Szczegóły ebooka

Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Prace językoznawcze, t. 4

Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Prace językoznawcze, t. 4

Zofia Kurzowa

Ebook

WSTĘP

I
Mroziński jako gramatyk . 3
Kształtowanie się metod analizy słowotwórczej wyrazu
w językoznawstwie polskim XX wieku
(Z historii polskiej nauki o budowie wyrazów) . 43
II
O funkcjach spójników że, żeby, iż w Pamiętnikach Paska
(na marginesie prac nad słownikiem Pamiętników) . . . . . . . . . . . . . 69
Nieodmienność i odmiana nazwisk na -o w języku polskim . 83
Staropolskie nazwy osobowe na -o (historia i geografia) . 107
Uwagi o nazwach bohaterów Trylogii Sienkiewicza . 157
Polskie rzeczowniki męskie na -o na tle słowiańskim . 171
Męskie imiona zdrobniałe i spieszczone w pieśniach ludu polskiego
(na podstawie Dzieł wszystkich Oskara Kolberga). 345
Podhalańskie na kirkach nieść, na kirki wziąć . 389
Nowe uwagi o genezie i chronologii czasu przeszłego na -ch . 393
III
Derywacja fleksyjna czyli paradygmatyczna w języku polskim
i próba objaśnienia jej genezy . 405
Struktury językowe z pierwszym członem nowo . 419
Złożenia imienne we współczesnym języku polskim . . . . . . . . . . . . . . 429
Problem stosunku kompozycji i derywacji w językach słowiańskich . 529
IV
Wyrazy natrętne. Moda i bezmyślność . 541
Problemy wymowy w ujęciu leksykograficznym. Uwagi i postulaty
na marginesie Słownika wymowy polskiej . 565
Norma językowa w przekazach telewizyjnych . 591
O pewnych konstrukcjach narzędnikowych we współczesnym
języku polskim . 605
Przeszłość i przyszłość słownika polskich synonimów . 615
V
O przedmiocie i metodzie słowotwórstwa . 635
Jak cię słyszą, tak cię piszą . 649
Uczyć się polskiego . 659
O języku telewizji polskiej . 667
VI
Kazimierz Nitsch (1874–1958) . 683
Henryk Oesterreicher (1892–1942) . 697
Stanisław Jodłowski (1902–1979) . 701
Mieczysław Karaś (1924–1977) . 705
Ewa Ostrowska (1907–1977) . 711
O Profesor Zofii Kawyn-Kurzowej (1931–2003)
Wspomnienie pośmiertne. 717
NOTA WYDAWNICZA . 723

  • Tytuł: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Prace językoznawcze, t. 4
  • Autor: Zofia Kurzowa
  • ISBN: 97883-242-1179-1, 9788324211791
  • Data wydania: 2022-06-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2sh1
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS