Helion


Szczegóły ebooka

 
Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki

Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki


Monografia przedstawia interdyscyplinarną analizę bezpieczeństwa państwa w XXI wieku z uwzględnieniem jego aspektu wewnętrznego i zewnętrznego. Autorzy dokonali pogłębionej analizy zarówno pojęcia bezpieczeństwa państwa, jak również podstaw normatywnych, instytucji oraz wybranych płaszczyzn, na których to pojęcie występuje. W publikacji omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: roli państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego,  zadań samorządu terytorialnego w tym zakresie, bezpieczeństwa lokalnego oraz społecznego, systemu ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa w komunikacji społecznej, a także szczególnych aspektów ochrony informacji w obrocie gospodarczym i bezpieczeństwa finansowego. Monografia porusza także problematykę bezpieczeństwa państwa w kontekście międzynarodowym, w tym w ramach zinstytucjonalizowanych form współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, czy wobec konfliktów międzynarodowych. Wyjaśnia zjawiska terroryzmu, antyterroryzmu i kontrterroryzmu. Omawia też szeroko zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa wewnętrznego

Wykaz skrótów
Przedmowa

Rozdział 1. Pojęcie bezpieczeństwa państwa
Mariusz Paździor, Justyna Trubalska
1.1. Bezpieczeństwo państwa – pojęcie, istota i ewolucja 
1.2. Typologia bezpieczeństwa
1.3. Polityka i strategia bezpieczeństwa
1.4. Podsumowanie
1.5. Pytania kontrolne

Rozdział 2. Konstytucyjnoprawne podstawy bezpieczeństwa państwa 
Artur Trubalski
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Rola Prezydenta RP w zapewnianiu bezpieczeństwa
2.3. Rola Rady Ministrów w zapewnianiu bezpieczeństwa
2.4. Samorząd i stany nadzwyczajne – zarys problematyki
2.5. Pytania kontrolne

Rozdział 3. Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego przez
organy administracji samorządowej
Katarzyna Popik
3.1. Rola państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego
3.2. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego
3.3. Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
3.4. Podsumowanie
3.5. Pytania kontrolne

Rozdział 4. Bezpieczeństwo Polski w ramach zinstytucjonalizowanych
form współpracy międzynarodowej 
Edyta Lis
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Karta Narodów Zjednoczonych, cele, zasady i członkostwo w Organizacji
4.3. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
4.4. Podsumowanie
4.5. Pytania kontrolne

Rozdział 5. Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej
Justyna Trubalska
5.1. Zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
5.2. Regulacje prawne i organy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
5.3. System zarządzania kryzysowego UE
5.4. Podsumowanie
5.5. Pytania kontrolne

Rozdział 6. Bezpieczeństwo wobec konfliktów międzynarodowych 
Edyta Lis
6.1. Pojęcie, klasyfikacje sporów i konfliktów międzynarodowych 
6.2. Pokojowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych
6.3. Zapobieganie konfliktom w ramach ONZ
6.4. Zakaz groźby i użycia siły
6.5. Zakaz groźby i użycia siły w KNZ
6.6. Prawo do samoobrony w prawie międzynarodowym
6.7. System bezpieczeństwa zbiorowego
6.8. Pojęcie i klasyfikacje operacji pokojowych
6.9. Podsumowanie
6.10. Pytania kontrolne

Rozdział 7. Terroryzm – zapobieganie i zwalczanie
Bogdan Michailiuk
7.1. Pojęcie i istota zjawiska
7.2. Antyterroryzm a kontrterroryzm
7.3. Polityka walki z terroryzmem – rozwiązania prawne i instytucjonalne
7.4. Pytanie kontrolne

Rozdział 8. Bezpieczeństwo lokalne 
Andrzej Pieczywok
8.1. Zagadnienia ogólne
8.2. Specyfika kształtowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych
8 3 Charakterystyka zadań władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa
i porządku publicznego
8.4. Lokalne strategie zapewnienia bezpieczeństwa
8.5 Samorządowe formacje ochronne
8.6. Regionalne i lokalne doświadczenia w zakresie kształtowania bezpiecznych
przestrzeni
8.7. Pobudzanie aktywności obywatelskiej w zakresie kształtowania lokalnego
bezpieczeństwa
8.8. Podsumowanie
8.9. Pytania kontrolne

Rozdział 9. Bezpieczeństwo społeczne
Piotr Makarzec
9.1. Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego
9.2. Podstawy bezpieczeństwa społecznego
9.3. Rola administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zapewnieniu
bezpieczeństwa społecznego
9.4. Rodzaje i wymiary bezpieczeństwa społecznego
9.5. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego
9.6. Pomoc społeczna a bezpieczeństwo społeczne 
9.7. Znaczenie edukacji i nauki dla zachowania bezpieczeństwa społecznego
9.8. Podsumowanie
9.9. Pytania kontrolne

Rozdział 10. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa finansowego Polski
Jan Mojak, Agnieszka Żywicka
10.1. Istota bezpieczeństwa finansowego 
10.2. Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa finansowego państwa oraz metody ich
zwalczania
10.3. Prawno-instytucjonalne mechanizmy gwarantowania bezpieczeństwa
finansowego
10.4. Nadzór nad rynkiem finansowym – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 
10.5. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Generalny Inspektor Informacji
Finansowej (GIIF)
10.6. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) 
10.6. Prawno-instytucjonalne instrumenty gwarantowania bezpieczeństwa usług
bankowych
10.7. Podsumowanie
10.8. Pytania kontrolne

Rozdział 11. System ochrony osób i mienia
Łukasz Wojciechowski
11.1. Kształtowanie systemu ochrony osób i mienia w Polsce
11.2. Obszary, obiekty i urządzenia, i transporty podlegające obowiązkowej
ochronie
11.3. Pracownik ochrony
11.4. Wewnętrzne służby ochrony
11.5. Działalność gospodarcza w branży ochrony osób i mienia
11.6. Nadzór nad systemem ochrony osób i mienia
11.7. Pytania kontrolne

Rozdział 12. Szczególne aspekty ochrony informacji w obrocie gospodarczym
Agnieszka Żywicka
12.1. Dobra osobiste przedsiębiorcy i ich ochrona 
12.2. Informacja gospodarcza i zasady jej udostępniania
12.3. Podsumowanie
12.4. Pytania kontrolne

Rozdział 13. Administracyjnoprawna regulacja związana ze stanami
nadzwyczajnymi
Agnieszka Żywicka
13.1. Pojęcie, rodzaje i zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych
13.2. Stan wojenny
13.3. Stan wyjątkowy
13.4. Stan klęski żywiołowej
13.5. Pytania kontrolne

Rozdział 14. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej
Bogdan Michailiuk
14.1. Pojęcie transportu i komunikacji powszechnej oraz prawne aspekty bezpieczeństwa
w komunikacji
14.2. Rodzaje zdarzeń drogowych
14.3. Znaczenie komunikacji powszechnej i transportu dla współczesności
14.4. Ryzyko w systemie transportu drogowego – zakres i rodzaje
14.5. System bezpieczeństwa komunikacji i transportu
14.6. Działania ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa
w komunikacji i transporcie
14.7. Pytania kontrolne

Rozdział 15. Edukacja dla bezpieczeństwa wewnętrznego
Andrzej Pieczywok
15.1. Zagadnienia ogólne
15.2. Teoretyczny aspekt edukacji dla bezpieczeństwa
15.3. Instytucjonalne działanie na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa
15.3. Pozainstytucjonalne działania na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa
15.4. Podsumowanie
15.5. Pytania kontrolne

Spis tabel
Noty o autorach

  • Tytuł: Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki
  • Autor: Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Żywicka
  • ISBN Ebooka: 978-83-64527-97-5, 9788364527975
  • Data wydania: 2023-01-16
  • Identyfikator pozycji: e_30xr
  • Kategorie:
  • Wydawca: Lubelska Akademia WSEI