczne kon­se­kwen­cje
 • Roz­dział 5. POLI­TYKA
  • Auto­rzy wyra­żają ubo­le­wa­nie
  • Postę­powcy wyobra­żają sobie lep­szą przy­szłość
  • Od Hol­ly­wood po Harvard
  • Czy libe­ra­ło­wie są bystrzejsi?
  • Geny recep­to­rów a roz­ziew mię­dzy libe­ra­łami i kon­ser­wa­ty­stami
  • Ludzie czy ludz­kość?
  • Jak to robią kon­ser­wa­ty­ści
  • Hipisi i ewan­ge­li­ka­nie
  • Wyborca wia­ry­godny, bo nie­ra­cjo­nalny
  • Kochać i utra­cić to cier­pieć jesz­cze bar­dziej
  • Ulep­szać czy ochra­niać?
  • Są spo­soby, żeby zro­bić z cie­bie kon­ser­wa­ty­stę
  • Neu­ro­che­miczna modu­la­cja osądu moral­nego
  • Czym chata bogata czy wypad z baru?
  • Są spo­soby, żeby zro­bić z cie­bie libe­rała
  • Naród rzą­dzony ide­ami (za pośred­nic­twem bio­lo­gii)
  • Dla­czego Waszyng­ton zawsze musi coś robić?
  • Kon­ser­wa­tywny kan­dy­dat, libe­ralny usta­wo­dawca
  • Nie daj się ponow­nie wyki­wać
 • Roz­dział 6. POSTĘP
  • Roz­sta­nie z Afryką
  • Gen przy­gody
  • Im wię­cej dopa­miny, tym więk­sza odle­głość
  • Prze­trwają naj­le­piej przy­sto­so­wani
  • Jak więc było?
  • Imi­gra­cja
  • Mania dwu­bie­gu­nowa: jesz­cze jeden sku­tek nad­miaru dopa­miny
  • Czy geny dwu­bie­gu­no­wo­ści napę­dzają migra­cje?
  • Dopami-nacja
  • Wyna­lazcy, przed­się­biorcy i nobli­ści
  • Ja, dopa­mina
  • Jak podra­pać się w głowę
  • Ona nie jest dzi­siaj sobą
  • Czy dopa­mina znisz­czy rasę ludzką?
 • Roz­dział 7. HAR­MO­NIA
  • Chwiejna rów­no­waga mię­dzy dopa­miną a związ­kami TiT
  • Mistrzo­stwo: radość bycia w czymś dobrym
  • Pre­mie od rze­czy­wi­sto­ści
  • Śmiało, zrób sobie mikro­przerwę
  • ale nie wchodź w wie­lo­za­da­nio­wość
  • Wyso­kie koszty życia przy­szło­ścią
  • Zamie­szaj
  • Moc jest w two­ich rękach