Szczegóły ebooka

Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

Alicja Dolińska, Romuald Jończy, Przemysław Śleszyński

Ebook

W monografii podjęto temat nierejestrowanej migracji dokonującej się na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego oraz form zatrudnienia ludności faktycznie zamieszkującej badane miejscowości. Podstawą przeprowadzonych analiz były, oprócz danych statystyki publicznej i materiałów autorów, badania mikrospisowe obejmujące ludność z 15 miejscowości województwa dolnośląskiego. Badania te wykazały występowanie znacznych rozbieżności między rejestrowaną liczbą mieszkańców wynikającą z danych meldunkowych a ich liczbą ustaloną w trakcie mikrospisu. W większości wsi odnotowano znaczne niedobory ludności w stosunku do danych meldunkowych z wyjątkiem miejscowości położonej najbliżej Wrocławia, w której zidentyfikowano istotną nadwyżkę osób zamieszkałych w stosunku do zameldowanych.

Wprowadzenie 7
1. Sytuacja demograficzno-społeczna na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego – wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem badanych gmin 11
1.1. Klasyfikacja funkcjonalna gmin 11
1.2. Struktura osadnicza i problemy rozpraszania zabudowy na obszarach wiejskich 15
1.3. Zmiany liczby ludności 18
1.4. Urodzenia i zgony 20
1.5. Rejestrowane migracje wewnętrzne, w tym selektywność odpływu 23
1.6. Struktura biologiczna ludności 30
1.7. Rynek pracy 35
2. Metodyka, zakres i przebieg badań terenowych w formie mikrospisu 42
2.1. Metodyka badań w formie mikrospisu etnosondażowego i dobór badanych miejscowości 42
2.2. Narzędzie badawcze i przebieg badań 44
3. Sytuacja demograficzna i nierejestrowane wyludnienie w świetle wyników badań 52
3.1. Dane meldunkowe a rzeczywista liczba mieszkańców 52
3.2. Struktura wieku i płci osób faktycznie zamieszkałych badane miejscowości 56
4. Zatrudnienie w kraju i zagraniczna migracja zarobkowa w badanej populacji ludności wiejskiej 73
4.1. Zatrudnienie w kraju i za granicą wśród mieszkańców badanych miejscowości 73
4.2. Zróżnicowania w zakresie zatrudnienia pomiędzy badanymi miejscowościami 74
4.3. Zatrudnienie w kraju i za granicą w układzie płci i wieku 76
Podsumowanie i wnioski 82
Literatura i źródła 87
Spis rycin 92
Spis tabel 94
Aneks 95
Summary 113

  • Tytuł: Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego
  • Autor: Alicja Dolińska, Romuald Jończy, Przemysław Śleszyński
  • ISBN: 978-83-7695-906-1, 9788376959061
  • Data wydania: 2022-01-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2bq5
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu