Helion


Szczegóły ebooka

Wybrane problemy zarządzania w Unii Europejskiej

Wybrane problemy zarządzania w Unii Europejskiej


Problemy zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej

KONTROLA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA BEZZAŁOGOWYCH APARATÓW LATAJĄCYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM TERRORYZMEM LOTNICZYM.
Celem opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z kontrolą przestrzeni powietrznej w przypadku użycia bezzałogowców w specyficznych sytuacjach kryzysowych, jakimi są zamachy terrorystyczne wymierzone w komunikacje lotniczą. Niniejszą pracę autor rozpoczął od przedstawienia istoty kontroli przestrzeni powietrznej. Zjawisko to zostało
ukazane poprzez pryzmat podstaw teoretycznych, w tym jako obszar integracji europejskiej oraz instrument polityki zarządzania ruchem lotniczym. Ważnym elementem tej części opracowania jest wojskowy kontekst tworzenia tzw. funkcjonalnych bloków przestrzeni. W dalszej części zostały opisane wybrane przepisy europejskie stosowane wobec bezzałogowców, w tym regulacje prawne dotyczące ich użytkowania. Kolejnym omawianym zagadnieniem są możliwości użycia bezzałogowców na terytorium Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych powiązane z bezpieczeństwem ich użytkowania. W tej części autor omówił istotę bezpieczeństwa powietrznego w Europie oraz identyfikacje, klasyfikacje oraz zarządzanie ruchem podczas sytuacji kryzysowej w przestrzeni powietrznej. Dalej zostały omówiony terroryzm lotniczy jako specyficzny rodzaj zagrożenia. Opracowanie kończy
przedstawienie prawnych możliwości użycia Bezzałogowych Aparatów Latających w sytuacjach kryzysowych na terytorium Polski.
Energia w aspekcie analizy sytuacji Polski w UE
 
ANALIZA ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI POLSKI
Dostęp do źródeł energii niewątpliwie stanowi jeden z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego. Dlatego nowa europejska polityka energetyczna musi być z jednej strony ambitna, konkurencyjna i długofalowa, a z drugiej strony musi być również rozsądna, przemyślana i korzystna dla wszystkich państw członkowskich. Istotne jest zatem, by Unia Europejska podejmowała wielkie wyzwania energetyczne, przed którymi obecnie stoimy, tj. coraz większe uzależnienie od importu, nacisk na dostęp do zasobów energetycznych, zmiana klimatu oraz dostęp do zrównoważonej, bezpiecznej energii dla wszystkich użytkowników. UE wdraża ambitną politykę energetyczną, która swym zakresem obejmuje pełny zakres źródeł energii, od paliw kopalnych (ropa, gaz i węgiel) po energię atomową i odnawialną (energia słoneczna, wiatrowa, biomasa, geotermalna, wodno-elektryczna i pływowa) w celu wywołania nowej rewolucji przemysłowej, która przekształci gospodarkę w niskoenergetyczną, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo, konkurencyjność i zrównoważenie zużywanej przez nas energii. Dlatego opracowanie ma na celu analizę sytuacji energetycznej państw członkowskich UE oraz ukazanie ograniczeń i szkodliwości ekonomicznej szybkiej reorganizacji energetycznej w celach klimatycznych. W ramach tego zadania
przedstawiono analizę ilościową i jakościową dla możliwych strategii i źródeł energetycznych oraz wpływu tych przemian na uwarunkowania rozwoju ekonomicznego w państwach Unii Europejskiej.

Marketing w gospodarce UE

PRODUKT MARKETINGOWY W ASPEKCIE UNII EUROPEJSKIEJ
Marketing jako swoista filozofia podejścia do rynku pojawił się w krajach wysoko rozwiniętych wówczas, gdy gospodarka tych krajów uzyskała taki stopień dojrzałości, przy którym nie tylko miała możliwość wychodzenia naprzeciw bieżącemu popytowi, lecz jednocześnie dysponowała nadwyżkami mocy zdolnymi do zaspokojenia potrzeb do tej pory nieujawnionych na rynku. Taka sytuacja powstała w USA w latach sześćdziesiątych minionego stulecia i nieco później stała się udziałem wielu innych wysoko rozwiniętych krajów w Europie i poza nią. Firmy we wspomnianych krajach stanęły wobec nowych wyzwań: od pytania, jak i ile produkować, ważniejszy stał się problem, jak sprzedać i na jakich rynkach ulokować własny produkt. Powstała potrzeba całkowitej zmiany orientacji firmy: z orientacji na produkt na orientację na rynek i odbiorcę. Zamiast się koncentrować na tym, co firma ma produkować, główny wysiłek skupia się na tym, co ludzie będą kupować i dlaczego. Konsekwencje takiego
nastawienia sięgają głęboko w organizację firmy i jej strategię.

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I
KONTROLA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ
NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA BEZZAŁOGOWYCH APARATÓW
LATAJĄCYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH ZWIĄZANYCH
Z ZAGROŻENIEM TERRORYZMEM LOTNICZYM
Wstęp
1.Kontrola przestrzeni powietrznej
3.Podstawy teoretyczne kontroli przestrzeni powietrznej
4.Przestrzeń powietrzna jako obszar integracji europejskiej
5.Przestrzeń powietrzna instrumentem polityki zarządzania ruchem lotniczym
5.Wojskowy kontekst tworzenia funkcjonalnych bloków przestrzeni
6.Europejskie systemy zarządzania ruchem lotniczym – współczesność i perspektywy
7.Wybrane przepisy europejskie stosowane wobec bezzałogowców.
7.Regulacje prawne wybranych krajów dotyczące użytkowania bezzałogowców
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
8.Użytkowanie bezzałogowców w polskiej przestrzeni powietrznej
9.Możliwości użycia Bezzałogowych Aparatów Latających na terytorium Unii Europejskiej
w sytuacjach kryzysowych, a bezpieczeństwo ich użytkowania.
10.Istota bezpieczeństwa powietrznego w Europie
11.Identyfikacja, klasyfikacja oraz zarządzanie ruchem podczas sytuacji kryzysowej
w przestrzeni powietrznej .
12.Terroryzm lotniczy jako specyficzny rodzaj zagrożenia
11.Bezzałogowe Bojowe Aparaty Latające – prawne możliwości użycia
w sytuacjach kryzysowych na terytorium Polski
Podsumowanie
Bibliografia
Akty prawne
Opracowania zwarte
ROZDZIAŁ II
ANALIZA ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII
EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI POLSKI
Wstęp
1.Charakterystyka danych globalnych dla państw członkowskich UE na tle świata
2.Miks energetyczny i emisyjność gospodarek Unii Europejskiej
3.Aktualna sytuacja energetyczna państw członkowskich Unii Europejskiej
4.Analiza realnych zalet i wad odnawialnych źródeł energii (OZE) dla gospodarek
Unii Europejskiej przez pryzmat sytuacji Polski
Zakończenie
Literatura
ROZDZIAŁ III
PRODUKT MARKETINGOWY W ASPEKCIE UNII EUROPEJSKIEJ
Wstęp
1.Podstawowe pojęcia marketingowe
2.Cykl życia produktu na rynku
3.Funkcje produktu
4.Zasady marketingowe odnośnie produktu w Unii Europejskiej
3.1. Cechy i klasyfikacja produktu marketingowego.
3.2. Marka i opakowanie produktu
4. Organizacja i zarządzanie w wybranej firmie mającej siedzibę
na terytorium Unii Europejskiej
4.1.Istota zarządzania przedsiębiorstwem.
5. Rozwój produktu marketingowego wybranego przedsiębiorstwa
5.1. Podaż produktu
5.2.Marketingowa istota produktu
5.3. Kierunki rozwoju produktu marketingowego
Podsumowanie
Bibliografia
Prasa specjalistyczna
Akty prawne