Szczegóły ebooka

Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja

Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja

Miciuła Ireneusz, NowaczykPiotr, Mazur Rafał, Sawicki Artur, Mikołajczyk Anna, Miciuła Krzysztof, Maik Artur, Raczek Agnieszka, Piśniak Monika, Wnuk Sylwia, Nejman Żaneta, Brenk Monika

Ebook
Słowem Redaktora Naukowego
Przedstawiona monografia stanowi efekt szczególnego zainteresowania i intensywnie prowadzonych prac badawczych kilkunastu autorów z różnych ośrodków akademickich. Różni ich wiele, jednak skupiają się oni na istotnych kwestiach, dotyczących problemów zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej. Wyraża się to dokonaniem pogłębionych analiz w wymiarze teoretycznym oraz empirycznym, uwzględniającym nie tylko ujęcia w przeszłych okresach, ale też odnoszących się do teraźniejszości i przyszłości. Zawarte są tu wątki szczególnie ważne w ramach szeroko rozumianego rozwoju z punktu widzenia sektora publicznego, jak i prywatnego. Akcentowane są głównie te kwestie, które mają ścisły związek z prawidłowym funkcjonowaniem systemu społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej. Autorzy wykazują, że prowadzenie właściwych działań, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego sprowadza się do dokonywania wyboru właściwych narzędzi. Tylko w ten sposób możliwe jest zbliżanie się do osiągnięcia długoterminowych celów, mieszczących się w tych obszarach zainteresowań, które są szczególnie ważne z co najmniej kilku punktów widzenia. W ten sposób bardziej skupiono się na indywidualnych problemach wynikających ze szczególnej pozycji Polski w relacjach z innymi krajami Unii Europejskiej, akcentując zagadnienia silnych powiązań i dynamicznych oddziaływań. Dlatego też zwrócenie uwagi na inne problemy stało się ważne, gdyż z czasem aspekt kryzysu gospodarczego stał się mniej akcentowany. Obecne trudności, które ograniczają działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, mają swe źródło w coraz większych dysproporcjach rozwojowych. Jeśli utrzymują się one zbyt długo w jednych obszarach, to z czasem zaczynają być widoczne w innych, ponieważ różne siły polityczne, gospodarcze i społeczne zbyt szybko lub zbyt wolno dążą do wprowadzenia odpowiednich dostosowań. Ważne jest by w nadchodzących latach, charakteryzujących się nasileniem wpływów zewnętrznych, mechanizm integracji europejskiej był czynnikiem korzystnym dla zrównoważonego wzrostu bez pogłębiania ciągle tych samych problemów. Dlatego też ciągle jaskrawym zjawiskiem jest tzw. Europa wielu prędkości, dotycząca trudności w zmniejszeniu dystansu cywilizacyjnego w różnych strukturach międzynarodowych i krajowych w sferze społecznej oraz gospodarczej (w wymiarze makroekonomicznym i mikroekonomicznym). Istniejące dysproporcje nie poddają się oddziaływaniom wywodzącym się wyłącznie ze strony władz centralnych, dlatego też w poszczególnych rozdziałach wskazano obszary, w który jest miejsce dla działań ze strony niższego szczebla i to nie tylko dla organów samorządu. Ważnym wkładem niniejszej monografii jest to, że nie stanowi on wąsko pozumianego ujęcia gospodarczego. W rzeczywistości, którą stworzył kryzys finansowy, są to kwestie szczególnego znaczenia. Dlatego też autorzy starają się wykazać, że w wielu obszarach pozafinansowych konieczne jest prowadzenie stałych działań, które uzupełniają politykę społeczno-gospodarczą. Chodzi o postępowanie, zapewniające wypełnienie tych sfer, w których wolny rynek nie wywołuje oczekiwanych efektów, a nawet może przyczyniać się do spotęgowania negatywnych skutków. Wartością dodaną zaprezentowanych opracowań jest też podkreślenie zwiększonej roli państwa w reakcji na słabości wolnego rynku w przywracaniu równowagi i na dyskryminowaniu tych podmiotów, które słabiej radziły sobie w dotychczasowych warunkach. Poszczególne rozdziały ściśle nawiązują do takich kwestii, jak pomoc publiczna, endogeniczne czynniki rozwoju oraz polityka klimatyczno–energetyczna. Wiadomo, że trudności dotyczące stabilnych dostaw energii będą coraz częściej dotykały gospodarki w wymiarze makro i mikroekonomicznym. Według autorów, to właśnie dlatego rośnie znaczenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zarządzania w warunkach, w których żadne rozwiązanie nie może być uznane za wystarczająco dobre. Cennym uzupełnieniem dobranej problematyki jest z studium przypadku zarządzania w ujęciu regionalnym. W ten sposób dobór problematyki stanowi też nawiązanie do przyszłych problemów społeczno-gospodarczych.
Jako redaktor niniejszej monografii mam nadzieję, że czytelnicy znajdą w niej dla siebie tak przedstawione problemy  i ich analizy, aby zyskać motywację do rozwijania i pogłębiania zainteresowań wyrażonych przez autorów zamieszczonych w niej rozdziałów.

Redaktor Naukowy
dr Jarosław Czaja
PRZEDMOWA (8)
I. ANALIZA WPŁYWU OBECNEJ POLITYKI KLIMATYCZNO– ENERGETYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ POLSKI (10)
WSTĘP (10)
2.Analiza realnych zalet i wad odnawialnych źródeł energii (OZE) dla gospodarek Unii Europejskiej
przez pryzmat sytuacji Polski (11)
3.Zakończenie  (22)
BIBLIOGRAFIA (24)
II. AKTY PRAWNE POLITYKI KLIMATYCZNO–ENERGETYCZNEJ DLA GOSPODAREK UNII EUROPEJSKIEJ (25)
WSTĘP  (25)
2.Instrumenty prawne w ustawodawstwie Unii Europejskiej (26)
3.Akty prawne polityki klimatyczno – energetycznej UE mające fundamentalny wpływ na gospodarki państw członkowskich (29)
4.Zakończenie (36)
BIBLIOGRAFIA (37)
III.KATEGORIE POMOCY PUBLICZNEJ W USTAWODAWSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ (38)
WSTĘP (38)
1.Pojęcie pomocy publicznej w Unii Europejskiej (39)
3.Kategorie pomocy publicznej w Unii Europejskiej (42)
4.Zakończenie (47)
BIBLIOGRAFIA (49)
IV.ENDOGENNE CZYNNIKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW (50)
WSTĘP (50)
2. Innowacje w przedsiębiorstwach (54)
2.1. Podnoszenie wiedzy pracowników (55)
2.2. Możliwości generowania nowych rozwiązań (57)
2.3. Motywowanie do działań innowacyjnych (57)
3. Zakończenie (58)
BIBLIOGRAFIA (60)
NETNOGRAFIA (60)
V.ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PROMOCYJNĄ WOJEWÓDZTWA NA PRZYKŁADZIE DOLNEGO ŚLĄSKA (61)
WSTĘP (61)
2.Istota i znaczenia marketing miejsca (62)
3.Promocja jako element konkurencyjności regionu (64)
4.Działalność promocyjna województwa dolnośląskiego (65)
5.Zakończenie (76)
BIBLIOGRAFIA (77)
VI.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE JAKO ELEMENT KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM (78)
WSTĘP (78)
1.Rola zarządzania kryzysowego w ogólnym systemie bezpieczeństwa narodowego (79)
2.1. Zarządzanie kryzysowe a system zarządzania kryzysowego (82)
2.2. Fazy zarządzania kryzysowego (84)
ZAKOŃCZENIE (86)
BIBLIOGRAFIA (88)
VII.DYSTRYBUCJA I JEJ PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA FUNKCJE I KANAŁY (89)
WSTĘP (89)
1.Pojęcie i rodzaje dystrybucji (90)
1.1. Funkcje dystrybucji (93)
2.2. Rodzaje kanałów dystrybucji wedle na liczbę pośredników (96)
Zakończenie (97)
BIBLIOGRAFIA (98)
VIII.METODY WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PRODUKCYJNYM NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTWA ROLNEGO (99)
WSTĘP (99)
2.Materiał i metodyka badań (100)
3.Wyniki badań (104)
ZAKOŃCZENIE (108)
BIBLIOGRAFIA (110)
XIX.WYKORZYSTANIE METODY AHP PRZY WYBORZE PRODUKTU (111)
WSTĘP (111)
1.Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (112)
2.Metoda AHP (112)
3.Przykład wyboru samochodu metodą AHP (119)
Podsumowanie (125)
BIBLIOGRAFIA (126)
X. WYKORZYSTANIE METODY AHP PRZY WYBORZE DOSTAWCY ENERGII (127)
WSTĘP (127)
1.Metoda AHP (127)
2.Wybór dostawcy dla gospodarstwa domowego (134)
ZAKOŃCZENIE (147)
BIBLIOGRAFIA (148)
Inne (148)
ARTUR MAIK, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH (149)
XI.EFEKTYWNOŚĆ, TWÓRCZOŚĆ, DOPASOWANIE – SERVICE DESIGN (149)
WSTĘP (149)
1.Uzasadnienie wyboru tematu (149)
2.Projektowanie usług – Service Design (151)
3.Service Design w podmiotach leczniczych (154)
Podsumowanie  (156)
BIBLIOGRAFIA (157)
Inne (157)
XII.COACHING JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ (158)
WSTĘP (158)
1.Definicja Coachingu (159)
2.Rodzaje coachingu (162)
3.Aspekty coachingu executive (163)
4.Analiza zastosowania coachingu wśród amerykańskich menadżerów na podstawie amerykańskich badań naukowych (164)
Zakończenie (165)
BIBLIOGRAFIA (166)
Inne (166)
XIII.MODELOWANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH JAKO PODSTAWA
ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ GOSPODARCZĄ (167)
WSTĘP (167)
1.Procesy podejmowania decyzji ekonomicznych oraz ryzyko związane z nimi (169)
2.Problematyka podejmowania decyzji (170)
3.Modelowanie w zarządzaniu (171)
4.Dylematy wyboru metody symulacji w procesach podejmowania decyzji dotyczących zrównoważonego
zarządzania organizacją (173)
Podsumowanie (175)
BIBLIOGRAFIA (177)
XIV.SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
– ZAPOBIEGANIE WYPADKOM PRZY PRACY W BRANŻY BUDOWLANEJ (179)
WSTĘP (179)
1.1.Definicja i rodzaje wypadków (179)
1.2. Budownictwo – okoliczności i przyczyny wypadków (180)
2. Struktura i cel systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy (181)
3. Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy (182)
3.1. Polityka bezpieczeństwa (182)
3.2. Ocena ryzyka (183)
3.3 Przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy (189)
3.4 Audyt (190)
4. Koszty ponoszone przez pracodawcę w związku z wypadkami przy pracy, a koszt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy (191)
Podsumowanie (193)
BIBLIOGRAFIA (194)
Inne
  • Tytuł: Problemy zrównoważonego rozowju w Unii Europejskiej (red.) Jarosław Czaja
  • Autor: Miciuła Ireneusz, NowaczykPiotr, Mazur Rafał, Sawicki Artur, Mikołajczyk Anna, Miciuła Krzysztof, Maik Artur, Raczek Agnieszka, Piśniak Monika, Wnuk Sylwia, Nejman Żaneta, Brenk Monika
  • ISBN: 978-83-653-5714-4, 9788365357144
  • Data wydania: 2016-02-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2c04
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Sophia