Szczegóły ebooka

Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI-XX w. Prace językoznawcze, t. 2

Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI-XX w. Prace językoznawcze, t. 2

Zofia Kurzowa

Ebook

Wstęp

 

Rozdział I

Zarys dziejów ziem północnokresowych, społeczne i narodowościowe warunki kształtowania się języka polskiego

Dzieje polityczno-społeczne i kulturalne

Obszary etniczne. Ludność. Świadomość narodowa. Język

 

Rozdział II

Rozwój badań nad językiem polskim kresów północno-wschodnich

Język pisarzy północnokresowych

Dialekt północnokresowy a gwara wileńska

Substrat białoruski i litewski; kontakty z innymi językami

Cechy dialektu północnokresowego

Wpływ dialektu północnokresowego na polski język literacki

Gwary ludowe na Wileńszczyźnie

Gwary pogranicza polsko-białorusko-litewskiego

Sprawy terminologiczne

 

Rozdział III

Dialekt północnokresowy w XVI-XVIII w.

Fonetyka

            Wokalizm

            Konsonantyzm

Słowotwórstwo

            Rzeczowniki

            Przymiotniki

            Przysłówki

            Złożenia

            Czasowniki

            Partykuły

Fleksja

            Wahania w rodzaju gramatycznym rzeczowników

            Oboczności spółgłoskowe w tematach rzeczownikowych

            Odmiana rzeczowników

            Osobliwa odmiana niektórych rzeczowników męskich

            Odmiana przymiotników i imiesłowów przymiotnikowych

            Odmiana zaimków

            Odmiana liczebników

            Odmiana czasowników

Niektóre zagadnienia składni

            Syntaktyczne użycie przypadków

            Syntaktyczne użycie przyimków

            Konstrukcje wypowiedzenia złożonego

            Konstrukcje typu: nie... jedno, tylko, aż

 

Rozdział IV

Dialekt północnokresowy XIX-XX w.

Fonetyka

            Wokalizm

            Konsonantyzm

            Akcent

Słowotwórstwo

Fleksja

Niektóre zagadnienia składni

 

Rozdział V

Sytuacja językowa i narodowa Polaków na Litwie i Białorusi po II wojnie światowej

 

Rozdział VI

Słownik

            Uwagi wstępne

            Słownik regionalizmów

            Frazeologia

            Słownik rusycyzmów

Geograficzne zasięgi regionalizmów północnokresowych

Leksykalne różnice dialektów kulturalnych Litwy i Warszawy

Archaizmy

Regionalne innowacje wyrazowe

Zapożyczenia

Semantyczna charakterystyka słownictwa

 Zakończenie

Bibliografia

 

  • Tytuł: Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI-XX w. Prace językoznawcze, t. 2
  • Autor: Zofia Kurzowa
  • ISBN: 97883-242-1153-1, 9788324211531
  • Data wydania: 2022-06-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2sgz
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS