Szczegóły ebooka

Przekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty

Przekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty

Ewa M. Boryczka

Ebook

Współczesny świat jest zdominowany przez miasta, które są motorem jego rozwoju. Ulegają one jednak ciągłym przemianom, a współcześnie – w okresie intensywnych, dynamicznych zmian geopolitycznych i społeczno-gospodarczych – borykają się z wieloma trudnościami. Problemy rozwoju miast są poważnym wyzwaniem, wymagają interdyscyplinarnego podejścia oraz umiejętności zintegrowanego zarządzania i sterowania.

Celem monografii jest przedstawienie wybranych nurtów, metod, narzędzi oraz działań determinujących przekształcenia współczesnych miast, które traktuje się tutaj jako złożone systemy powiązań gospodarki, społeczeństwa, środowiska i przestrzeni. W publikacji wyróżniono przede wszystkim te kwestie, które służą polepszeniu funkcjonowania współczesnych miast, poprawie jakości życia ich mieszkańców oraz przyczyniają się do rozwiązania wielu złożonych problemów.

Książka adresowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju i rewitalizacji miast, planowania przestrzennego i urbanistyki. Do jej lektury zaproszeni są również studenci oraz absolwenci w szczególności takich kierunków, jak: gospodarka przestrzenna, studia miejskie, ekomiasto, prawo, geografia urbanistyczna, ekonomia, urbanistyka, socjologia miast czy ochrona środowiska. Monografia dedykowana jest więc osobom, które interesują się miastami i procesami ich rozwoju.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Urbanistyka współczesna. Wybrane nurty oraz przykłady ich realizacji          11

  1. Wprowadzenie             11
  2. Rozkwit i upadek wielkich idei 12
  3. Nowy urbanizm           16
  4. Urbanizm krajobrazowy              22
  5. Urbanizm „zrób to sam”          27
  6. Osie klasyfikacji            32
  7. Zakończenie 36

Bibliografia            39

 

Rozdział 2. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w kontekście zmian legislacyjnych              43

  1. Wprowadzenie             43
  2. Zasada ładu przestrzennego     45
  3. Zasada zrównoważonego rozwoju           47
  4. Zasada władztwa planistycznego gminy                  48
  5. Zasada wiążącego charakteru planu zagospodarowania przestrzennego        52
  6. Specustawy jako instrument zmian legislacyjnych                58
  7. Zakończenie 61

Bibliografia            62

 

Rozdział 3. Monitoring i ewaluacja procesów rewitalizacji miast 65

  1. Wprowadzenie             65
  2. Rewitalizacja i jej instrumenty  67
  1. Monitoring procesu rewitalizacji                 80
  2. Ewaluacja programu rewitalizacji             92
  3. Zakończenie 98

Bibliografia            101

 

Rozdział 4. Prawo zamówień publicznych w procesie rewitalizacji 107

  1. Wprowadzenie             107
  2. Rewitalizacja jako zadanie własne gminy                109
  3. Pojęcie i rola zamówień publicznych        112
  4. Zakres ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów rewitalizacji                   114
  5. Zasady udzielania zamówień publicznych               123
  6. Szczególne regulacje dotyczące zamówień publicznych w procesie rewitalizacji       130
  7. Zakończenie  132

Bibliografia        133

 

Podsumowanie 137

 

Spis fotografii    139

 

Spis tabel          141

 

Spis diagramów              143

 • Tytuł: Przekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty
 • Autor: Ewa M. Boryczka
 • ISBN: 978-83-8220-973-0, 9788382209730
 • Data wydania: 2022-12-07
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_30bq
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego